Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony


STATUT

Bractwa Okrêtowego ,,KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów
Tekst jednolity
uwzglêdniaj±cy zmiany wprowadzone na I Walnym Zebraniu
w dniu 2004-04-29


Rozdzia³ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwê:

Bractwo Okrêtowe ,,KOGA" Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów zwane dalej "Stowarzyszeniem".

§ 2.1. Terenem dzia³ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib± w³adz jest miasto Gdynia

2. Stowarzyszenie opiera sw± dzia³alno¶æ na inicjatywach i pracy spo³ecznej swych cz³onków.

§ 3. Stowarzyszenie dzia³a na podstawie obowi±zuj±cego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowo¶æ prawn±.

§ 4. Stowarzyszenie mo¿e prowadziæ dzia³alno¶æ gospodarcz±, z której dochód mo¿e byæ przeznaczony na realizacjê statutowych celów stowarzyszenia.

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo u¿ywania odznak i pieczêci w/g zatwierdzonych przez siebie wzorów.
Rozdzia³ II

Cele i sposoby dzia³ania

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie dzia³añ s³u¿±cych rozwi±zywaniu problemów wystêpuj±cych w przemy¶le okrêtowym i gospodarce morskiej, jak równie¿ dzia³añ zapewniaj±cych rozwój tych bran¿, w tym w szczególno¶ci:

a) d±¿enie do skonsolidowania ¶rodowiska okrêtowców miêdzy innymi poprzez prowadzenie:
- wspó³pracy, wzajemn± wymianê informacji miêdzy podmiotami dzia³aj±cymi w obrêbie bran¿y okrêtowej i gospodarki morskiej,
udzielanie wzajemnej pomocy w rozwi±zywaniu problemów technicznych i dotycz±cych zarz±dzania podmiotami gospodarczymi reprezentowanymi przez cz³onków Stowarzyszenia,

b) podejmowanie dzia³añ zapewniaj±cych powstanie warunków do szybszego rozwoju okrêtownictwa i gospodarki morskiej,

c) opracowywanie koncepcji i programów rozwoju okrêtownictwa, gospodarki morskiej i regionu, a tak¿e propagowanie i pomoc we wdra¿aniu nowych rozwi±zañ technicznych i organizacyjnych w tym zakresie,
d) utworzenie wspólnej reprezentacji ¶rodowiska okrêtowców i gospodarki morskiej, do której zadañ nale¿eæ bêdzie :
wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów administracji rz±dowej, samorz±dów terytorialnych, w³a¶ciwych organizacji i instytucji poprzez przedstawianie wniosków w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzglêdnieniem okrêtownictwa i gospodarki morskiej
- dokonywanie i prezentowanie oceny dzia³añ podejmowanych przez organy administracji rz±dowej i samorz±dowej w aspekcie potrzeb gospodarki morskiej, okrêtownictwa regionu gdañskiego,
- wywieranie nacisków zapewniaj±cych realizacjê przyjêtych koncepcji i programów rozwoju gospodarki morskiej i regionu,

e) podejmowanie i rozwijanie wzajemnych kontaktów i wspó³pracy w zakresie gospodarki okrêtowej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

f) wystêpowanie z inicjatyw± tworzenia nowych organizacji gospodarczych realizuj±cych cele przyjête przez ¶rodowisko okrêtowców.

§ 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) wspó³pracê cz³onków Stowarzyszenia i wzajemn± pomoc m.in. poprzez organizowanie ró¿nego rodzaju spotkañ,

2) wspó³pracê z osobami, instytucjami i organami administracji w zakresie zbierania informacji oraz wymiany do¶wiadczeñ w dziedzinie okrêtownictwa i gospodarki morskiej,

3) opracowywanie planów i koncepcji rozwoju bran¿ s³u¿±cych celom statutowym Stowarzyszenia,

4) inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów,

5) zlecanie opracowywania programów, opinii i ekspertyz s³u¿±cych celom statutowym Stowarzyszenia,

6) wydawanie i rozpowszechnianie opracowañ s³u¿±cych celom statutowym,

7) prowadzenie dzia³alno¶ci klubowej,

8) udzielanie cz³onkom porad i pomocy,

9) prowadzenie dzia³alno¶ci gospodarczej zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym zakresie przepisami z przeznaczeniem ¶rodków z niej uzyskanych na funkcjonowanie oraz realizacjê zadañ statutowych Stowarzyszenia.Rozdzia³ III

Cz³onkowie, ich prawa i obowi±zki

§ 8. Cz³onkowie Stowarzyszenia dziel± siê na:

1)za³o¿ycieli

2)zwyczajnych

3)nadzwyczajnych

4)wspieraj±cych

5)honorowych

§ 9. Prawa i przywileje nale¿ne Cz³onkom za³o¿ycielom nadaje siê równie¿ Cz³onkom, którzy wst±pili do Stowarzyszenia na I Walnym Zebraniu Cz³onków w dniu 2004-04-29.

§ 10. Cz³onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo¿e byæ osoba fizyczna, która:

1) uznaje niniejszy statut,

2) z³o¿y³a pisemn± deklaracjê przyst±pienia do Stowarzyszenia,

3) zosta³a przyjêta w poczet cz³onków zwyczajnych Stowarzyszenia uchwa³± Zarz±du po uzyskaniu pisemnej rekomendacji co najmniej 2 cz³onków Stowarzyszenia oraz jednocze¶nie uzyska akceptacjê Zarz±du Stowarzyszenia.

§ 11. Cz³onkiem nadzwyczajnym mog± byæ in¿ynierowie okrêtowcy absolwenci Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów / Instytutu Okrêtowego z lat 1970-1975, którzy:

1) uznaj± niniejszy statut,

2) z³o¿yli pisemn± deklaracjê przyst±pienia do Stowarzyszenia,

3) zostali przyjêci w poczet cz³onków nadzwyczajnych uchwa³± zarz±du po uzyskaniu rekomendacji przynajmniej 2 cz³onków Stowarzyszenia.

§ 12. Cz³onkiem wspieraj±cym Stowarzyszenie mo¿e byæ osoba fizyczna lub prawna która:

1) uznaje niniejszy statut,

2) z³o¿y³a pisemn± deklaracjê przyst±pienia do Stowarzyszenia,

3) z³o¿y³a pisemne zobowi±zanie o wspieraniu w sposób materialny wszelkiej dzia³alno¶ci

4) zosta³a przyjêta w poczet cz³onków wspieraj±cych Stowarzyszenie uchwa³± Zarz±du po uzyskaniu pisemnej rekomendacji co najmniej 2 cz³onków Stowarzyszenia.

§ 13.1. Cz³onkiem honorowym mo¿e zostaæ osoba szczególnie zas³u¿ona dla realizacji celów przyjêtych przez Stowarzyszenie.

2. Nadanie godno¶ci cz³onka honorowego nastêpuje na podstawie uchwa³y Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia na wniosek Zarz±du Stowarzyszenia.

§ 14.1. Cz³onkowie, za³o¿yciele, zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi moj± prawo:

1) uczestnictwa w dzia³alno¶ci Stowarzyszenia,

2) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,

3) zg³aszania wniosków dotycz±cych dzia³alno¶ci Stowarzyszenia,

4) czynnego i biernego wyboru do w³adz Stowarzyszenia.

2. Cz³onkom wspieraj±cym przys³uguj± uprawnienia wymienione w ust.1 pkt. 1,2,3.§ 15.1 Cz³onkowie s± zobowi±zani:

1) czynnie uczestniczyæ w realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegaæ postanowieñ statutu i uchwa³ w³adz Stowarzyszenia ,

3) dbaæ o dobre imiê i interesy Stowarzyszenia,


2. Ponadto cz³onkowie za³o¿yciele, zwyczajni, nadzwyczajni zobowi±zani s±:

1) uczestniczyæ w dzia³alno¶ci Stowarzyszenia,

2) regularnie p³aciæ sk³adki cz³onkowskie.

3. Cz³onkowie wspieraj±cy maj± obowi±zek:

1) wspomagaæ w sposób materialny Stowarzyszenie we wszelkiej jego dzia³alno¶ci,

2) braæ udzia³ w pracach Stowarzyszenia,

3) przestrzegaæ postanowieñ i uchwa³ w³adz Stowarzyszenia.

§ 16.1. Cz³onkostwo wygasa wskutek:

1) wyst±pienia ze Stowarzyszenia /zg³oszone na pi¶mie/

2) skre¶lenia z listy cz³onków z powodu nie op³acania sk³adki cz³onkowskiej przez okres co najmniej dwóch lat,

3) wykluczenia uchwa³± Zarz±du w przypadku:

- dzia³ania na szkodê Stowarzyszenia,
- d³ugotrwa³ego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
- utratê praw obywatelskich,

4) ¶mierci cz³onka.

2. Od uchwa³y Zarz±du o której mowa w p-kcie 1.3) cz³onkom przys³uguje prawo z³o¿enia odwo³ania do Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia w terminie 14 dni licz±c od dnia powiadomienia cz³onka o podjêciu uchwa³y o jego wykluczeniu.Rozdzia³ IV

W³adze Stowarzyszenia

§ 17. W³adzami Naczelnymi Stowarzyszenia s±:

1) Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia

2) Zarz±d

3) Komisja Rewizyjna

§ 18.1. Kadencja Naczelnych W³adz Stowarzyszenia trwa dwa lata. Wybory odbywaj± siê w g³osowaniu tajnym.


2. W przypadku ust±pienia, wykluczenia lub ¶mierci cz³onka w³adz Stowarzyszenia w trakcie kadencji sk³ad osobowy tych w³adz uzupe³niany jest spo¶ród nie wybranych kandydatów w/g kolejno¶ci uzyskanych g³osów. Liczba dokoptowanych w ten sposób cz³onków nie mo¿e przekroczyæ 1/3 liczby pochodz±cych z wyboru.

§ 19.1. Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia jest najwy¿sz± w³adz± Stowarzyszenia skupiaj±c± ogó³ cz³onków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia mo¿e byæ zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20.1. Zwyczajne Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia zwo³uje Zarz±d raz na 2 lata. Zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania wraz z proponowanym porz±dkiem obrad wysy³a Zarz±d co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

§ 21.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia zwo³uje Zarz±d:

1) z w³asnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek samych cz³onków podpisany przez co najmniej 1/3 liczby cz³onków.

2. Zarz±d zobowi±zany jest zwo³aæ Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia w terminie nie pó¼niej ni¿ 30 od otrzymania wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia zwo³uje siê w sprawach wa¿nych i nie cierpi±cych zw³oki.

§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia nale¿y:

1) uchwalanie zmian zmian statutu.

2) rozwi±zanie Stowarzyszenia,

3) wytyczanie kierunków dzia³ania Stowarzyszenia i uchwalanie programów,

4) okre¶lanie wysoko¶ci sk³adek cz³onkowskich oraz wpisowego,

5) uchwalanie regulaminów i innych wewnêtrznych uregulowañ organizacyjno-prawnych,

6) wybór cz³onków Zarz±du i Komisji Rewizyjnej w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn± wiêkszo¶ci± g³osów w obecno¶ci co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania cz³onków Stowarzyszenia,

7) zatwierdzanie sprawozdañ z dzia³alno¶ci Zarz±du i Komisji Rewizyjnej,

8) udzielanie absolutorium Zarz±dowi,

9) rozpatrywanie skarg na dzia³alno¶æ Zarz±du i Komisji Rewizyjnej,

10) prowadzenie wszystkich spraw Stowarzyszenia niezastrze¿onych dla innych w³adz Stowarzyszenia.

§ 23.1. Uchwa³y Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia zapadaj± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów obecnych za wyj±tkiem zmiany statutu i rozwi±zania Stowarzyszenia, które zapadaj± wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów obecnych.

2. Ka¿demu cz³onkowi przys³uguje jeden g³os.

§ 24. W Walnym Zebraniu Cz³onków Stowarzyszenia uczestnicz± cz³onkowie za³o¿yciele, zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz z g³osem doradczym cz³onkowie wspieraj±cy i zaproszeni go¶cie.

§ 25.1. Zarz±d liczy 6 cz³onków.

2. Zarz±d w swej dzia³alno¶ci kieruje siê programem i uchwa³ami Walnego Zebrania Cz³onków Stowarzyszenia.

3. W sk³ad Zarz±du wchodz±:

1)prezes
2)dwaj wiceprezesi
3)cz³onek Zarz±du
4)skarbnik
5)sekretarz

§ 26. Do kompetencji Zarz±du nale¿y:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn±trz,

2) zarz±dzanie maj±tkiem i funduszami Stowarzyszenia,

3) powo³ywanie tematycznych zespo³ów roboczych,

4) realizacja wytycznych i uchwa³ Zjazdu Stowarzyszenia,

5) zwo³ywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Stowarzyszenia,

6) przedstawianie bilansu do zatwierdzenia Zjazdowi Stowarzyszenia.

§ 27.1. Uchwa³y Zarz±du zapadaj± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów przy obecno¶ci co najmniej po³owy sk³adu osobowego Zarz±du za wyj±tkiem uchwa³ wnioskuj±cych rozwi±zanie Stowarzyszenia i zmiany w Statucie gdzie wymagane jest podjecie uchwa³y wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów.

2. Posiedzenia Zarz±du odbywaj± siê w miarê potrzeb nie rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.


§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest najwy¿szym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z co najmniej 5 cz³onków i ze swego sk³adu wybiera przewodnicz±cego , zastêpcê, sekretarza.

§ 29.1. Do zakresu dzia³ania Komisji Rewizyjnej nale¿y:

1) kontrola dzia³alno¶ci programowej i organizacyjnej Stowarzyszenia,

2) kontrola gospodarki finansowej i maj±tkowej Stowarzyszenia,

3) sk³adanie Zjazdowi Stowarzyszenia sprawozdania i wniosków o udzielenie absolutorium Zarz±dowi,

6)opiniowanie bilansu.

2. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów przy obecno¶ci minimum po³owy jej cz³onków za wyj±tkiem uchwa³y opiniuj±cych rozwi±zanie Stowarzyszenia i zmianê Statutu gdzie wymagane jest podjêcie uchwa³y wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów.


Rozdzia³ V

Maj±tek Stowarzyszenia

§ 30.1. Maj±tek Stowarzyszenia stanowi±:

1) wpisowe i sk³adki cz³onkowskie,

2) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,

3) wp³ywy z dzia³alno¶ci w³asnej,

4) wp³aty dokonywane przez cz³onków wspieraj±cych i sponsorów.

2. Funduszami i maj±tkiem Stowarzyszenia zarz±dza Zarz±d.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaci±gania zobowi±zañ maj±tkowych jest upowa¿niony Zarz±d w sk³adzie co najmniej dwóch jego cz³onków w tym prezesa lub wiceprezesa..

Rozdzia³ VI

Rozwi±zanie Stowarzyszenia

§ 31.1. Stowarzyszenie rozwi±zuje siê na podstawie uchwa³y Zjazdu Stowarzyszenia.

2. Podejmuj±c uchwa³ê o rozwi±zaniu Stowarzyszenia, Zjazd okre¶la sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie maj±tku Stowarzyszenia.

§ 32. Niniejszy Statut zosta³ uchwalony 12.02.2000 roku a zmieniony uchwalono 29.04.2004 roku zgodnie z wol± obecnych.

Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.061 sek.