Zjazd BO 2019 Dokumenty

Gdynia 2019-02-07

Droga Koleżanko / Drogi Kolego

 

Upływające lata, w tym dwadzieścia sześć lat od naszego pierwszego zjazdu, zachęca do następnego spotkania, na które serdecznie zapraszamy.

Miło nam zawiadomić o tradycyjnie planowanym na trzecią sobotę września

Zjeździe Absolwentów Instytutu Okrętowego 
z lat 1968 – 1975 oraz mile widzianych absolwentów innych roczników

który odbędzie się w dniach 21 – 22 września 2019 roku w Gdańsku

Szczegółowy program podamy w terminie późniejszym, w którym przewidujemy:

spotkanie na terenie uczelni,

atrakcje w ośrodku wypoczynkowym nad morzem w Gdańsku – Jelitkowie.

(Ośrodek może na życzenie zainteresowanych zapewnić noclegi przed i po zjeździe.)

Informując o zbliżającym się zjeździe prosimy o:

ü możliwie najpilniejsze zgłoszenie swojego udziału wraz z aktualizacją swoich danych (najlepiej według załączonego wzoru wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych),

ü przekazanie informacji najbliższym koleżankom i kolegom (z którymi możemy nie mieć kontaktu) i przekazanie ich danych kontaktowych organizatorom,

Tradycyjnie przewidujemy wydanie publikacji zjazdowej, w której chcielibyśmy zamieścić wspomnienia, refleksje absolwentów z kilkudziesięcioletniego naszego życia. Dlatego prosimy o:

ü informację o chęci zamieszczenia swojej wypowiedzi (zachęcamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami i przemyśleniami na dowolny temat, w krótkiej formie do ok. 7000 znaków),

ü przesłanie aktualnego własnego zdjęcia lub innych zdjęć do zamieszczenia,

ü informacji o ewentualnych zainteresowanych odpłatnym zamieszczeniem reklamy lub artykułu promocyjnego w publikacji (wydatek udokumentowany fakturą.

Chcielibyśmy, aby planowana publikacja zjazdowa zawierała bogate treści i ciekawe materiały fotograficzne oraz przyczyniała się do zachowania dla pamięci możliwie największej części naszych doświadczeń, a nie jest to możliwe bez Waszej pomocy.

Kartę Informacyjną i zdjęcie prosimy wysłać – nawet jeżeli nie zamierzasz uczestniczyć w zjeździe – pod podanym w stopce adresem lub: 

Andrzej Tomasik, FUP Gdynia 1, ul. Narcyzowa 1/10, 81-660 Gdynia, skr. poczt. 20

tel. +48 606 912 879, email: andrzej@iso-tomasik.pltand@vp.pl

Aktualne informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na naszej stronie www.koga-pg.pl/newkoga/

 

za Zarząd Bractwa Okrętowego „KOGA”

Andrzej Tomasik            Edmund Ledwoń

Członek Zarządu                Prezes Zarządu

 

 

Załącznik

 

KWESTIONARIUSZ

zgłoszenia udziału w Zjeździe Absolwentów Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej

odbywającym się w dniach 21 – 22 września 2019 r.

1         Nazwisko Imię                ………………………………………………………………………………..…….

2         Studiowałem w latach     ………………………………………………………………………………..…….

3         Specjalizacja                    ………………………………………………………………………………..…….

4         Adres do korespondencji      ………………………………………………………………………………..…….

5         Telefon(y)                        ………………………………………………………………………………..…….

6         E-Mail                             ………………………………………………………………………………..…….

7         Noclegi w dniach             ………………………………………………………………………………..…….

8         Informacja o wypowiedzi: • w części oficjalnej ………………………………………………
                                           • tekst w publikacji   
………………………………………...……

9         Inne informacje ………………………………………………………………………………..…….………………… 

…………………………………………………………..…….……………………………………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby organizacji zjazdów absolwentów Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej, w tym przygotowania publikacji zjazdowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zm.).

Zachowanie poufności danych jest dla Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów Bractwo Okrętowe „Koga”, niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Stowarzyszenie m.in. nie udostępnia posiadanych danych innym podmiotom poza niezbędnym dla przekazywania informacji o zdarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie.

……………………………………………
 
data, podpis

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę, danych osób reprezentujących podwykonawców, danych pracowników Wykonawcy, które zostaną przekazane Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami §7 pkt 18 I 19 oraz danych osób, o których mowa w §6 ust.1 i 2, wyznaczonych do nadzoru na robotami będzie Zamawiający.

2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe dotyczące osób wymienionych w ust. 1 w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, o których mowa w ust. 1 informacji wymaganych na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane RODO.

4. W ramach spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca odbierze pisemne oświadczenia od wszystkich osób, o których mowa w ust. 1, posługując się wzorem określonym w Załączniku nr 7 do niniejszej umowy. Oryginalne egzemplarze oświadczeń będą przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu.