Spotkanie Czwartkowe KOGI 2019-12-05. Przed?wi?teczne

Data dodania: 2019-12-04 02:09:28

.   Spotkanie mia?o charakter przed?wi?teczny i przebiega?o w bardzo mi?ej atmosferze. Kole?anki i Koledzy, którzy licznie przybyli do meksyka?skiej otrzymali wzorem poprzedniego roku op?atek wigilijny, który przy podczas wieczerzy pozwoli mi?dzy nami, naszymi Rodzinami stworzy? jedno?? w tym tak szczególnym dla nas i ?wi?tecznym dniu. 

.    Ka?dy z uczestników spotkania otrzyma? w prezencje gwiazdkowym upominek w postaci du?ego ( 20 cm x 30 cm ) zdj?cia grupowego uczestników nazego VII Zjazdu BO 2019, który odby? si? 21 wrze?nia 2019r.  

 

Zarz?d Bractwa Okr?towego „KOGA” SAPG BO =================================================================================

.    Serdecznie zapraszamy Szanowne Kole?anki i Kolegów na nasze grudniowe spotkanie czwartkowe KOGI, które odb?dzie si? 5 grudnia o godz. 16:30 w Sopocie w restauracji Meksyka?skiej. Dla osób, które po raz pierwszy zechc? nas zaszczyci? swoj? obecno?ci? informujemy, ?e restauracja Meksyka?ska  mie?ci si? w budynku na ko?cu ul. Monte Cassino.  Id?c ulic? Monte Cassino od strony torów kolejowych w dó?  do ko?ca, mijamy po drodze po lewej stronie, s?ynny obecnie, krzywy dom i dalej po tej samej stronie jest dawny dom towarowy, a vis a vis tego domu towarowego jest Meksyka?ska.

.     B?dzie to spotkanie ostatnie w tym 2019 roku i zarazem nasze spotkanie przed?wi?teczne a wiec okazja do spotkania w nastroju ?wi?tecznym i z?o?enia sobie ?ycze? z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia i zbli?aj?cego si? Nowego Roku 2020.

.      roku 2020 nasz Wydzia? Oceanotechniki i Okr?townictwa obchodzi? b?dzie 75-lecie swojego istnienia na Politechnice Gda?skiej. Pami?tajmy, ?e nasz Wydzia? powsta? po wojnie jako jeden z czterech wydzia?ów na polskiej Politechnice Gda?skiej.  Poniewa? tak „okr?g?a” rocznica jak 75-lecie zdarza si? bardzo rzadko a tym razem my b?dziemy ?wiadkami tych uroczysto?ci. Dlatego uczy?my wszystko, co b?dzie w naszej mocy, aby godnie ?wi?towa? i uczci? t? rocznic?.

.     Przedstawimy aktualny stan przygotowa? zwi?zanych z obchodami rocznicowymi. Jeste?my otwarci na Wasze pomys?y zwi?zane z tymi obchodami.

.     Zapraszamy

Zarz?d Bractwa Okr?towego „KOGA” SAPG BO