Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2014-06
Ledwon :: 2014-04-30 11:33:27
Witamy Kole¿anki I Kolegów oraz Sympatyków Bractwa Okrêtowego "KOGA"
.
Serdecznie zapraszamy na comiesiêczne spotkanie czwartkowe Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, które jak zawsze odbywa siê w pierwszy czwartek miesi±ca a wiêc tym razem 2014-06-05 o godzinie 16:30 w Sopocie na Monte Cassino w SPATiF-ie lub w Restauracji Meksykañskiej zlokalizowanej w tym samym budynku co SPATiF lecz dos³ownie pod SPATiF-em.

Serdecznie zapraszamy
.
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Dzieñ Absolwenta BO
Admin :: 2014-04-18 18:02:56
110-lecie PG

Rozpoczynaj± siê obchody 110-lecia naszej Uczelni. Z tej okazji przy³±czaj±c siê do dzia³añ Dziekana i Rady Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa, dawniej Wydzia³u Budowy Okrêtów, mamy przyjemno¶æ zawiadomiæ i serdecznie zaprosiæ Kole¿anki I Kolegów na Dzieñ Absolwenta, który odbêdzie siê 24 maja 2014r. na terenie Uczelni i naszego Wydzia³u.

Szczegó³y znajdziecie na zamieszczonym poni¿ej zaproszeniu wystosowanym przez Dziekana i Radê Wydzia³u.ObrazekApelujemy do Kole¿anek i Kolegów Absolwentów BO wszystkich roczników u liczny udzia³ w tym spotkaniu Rodziny Politechnicznej. Jednocze¶nie uprzejmie prosimy Was o wykorzystanie w³asnych mo¿liwo¶ci, kontaktów i kana³ów informacyjnych w celu powiadomienia o tej imprezie jak najliczniejszej rzeszy osób.
Za udzia³ w Dniu Absolwenta i za Wasz± gorliwo¶æ w propagowaniu w naszym ¶rodowisku idei utrzymania i pielêgnowania kontaktów miêdzy sob± a przede wszystkim z nasz± Uczelni± jako Bractwo Okrêtowe ,,KOGA'' Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów serdecznie dziêkujemy.

Zaproszenie na Dzieñ Absolwenta mo¿esz pobraæ klikaj±c tutaj

Potwierd¼ KONIECZNIE swój udzia³ w Dniu Absolwenta najpó¼niej do dnia 2014-05-10 korzystaj±c ze sposobów znajduj±cych siê na zaproszeniu powy¿ej, które dla usprawnienia powtarzamy poni¿ej:

e-mail: sekoce@pg.gda.pl , lub telefonicznie: +48 58 347 17 93, +48 58 347 15 48

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Prace Wandy
Admin :: 2014-04-18 18:10:24
Mamy zaszczyt przedstawiæ wszem i wobec tylko niektóre prace stanowi±ce dorobek artystyczny naszej Kole¿anki Wandy Sowiak, które s± znane od dawna sta³ym uczestnikom naszych Spotkañ Czwartkowych. Teraz inspirowani pisankami i kartkami ¶wi±tecznymi wykonanymi przez Wandê, które mogli¶my podziwiaæ na ostatnim kwietniowym naszym spotkaniu czwartkowym pokazujemy je wiêkszemu ¶rodowisku Kole¿anek i Kolegów.ObrazekProponujemy obejrzeæ wiêcej klikaj±c na poni¿sz± kartkê:ObrazekBractwa Okrêtowego ,,KOGA''
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Spotkanie Czwartkowe 2014-03
Ledwon :: 2014-04-01 14:27:21
Witamy Kole¿anki i Kolegów !

Serdecznie zapraszamy na nasze Spotkanie Czwartkowe KOGI, które tradycyjnie odbêdzie siê w najbli¿szy czwartek 3 kwietnia 2014r. w SOPOCIE o godz. 16:30 w SPATiF-ie lub w lokalu rezerwowym Restauracji Meksykañskiej mieszcz±cej siê dos³ownie pod SPATiF-em. Na stronie internetowej KOGI s± zdjêcia z poprzedniego spotkania w VISTAL GOLF Club w Tokarach. W czwartek bêdziemy dysponowaæ krótkim filmem na temat: Podstawowy instruktarz jak prawid³owo z³o¿yæ siê do uderzenia kijem w pi³eczkê golfow±, tak aby w ni± trafiæ i aby lecia³a na w³a¶ciw± odleg³o¶æ i najlepiej gdyby wtoczy³a siê do do³ka. Film zosta³ nakrêconym w Tokarach, Mo¿emy go zademonstrowaæ w SPATiF-ie jedynie na komputerach przeno¶nych gdy¿ ze wzglêdów technicznych obecnie nie mo¿emy zaprezentowaæ go na stronie internetowej KOPGI. Prace nad now± wersj± strony trwaj±. Film ten oraz zdjêcia w dobrej rozdzielczo¶ci bêdziemy mieli na p³ytkach DVD do rozdania osobom zainteresowanym.
Ponadto informujemy w imieniu Kol. W³adys³awa Fediuka, który zaprasza na wystêp kabaretowy Laskowika w Sopocie w dniu 14 kwietnia br. organizowany przez Sopot Lions Club, ¿e zaproszenia bêdzie mo¿na nabyæ w czwartek na naszym spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkanie

Za Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

GOLF Club Tokary
Admin :: 2014-03-28 21:50:35
W dniu 6 marca 2014r. korzystaj±c z zaproszenia Stasia Gutettera spotkali¶my siê na naszym Czwartkowym Spotkaniu w VISTAL GOLF Club w Tokarach. Stasiu jest Prezesem tego Klubu i jednocze¶nie wielkim propagatorem golfa. Spotkanie mia³o na celu zachêcenie nas do uprawiania tego sportu, który dla wielu z nas uwa¿any by³ za sport dla wybrañców dobrze sytuowanych finansowo.

Spotkanie rozpoczê³o siê od poczêstunku w sali spotkañ klubowych, na którym krótkie i zwiêz³e wprowadzenie wyg³osi³ Stasiu, w którym to wyst±pieniu wyja¶ni³ , ¿e golf jest sportem dla wszystkich w wieku od 10-ciu do 110-ciu lat, zarówno dla tych bogatych jak i dla przeciêtnego zjadacza chleb, wyczynowców - ludzi o du¿ej kondycji fizycznej jak i dla osób prowadz±cych stateczny tryb ¿ycia, dla kobiet, mê¿czyzn a tak¿e dzieci.

Co zrobiæ aby zasmakowaæ tego sportu maj±cego walory wszechstronno¶ci takie jak ¿aden inny sport ? Odpowiedz na to pytanie otrzymali¶my w dalszej czê¶ci tego spotkania.


Obrazek


Znany trener gry w golfa Pan mgr Wac³aw Laszkiewicz, obja¶ni³ i praktycznie zademonstrowa³ na symulatorach podstawowe zasady gry w golfa. Nastêpnie ka¿dy z nas móg³ osobi¶cie przeæwiczyæ na symulatorze pierwsze podstawowe uderzenie w pi³eczkê golfow±. Rado¶ci by³o co niemiara i nawet takie beztalencie sportowe jak pisz±cy to zdanie Edek Ledwoñ by³ wielce zadowolony i to nie tylko z faktu, ¿e w ogóle trafi³ w pi³eczkê ale i z tego ¿e ca³kiem dobrze w ni± uderzy³. WNIOSEK - KA¯DY i TY te¿ mo¿esz uprawiaæ grê w golfa. Jest to sport dla ka¿dego bez wzglêdu na wiek kondycjê fizyczna, p³eæ, zasoby ,,portfela". Golf to sport elitarny ale na pewno nie tylko dla elit. A czy¿ MY nie jeste¶my elit± ? Golf oprócz korzy¶ci dla zdrowia fizycznego ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego. Tu ugruntujesz swoje dotychczasowe przyja¼nie i nawi±¿esz nowe. W golfie jak w ¿aden inny sporcie nie bêdziesz mia³ tylu mo¿liwo¶ci nawi±zywania nowych i utrwalania ju¿ istniej±cych kontaktów towarzyskich, biznesowych i przyja¼ni.

Co zrobiæ aby to spotkanie nie by³o Twoim jedynym spotkaniem z golfem - wst±p do VISTAL GOLF Club wype³niaj±c za³±czon± w tym tek¶cie ankietê. Cz³onkowie klubu na preferencyjnych zasadach uczestnicz± w szkoleniach i imprezach klubowych oraz korzystaj± z zakupu sprzêtu sportowego lub jego wypo¿yczania.

Nie zwlekaj z wst±pieniem do VISTAL GOLF Club i wype³nij za³±czona w tej wiadomo¶ci ankietê cz³onkowska [ kliknij tutaj ].

Zdjêcia z opisanego tu spotkania w Tokarach znajdziesz na naszej galerii lub klikaj±c na [ VISTAL GOLF Club ]

Tekst: Edmund Ledwoñ i S³awomir Mierzwiñski

Zdjêcia Edmund Ledwoñ

Zmar³ Roman BORKOWSKI
Admin :: 2014-03-04 18:12:53
Z ogromnym ¿alem informujemy, ¿e w dniu 2014-03-03 zmar³ nasz Kolega Roman BORKOWSKI absolwent Politechniki Gdañskiej, który ukoñczy³ Wydzia³ Budowy Okrêtów specjalno¶æ MSO w 1972 roku. Spotkali¶my siê z nim ostatni raz we wrze¶niu 2013 roku na spotkaniu czwartkowym w SPATiF-ie. Oto zdjêcia z tego spotkania:


Obrazek

Obrazek


Pierwsze zdjêcie portretowe wykonane zosta³o przez Tadeusza Szczêsnego, który na tym spotkaniu portretowa³ wszystkich w celu umieszczenia zdjêæ w materia³ach przygotowywanych na VI Zjazd BO.

Zapamiêtajmy Romana na zawsze takiego, jakim by³ zawsze i na tym wrze¶niowym spotkaniu w SPATiF-ie - mi³ym, pogodnym i przyjaznym Koleg± dla ka¿dego kogo spotka³.

W imieniu Bractwa Okrêtowego „KOGA” Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, wszystkich Kole¿anek i Kolegów, Rodzinie Romana sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Zachêcamy do licznego udzia³u w pogrzebie, który rozpocznie siê w czwartek 2014-03-06 o godz. 12-tej Msz± ¦wiêt± w ko¶ciele w Or³owie sk±d Roman zostanie przeniesiony na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Or³owie.

Pogr±¿eni w smutku Kole¿anki i Koledzy ze studiów

Spotkanie Czwartkowe 2014-03
Ledwon :: 2014-02-06 10:28:25
Witamy serdecznie Kole¿anki i Kolegów Cz³onków i Sympatyków KOGI.

W imieniu naszego Kolegi Staszka Guttetera serdecznie zapraszamy na najbli¿sze spotkanie czwartkowe KOGI w dniu 2014-03-06. Kolega Gutteter zaprasza do Golf Club w Tokarach na mi³e spotkanie pod tytu³em "Poznajemy tajniki gry w golfa".

W programie:
-pocz±tek spotkania w kawiarni godz. 16;30 -17:30
- gra w golfa na symulatorze z udzia³em instruktora 17;30 - 18:30
- c.d spotkania w kawiarni


Tokary s± pomiêdzy Chwaszczynem a ¯ukowem. Jad±c od strony Gdyni skrêt w prawo na skrzy¿owaniu drogi na lotnisko.

Zapraszamy na mi³e spotkanie. Bêdziemy zobowi±zani za wcze¶niejsze potwierdzenie swojego udzia³u w spotkaniu drog± mailow± lub telefonicznie ( S³awek Mierzwiñski: s_mierzwinski@yahoo.com tel kom.508-008-115 lub Edek Ledwoñ edek@ledwon.pl tel kom 608-535-066 ). Jest to niezmiernie wa¿ne z uwagi na sprawy organizacyjne zwi±zane z zapewnieniem w³a¶ciwego instruktarzu dla naszej grupy jak równie¿ z powodu zorganizowania transportu dla osób nie maj±cych w³asnych mo¿liwo¶ci transportowych. W zwi±zku z tym osoby zmotoryzowane prosimy o powiadomienie nas o swojej mo¿liwo¶ci zabrania osób niezmotoryzowanych i podaniu ilo¶ci wolnych miejsc.

Wiêcej informacji o Golf Club Tokary patrz na: http://www.tokarygolf.pl/

Do zobaczenia w Tokarach

W imieniu Stanis³awa Guttetera

S³awek Mierzwiñski
Edek Ledwoñ

Tet (Tết Nguyên Ðan)
Ledwon :: 2014-02-01 20:38:20
Tet (Tet Nguyen Ðan ) znaczy wietnamski Nowy Rok.

31 stycznia 2014roku rozpoczal sie wetnamski Nowy Rok - Rok Konia z tej to okazji skladamy naszym Kolegom Wietnamczykom oraz ich Rodzinom najlepsze zyczenia duzo zdrowia, szczescia, radosci, spelnienia marzen i wszystkiego najlepszego oraz tradycyjnie, oby ten Nowy Rok byl lepszy od tego ktory minal.
Wspominajac nasze ostatnie wietnamsko-polskie spotkanie w Polsce podczas Zjazdu BO 2013 zyczymy Kolegom z Wietnamu i nam Polakom kojejnego wspolnego i wspanialszego spotkania w Roku, ktory wlasnie sie zaczal.

Zyczenia z okazji Tet Nguyen Ðan sklada

Zarzad Bractwa Okretowego "KOGA"
Edek Ledwon
Slawek Mierzwinski
Krzysiek Adamczyk
Andrzej Tomasik
Adam Soral
Waldek Pasturczak

Spotkanie Czwartkowe styczeñ 2014
Ledwon :: 2014-01-02 13:51:24
Witamy Kole¿anki i Kolegów w Nowym Roku 2014. Serdecznie zapraszamy na comiesiêczne spotkanie czwartkowe KOGI, które w styczniu odbêdzie siê za tydzieñ 2014-01-09 godz. 16:30. Oczywi¶cie chêtni do spotkania dzi¶ tj. 2014-01-02 bêd± równie¿ mile widziani. Zapraszamy zw³aszcza Kole¿anki i Kolegów, którzy z racji ¦wi±t odwiedzili Trójmiasto. Miejsce spotkañ styczniowych to Sopot Monte Cassino SPATiF lub Restauracja Meksykañska zlokalizowana pod SPATiFem godz. 16:30.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Edek Ledwoñ, S³awomir Mierzwiñski, Krzysztof Adamczyk
Andrzej Tomasik, Adam Soral, Waldemar Pasturczak

¯yczenia ¦wi±teczne 2013
Admin :: 2013-12-23 12:17:30
 Z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia wszystkiego najlepszego, milej,  ¶wi±tecznej i rodzinnej atmosfery, wypoczynku, oderwania od szaro¶ci dnia codziennego a przede wszystkim zadumy przy wigilijnym stole nad kultem Narodzenia Pañskiego i nadziej± oraz rado¶ci± z tego p³yn±c± dla ka¿dego z nas, ¿yczy naszym Cz³onkom i Sympatykom  Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA"  Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów.

¯yczenia kierujemy równie¿ do szerokiej braci Okrêtowców a tak¿e do Profesorów, Kolegium Dziekañskiego, Nauczycieli Akademickich, Pracowników i Studentów naszego Wydzia³u - Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej,  ¯yczenia te upiêkszamy  widokiem choinki która aktualnie w tych ¶wi±tecznych chwilach  jest ustawiona przy wej¶ciu do Gmachu G³ównego  Politechniki Gdañskiej.


Obrazek

Obrazek


Do naszych ¿yczeñ do³±czamy ( patrz za³±cznik )  ¿yczenia, które otrzymali¶my od Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej podpisane przez Pana Dziekana oraz Prodziekanów Wydzia³u Panów: dr hab in¿. Janusza Kozaka - prof. nadzw. PG - Dziekana Wydzia³u , dr in¿. Wojciecha Litwina - Prodziekana ds. Nauki, dr in¿. Hossein Ghaemi - Prodziekana ds. Kszta³cenia, dr in¿. Damiana Bocheñskiego - Prodziekana ds. Organizacji Studiów


Obrazek


Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów
Edek Ledwoñ, S³awek Mierzwiñski, Krzysiek Adamczyk
Andrzej Tomasik, Adam Soral, Waldek Pasturczak

Grudzieñ 1970 ...
Ledwon :: 2013-12-13 08:33:49
W imieniu Kolegi Henryka Majewskiego organizatora wystawy pt. "Niepokorni na Politechnice Gdañskiej 1945-1989" : GRUDZIEÑ 1970 ... serdecznie zapraszamy do udzia³u w wernisa¿u i wyk³adzie, który odbêdzie siê 13 grudnia 2013r. o godz. 17-tej w Auli Gmach G³ówny PG. Patronat nad wystaw± obj±³ Senator RP Profesor Edmund Wittbrodt .


Obrazek

Obrazek


W imieniu Zarz±du Bractwa Okrêtowego "KOGA" serdecznie zapraszam do udzia³u w tej uroczysto¶ci.

Edmund Ledwoñ
Bractwo Okrêtowe "KOGA"

Spotkanie Czwartkowe 2013-12-05
Ledwon :: 2013-11-06 23:41:19
Witamy Kolezanki i Kolegow oraz Sympatykow naszego Stowarzyszenia a takze Okretowcow.

Jutro tj. 2013-12-05 o godz. 16:30 w Sopocie spotykamy sie na naszym grudniowym spotkaniu, ktore prawdopodobnie nie odbedzie siê w SPATiFie, bo ten zima jest o tej godzinie jeszcze zamkniety, lecz w znajduj±cej sie pod SPATiFem restauracji meksykanskiej. Jest tam bardzo dobry nastroj, dogodna nie za du¿a i nie za ma³a przestrzen, atmosfera inna ni¿ w SPATiFie lecz na swoj sposob oryginalna dobrze wp³ywajaca na gosci. Tam odbywaly sie poprzednie dwa spotkania i bylo bardzo sympatycznie.

Pozdrawiamy i zapraszamy na ostatnie w tym Roku spotkanie Czwartkowe

Za Zarzad Bractwa Okretowego "KOGA"
Edek Ledwoñ

Zjazd BO 2013 /3
Admin :: 2013-11-06 18:22:56
Informacja cz. 3
( od godz. 15:00 do koñca )


Oto kolejna, ostatnia ju¿ cze¶æ fotoreporta¿u z VI Zjazdu BO. W tej czê¶ci pokazujemy czê¶æ towarzysk± opart± na biesiadzie kulinarnej, która muzycznie upiêkszy³ S³awek Mierzwiñski prezentuj±c du¿a dawkê muzyki z naszych lat. By³y równie¿ tañce oraz smutne chwile po¿egnañ A wszystko dzia³o siê w Domu Wczasowym ,,Rzemie¶lnik'' w Gdañsku Jelitkowie.


Obrazek


Aby zobaczyæ zdjêcia z kolejnych chwil naszej uroczysto¶ci kliknij poni¿ej na nazwê kolejnych czê¶ci popo³udniowo wieczornej czê¶ci Zjazdu


03-01 Uroczysty obiad.
03-02 Towarzyskie rozmowy przy winie i piwie.
03-03 Kolacja.
03-04 S³awek Mierzwiñski poprowadzi³ czê¶æ video-muzyczno-taneczn± pt. ,,MUZYKA z NASZYCH LAT''
03-05 Biesiadowania ci±g dalszy.
03-06 Niestety, czas nieub³aganie mija, .... nastaj± chwile po¿egnañ, ......padaj± obietnice kolejnych spotkañ.W tej czê¶ci wykorzystano materia³y autorstwa:
Tadeusza Szczêsnego ( zdjêcia / pliki posiadaj±ce w nazwie lub w czê¶ci nazwy oznaczenie .... Img.... )
Edmunda Ledwonia ( zdjêcia / pliki nie posiadaj±ce w nazwie lub w czê¶ci nazwy oznaczenia .... Img.... )

Ci±g dalszy na pewno jeszcze nast±pi .

Zjazd BO 2013 /2
Admin :: 2013-10-12 15:15:07
Informacja cz. 2
( od godz. 10:00 do godz. 15:00 )


Zapraszamy do fotoreporta¿u z drugiej oficjalnej uroczysto¶ci naszego Zjazdu która odbywa³a siê na terenie Politechniki Gdañskiej w budynku naszego Wydzia³u nosz±cego obecnie nazwê Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa.

Obrazek


Na uroczysto¶æ serdecznie wszystkich zaprasza Krzysztof Adamczyk - facet ³udz±co podobny do Micha³a Adamczyka znanego redaktora telewizyjnego i nic dziwnego bo to Ojciec i Syn.


Obrazek


Aby zobaczyæ zdjêcia z poszczególnych czê¶ci naszej uroczysto¶ci kliknij poni¿ej na nazwê interesuj±cego Ciebie zdarzenia

02-01 Wchodzimy na Sale
02-02 Otwarcie Zjazdu przez Dziekana - Wyst±pienie Dziekana
02-03 Wyst±pienie Rektora
02-04 Wyst±pienie Prof. Kobyliñskiego
02-05 Wystapienie Dona z Wietnamu
-> [Pe³ny tekst wyst±pienia Dona]
02-06 Wyst±pienie Prezesa Stoczni Crist
02-07 Polsko-wietnamska wymiana upominków
02-08 Wyst±pienia Wyk³adowców oraz Uczestników
02-09 Przybory kre¶larskie z lat 60-tych
02-10 Na Sali w czasie Uroczysto¶ci
02-11 W kuluarach
02-12 Zdjecie ZJAZDOWCOW- ,,zbiorówka" + inne


Ci±g dalszy nast±pi

W tej czê¶ci wykorzystano zdjêcia autorstwa :
- Tadeusza Szczêsnego ( zdjêcia / pliki posiadaj±ce w nazwie lub w czê¶ci nazwy oznaczenie Img )
- Edmunda Ledwonia ( zdjêcia / pliki nie posiadaj±ce w nazwie lub w czê¶ci nazwy oznaczenia Img )

Zjazd BO 2013 /1
Admin :: 2013-10-03 11:20:10
Informacja cz. 1
( od godz. 07:00 do godz. 10:30 )


Jeste¶my po kolejnym naszym zje¼dzie. Wszystkim uczestnikom VI Zjazdu BO bardzo dziêkujemy za liczny udzia³, przyjemn± atmosferê oraz wiele ciep³ych s³ów kierowanych pod adresem organizatorów.

Szanowne Kole¿anki i Koledzy udany Zjazd to efekt równie¿ Waszego zaanga¿owania w stworzenie tej wspania³ej i niezapomnianej atmosfery podczas jego trwania. Jeste¶my bardzo wdziêczni i zobowi±zani W³adzom Wydzia³u i Uczelni za udzia³ w Zje¼dzie oraz pomoc i zaanga¿owania w jego zorganizowanie. Dziêkujemy wszystkim Nauczycielom akademickim za i udzia³ w ca³ej imprezie. Szczególne wyrazy podziêkowania kierujemy do Kolegów Wietnamczyków, którzy przyjechali na Zjazd z Wietnamu wraz z Ma³¿onkami a tak¿e Kolegom Wietnamczykom mieszkaj±cym w Polsce przyby³ym na tê uroczysto¶æ i którzy dodatkowo pomagali nam organizacyjnie przez okres poprzedzaj±cy Zjazd jak równie¿ w czasie jego trwania.

Z uwagi na du¿y materia³ dokumentacyjny zgromadzony w zwi±zku ze Zjazdem przekraczaj±cy mo¿liwo¶ci natychmiastowego i ca³o¶ciowego umieszczenia na naszej stronie zosta³ on podzielony na czê¶ci, które bêd± publikowane w odstêpach mniej wiêcej jedno tygodniowych.

Dzisiaj cze¶æ pierwsza przedstawiaj±ca Mszê ¦wiêta oraz okres przybywania Kole¿anek i Kolegów na Zjazd czyli czas po¶wiêcony na recepcje i pierwsze spotkania po latach.

Zaczynamy od przypomnienia trzech miejsc na PG jednych z najwa¿niejszych z okresu naszych studiów.


Obrazek

Obrazek Obrazek


Aby zobaczyæ zdjêcia z poszczególnych czê¶ci naszej uroczysto¶ci kliknij poni¿ej na nazwê interesuj±cego Ciebie zdarzenia

01-00 Wstep
01-01 Msza ¦w.
01-02 Sponsorzy
01-03 Recepcja
01-04 Pierwsze Spotkania
01-05 Przybycie Wietnamczyków
01-06 Nauczyciele Akademiccy i pierwsi Go¶cie
01-07 Pierwsze Spotkania cd
01-08 Zaproszenie na Sale


Ci±g dalszy nast±pi

Spotkanie KOGI 2013-10-03
Ledwon :: 2013-10-01 19:41:42
Witam Kole¿anki i Kolegów !!!!

W ponad 10 dni po naszym VI Jubileuszowym Zje¼dzie w dniu 2013-10-03 ( czwartek ) serdecznie zapraszamy na nasze tradycyjne comiesiêczne spotkanie Cz³onków, Sympatyków i Przyjació³ Bractwa Okrêtowego "KOGA" a tak¿e Wszystkich chêtnych do spotkania siê z nami Absolwentów BO z lat 60-tych i 70-tych ubieg³ego wieku ( ubieg³ego wieku - to nie brzmi staro, to brzmi dumnie ).
Jak zawsze spotykamy siê w SPATiF-ie w Sopocie ul. Monte Cassino za Krzywym Domem vis a vis Domu Towarowego. Czekamy na Was od godz. 16:30. Je¿eli zdarzy³o by siê tak, ¿e SPATiF w³a¶nie jest zajêty lub trwa w nim przygotowanie zespo³u muzycznego do koncertu to spotykamy siê w lokalu rezerwowym na s±siedniej ulicy Bema ( prostopad³a do Monte Cassino naprzeciw Krzywego Domu ) - restauracja po³udniowo amerykañska po prawej stronie na nastêpnym skrzy¿owaniu. W razie potrzeby proszê o telefon 608-535-066 - Edek Ledwoñ , bêdê naprowadza³ na nasze aktualne miejsce spotkania. Liczymy na mi³e spotkanie i uwagi dotycz±ce odbytego Zjazdu. Uwagi te pomog± nam zorganizowaæ nastêpny zjazd zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Za wszystkie uwagi pozytywne i negatywne bêdziemy bardzo wdziêczni.

Pozdrawiamy i do zobaczenia

Za Bractwo Okrêtowe "KOGA"
Edek Ledwoñ

Wyk³ad w CMM OKM
Ledwon :: 2013-09-24 09:38:35
Bardzo serdecznie zapraszamy w imieniu Jerzego Litwina Dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego O¶rodek Kultury Morskiej w Gdañsku ul. Tokarska 21/25 ( przy ¯urawiu a nie na O³owiance ) do udzia³u w dniu 2013-09-24 ( wtorek ) o godzinie 17-st± w bardzo interesuj±cym wyk³adzie "Wrak okrêtu SOLEN i eksploracja zabytków" Wiêcej informacji patrz na stronie Centralnego Muzeum Morskiego www.cmm.pl

Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA bardzo serdecznie zaprasza do wys³uchania niniejszego wyk³adu.

Za Bractwo Okrêtowe „KOGA”

Edek Ledwon

Akademia Stoczni w Gdañsku
Ledwon :: 2013-09-23 07:58:11
Dzi¶ 2013-09-23 kolejny wyk³ad z cyklu Akademia Stoczni Gdañsku. Wyk³ad zatytu³owany "Za³o¿enia przestrzenne Stoczni w Gdañsku" wyg³osi dr hab. in¿. arch. Piotr Lorens, Prof. PG. w Instytucie Kultury Miejskiej na D³ugi Targ 39/40 o godz. 18:00 dnia 2013-09-23

Przemys³ stoczniowy w Gdañsku rozwija³ siê równolegle z ewolucj± struktury miasta. Od czasów ¶redniowiecza zak³ady zwi±zane z produkcj± ówczesnych statków znajdowa³y siê w rejonie Starego Przedmie¶cia. Dopiero pocz±tek XIX wieku i zmiany w zakresie technologii morskich spowodowa³y konieczno¶æ poszukania nowej lokalizacji dla tej dzia³alno¶ci. Wybór pad³ wówczas na podmok³e ³±ki zajmowane niegdy¶ przez M³ode Miasto. I tak, od lat 40-tych XIX wieku przestrzeñ ta sta³a siê aren± niezwyk³ego rozwoju struktur przestrzennych stoczni, najpierw - Klawittera, pó¼niej - królewskiej, nastêpnie - cesarskiej, a od czasu Wolnego Miasta - po prostu gdañskiej. Równolegle rozwija³y siê inne zak³ady, w tym - zak³ady stoczniowe Schichaua czy Fabryka Wagonów. Wszystkie te obszary stanowi± obecnie przestrzeñ ekspansji struktur miejskich i w niedalekiej przysz³o¶ci stan± siê zapewne jednym wielkim placem budowy. W trakcie wyk³adu przedstawiony zostanie m.in. proces ewolucji struktury przestrzennej tego obszaru a tak¿e historia planowania jego przekszta³ceñ - siêgaj±ca (o czym ma³o kto wie) ju¿ pocz±tku XX wieku.

Na wyk³ad serdecznie zapraszaj±

Tadeusz Szczêsny
Edmund Ledwoñ

Juz WRZESIEÑ
Ledwon :: 2013-09-04 08:46:15
Skoro WRZESIEÑ to Spotkanie Czwartkowe oraz VI Zjazd BO. ZAPRASZAMY
Tradycyjnie zapraszam na comiesiêczne Czwartkowe Spotkanie "KOGI" w najbli¿szy czwartek tj. 2013-09-05 o godz. 16:30 jak zwykle w SOPOCIE w SPATiF-ie lub je¿eli SPATiF bêdzie mia³ w planie imprezê zamkniêt± to spotkamy siê w naszym lokalu rezerwowym by³ym Starym Rowerze nieopodal SPATiFu uliczka naprzeciw Krzywego Domu id±c ni± oko³o 100 metrów lokal z kuchni± po³udniowo amerykañsk± po prawej stronie przed samym skrzy¿owaniem.
.
Do zobaczenia na powakacyjnym przed zjazdowym spotkaniu.
.
[b]UWAGA!!!! VI ZJAZD BO ju¿ tuz tu¿.
Czy ju¿ zg³osi³e¶ swój udzia³ ? Skoro jeste¶ na stronie internetowej to mo¿esz zg³osiæ swój udzia³ natychmiast internetowo korzystaj±c z wiadomo¶ci poni¿ej ( zak³adki ) VI ZJAZD BO i klikaj±c na znajduj±cy siê tam Kwestionariusz udzia³u . Wype³nienie go zajmie Ci kilka chwil. Nie zwlekaj. ZAPRASZAMY

Do zobaczenia

Za Zarz±d KOGI
Edek Ledwoñ

Wietnamczycy jad± na VI Zjazd
Ledwon :: 2013-08-28 09:54:41
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e wczoraj 2013-08-27 do Polski na VI Zjazd Okrêtowców przyjechali z Wietnamu nasi Koledzy Absolwenci Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, którzy ukoñczyli studia w latach 1970-75.
¯yczymy naszym wietnamskim Kolegom mi³ego pobytu w Polsce.


Obrazek

ObrazekZa Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Edek Ledwoñ

VI Zjazd BO 2013
Admin :: 2013-08-26 12:38:26
Droga Kole¿anko / Drogi Kolego


W ¶lad za wcze¶niejszymi informacjami kierowanymi ju¿ wcze¶niej do Was drog± pocztow± oraz poprzez internet ( e-maile oraz strona internetowa "KOGI" ) uprzejmie przypominamy i serdecznie zapraszamy do udzia³u w Zje¼dzie. Up³ywaj±ce w tym roku czterdziestolecie ukoñczenia studiów i dwadzie¶cia lat od naszego pierwszego zjazdu zachêca do nastêpnego spotkania.

Zachowuj±c tradycje poprzednich zjazdów

tegoroczny Zjazd Absolwentów Instytutu Okrêtowego
z lat 1970 - 1973 oraz mile widzianych absolwentów innych rocznikówodbêdzie siê trzecim tygodniu wrze¶nia w dniach 21 - 22 wrze¶nia 2013 roku w Gdañsku

Szczegó³owy program wraz z innymi informacjami o Zje¼dzie w tym o formie p³atno¶ci znajdziecie w za³±czonym do niniejszej informacji Zaproszeniu ( patrz: Zaproszenie )
Bardzo zachêcamy do:
- spotkania na terenie uczelni,
- oraz atrakcji w o¶rodku wypoczynkowym nad morzem w Gdañsku - Jelitkowie.
(O¶rodek mo¿e zapewniæ na ¿yczenie zainteresowanych noclegi przed i po zje¼dzie.)

Swój udzia³ w Zje¼dzie zg³osi³a kilkuosobowa grupa naszych Kolegów Wietnamczyków, którzy po studiach wrócili do Wietnamu i tam pracowali w wyuczonym w Polsce zawodzie okrêtowca. Teraz chêtnie przyjad± z Wietnamu do Polski aby spotkaæ siê nami i odwiedziæ Polskê.
Informuj±c o zbli¿aj±cym siê zje¼dzie prosimy o:
- mo¿liwie jak najpilniejsze zg³oszenie swojego udzia³u ( patrz: Zaproszenie ) wraz z aktualizacj± swoich danych, najlepiej wed³ug za³±czonego wzoru ( patrz: Kwestionariusz udzia³u ),
- przekazanie informacji najbli¿szym kole¿ankom i kolegom (z którymi mo¿emy nie mieæ kontaktu) i przekazanie ich danych kontaktowych organizatorom,
- informacjê o chêci zamieszczenia w planowanej publikacji zjazdowej swojej wypowiedzi (zachêcamy do podzielenia siê swoimi do¶wiadczeniami, refleksjami itp.),
- przes³anie aktualnego zdjêcia do zamieszczenia w planowanej publikacji zjazdowej,
- informacji o zainteresowanych wsparciem finansowym poprzez zamieszczenie reklamy, artyku³u promocyjnego w publikacji zjazdowej (wydatek ten udokumentujemy faktur± ), które umo¿liwi± nam utrzymaæ koszty udzia³u na mo¿liwie niskim poziomie.

Chcieliby¶my, aby tegoroczna publikacja zjazdowa zawiera³a bogate tre¶ci i materia³y fotograficzne. W miarê mo¿liwo¶ci chcieliby¶my zamie¶ciæ zdjêcia ka¿dego z absolwentów z okresu studiów i obecnie oraz interesuj±ce szersze wypowiedzi. Prosimy o jak najszybsze dostarczanie materia³ów.Kwestionariusz udzia³u i zdjêcia prosimy wys³aæ - nawet je¿eli nie zamierzasz uczestniczyæ w zje¼dzie - na adres:

Andrzej Tomasik, 81-651 Gdynia 5, skr. poczt. 20
faks: 0-58 624 37 48, tel. +48 606 912 879,
email: andrzej@iso-tomasik.pl, tand@vp.pl

VI Zjazd Absolwentów PG BO
Ledwon :: 2013-08-01 10:15:31
W nawi±zaniu do wiadomo¶ci pt. "ZJAZD 2013 PRZYGOTOWANIA" datowanej 2013-04-11 znajduj±cej siê poni¿ej na niniejszej stronie internetowej, oraz dzia³añ Komitetu Organizacyjnego, dotychczasowej korespondencji listowej i e-mailowej z Kole¿ankami i Kolegami oraz z niezbêdnymi instytucjami, przedstawiamy wstêpny program pierwszego dnia, dnia otwarcia, naszego V Zjazdu Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów.

..................................................................Z A P R O S Z E N I E

Zarz±d Bractwa Okrêtowego „KOGA” Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów ma zaszczyt zaprosiæ Kole¿anki i Kolegów na nasz Zjazd organizowany w dniach od 21 do 22 wrze¶nia 2013r.

....................................................Program pierwszego dnia ( 2013-09-21 ) Zjazdu:

godz. 07:00 - Msza ¦w. w ko¶ciele akademickim "na Czarnej" w Gdañsku Wrzeszczu
.
08:30 - 10:00 - recepcja w holu przed aul± im. Prof. Sipowicza. Rozmowy, kawa, herbata
.
10:30 - 15:00 - otwarcie Zjazdu, uroczyste spotkanie w auli im. Prof. Sipowicza
................................ Wyst±pienia W³adz Politechniki Gdañskiej i Wydzia³u Budowy Okrêtów
................................ Multimedialne retrospekcje, wyst±pienia uczestników zjazdu.
.
godz. 15:30 .. - wyjazd do O¶rodka "Rzemie¶lnik" w Gdañsku Jelitkowie
.
16:00 - 17:00 - obiad
.
17:00 - 20:00 - rozmowy biznesowe w tym z Kolegami z Wietnamu, nawi±zanie kontaktów
................................ handlowych, rozmowy przy piwie, spacer nad morzem
.
od godz. 20:30 - uroczysta kolacja, atrakcje, konkursy, wspomnienia, dyskusje,
.......................... muzyka naszych lat
.
Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Wyk³ad Prof. M. Didy w IKM
Ledwon :: 2013-08-01 09:51:03
Grupa spo³eczna Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej zaprasza w poniedzia³ek, 2 wrze¶nia o godz. 18.00 do sieni IKM na kolejny z cyklu bezp³atnych, otwartych wyk³adów dotycz±cych przesz³o¶ci Stoczni Gdañskiej odbywaj±cy siê w ramach „Akademia Stoczni w Gdañsku” pt. „Stocznia w Gdañsku. Budowa statków, urz±dzenia technologiczne w stoczni (pochylnia, ¿uraw, suwnica).” Wyk³ad poprowadzi dr hab. in¿. Marek Dzida, prof. nadzw. Politechniki Gdañskiej.

Wyk³ad bêdzie dotyczy³ budowy statku, zw³aszcza rozwi±zañ technologicznych stosowanych na pochylniach Stoczni Gdañsk i nie tylko. W ramach prezentacji zostan± przedstawione za³o¿enia dotycz±ce budowy statku od zamówienia amatora do momentu zdania statku gotowego. Dr hab. in¿. Marek Dzida, prof. nadzw. Politechniki Gdañskiej omówi technologie stosowane przy budowie statku: przygotowanie projektu statku: projekt koncepcyjny, konstrukcyjny i technologiczny zwi±zany z mo¿liwo¶ciami stoczni. Uczestnicy dowiedz± siê czym jest trasowanie blach, na czym polega budowa sekcji p³askich i przestrzennych, budowa kad³uba, i w jaki sposób wyposa¿ane s± statki.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieæ siê wiêcej o budowaniu statków!

Marek Dzida (ur. 06.08.1953 r. w Bielsku-Bia³ej). Od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej. Od 1983 r. doktor n. t., od 2001 r. doktor habilitowany. Od 2003 -2008 r. zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego w Politechnice Gdañskiej. W latach 2005-2008 prof. nazw. w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Elbl±gu. W latach 1996-2002 prodziekan ds. kszta³cenia Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej, od 2005 r.-2012 dziekan Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej, a od 2010 kierownik Katedry Automatyki i Energetyki. Od 2012 prorektor ds. kszta³cenia Politechniki Gdañskiej. Redaktor Zeszytów Naukowych serii Budownictwo Okrêtowe 2002-2005. Cz³onek Rady Naukowej Centrum Techniki Okrêtowej w Gdañsku - 2007-2010. Cz³onek Rady Centralnego Muzeum Morskiego oraz wiceprzewodnicz±cy Towarzystwa Przyjació³ Statku-Muzeum So³dek. £awnik Odwo³awczej Izby Morskiej. Cz³onek Forum Okrêtowego (Pracodawców przemys³u okrêtowego)- w latach 2007-2012 wiceprzewodnicz±cy. Cz³onek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków oraz Lloyds Register (Poland). Cz³onek Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. Autor lub wspó³autor 175 prac.

CMM O¶rodek Kultury Morskiej
Ledwon :: 2013-07-30 09:09:28
Serdecznie zapraszamy na wyk³ad z cyklu "ABORDA¯ na OKM" który wyg³osi Pawe³ Paw³owski Dyrektor Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu, "Ko³obrzeski skansen morski - plenerowa ekspozycja muzealiów morskich w zbiorach Muzeum Orê¿a Polskiego w Ko³obrzegu"
Zapraszamy dzisiaj we wtorek 30 lipca 2013r. o godz. 17-tej do O¶rodka Kultury Morskiej Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku przy ul. Tokarska 21-25 mo¿na równie¿ korzystaæ z wej¶cia od strony Mot³awy przy ¯urawiu.
.
Wiêcej informacji na www.cmm.pl

Serdecznie zapraszamy.

Za Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Edek Ledwoñ

Akademia Stoczni w Gdañsku
Ledwon :: 2013-07-26 12:21:42
W ¶lad za informacj± od Tadeusza Szczêsnego zamieszczamy informacjê o bardzo cennej akcji

Rusza "Akademia Stoczni w Gdañsku" - bezp³atny cykl otwartych wyk³adów i spacerów

Najbli¿szy wyk³ad ju¿ w poniedzia³ek 29. lipca o godz. 18 w IKM na D³ugim Targu 39/40.Grupa spo³eczna Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej zaprasza na cykl bezp³atnych, otwartych wyk³adów i spacerów dotycz±cych przesz³o¶ci Stoczni Gdañskiej - "Akademia Stoczni w Gdañsku".

"Akademia Stoczni w Gdañsku" po¶wiêcona jest ludziom, historii i architekturze gdañskiej stoczni. W trakcie odbywaj±cych siê wyk³adów, czy spacerów po terenach stoczniowych, prelegenci i prelegentki opowiedz± o powstaniu i roli przemys³u stoczniowego dla Pomorza i Trójmiasta, o technologii budowy jednostek p³ywaj±cych, porównaj± dawne i wspó³czesne techniki budowy oraz zaprezentuj± dzia³anie suwnic, ¿urawi, pochylni...

Dalsze informacje - kliknij w prawym dolnym rogu na WIÊCEJ

Spotkanie KOGI 2013-07-04
Ledwon :: 2013-07-04 06:35:44
Uprzejmie przypominamy, ¿e dzisiaj jest pierwszy czwartek miesi±ca, a wiêc spotkanie czwartkowe "KOGI". Zapraszamy do SPATiF-u w Sopocie na 16:30 w dniu 04 lipca 2013r . Zaproszenie kierujemy do Wszystkich Kole¿anek i Kolegów, Cz³onków oraz Sympatyków KOGI i naszych spotkañ. Na spotkaniu przedstawimy, miêdzy innymi, stan przygotowañ do kolejnego ju¿ PIATEGO Zjazdu Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, który odbêdzie siê w dniach 21- 22 wrzesieñ br.

Do zobaczenia

Za Zarz±d "KOGI"
Edmund Ledwoñ

D¿entelmeni Roku
Admin :: 2013-06-11 12:00:56
Mi³o nam poinformowaæ, ze laureatami 21-ej edycji plebiscytu D¿entelmen Roku zostali dwaj nasi Koledzy, Absolwenci politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów

Fediuk W³adys³aw - Dyrektor Przedsiêbiorstwa Innowacyjno-Wdro¿eniowego ,,IMPULS'' w Pruszczu Gdañskim oraz Jerzy Litwin, który otrzyma³ tytu³ D¿entelmen Roku


Obrazek


oraz

Litwin Jerzy - Dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku który otrzyma³ tytu³ D¿entelmen w kulturze


ObrazekSerdecznie gratulujemy naszym Kolegom okrêtowcom zaszczytnych tytu³ów nadanych w dowód uznania Ich szlachetnych charakterów, wysokiej kultury i niezwyk³ych osobowo¶ci umo¿liwiaj±cych jednoczenie wokó³ siebie ludzi doceniaj±cych fakt, ¿e pracuj± pod Ich kierownictwem. Ogromna kultura osobista i ogromna wiedza zawodowa obu Wyró¿nionych zaszczytnymi tytu³ami w 2013 roku jest ¼ród³em sukcesów zespo³ów którymi kieruj±.

Bractwa Okrêtowego ,,KOGA'' Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów ¿yczy Kolegom wielu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i spo³ecznej dla dobra naszego Regionu i Kraju.
.
. Obszerna informacja z Dziennika Ba³tyckiego Polska The Times kliknij poni¿ej na s³owo Wiecej
.
Zarz±d
.
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''

Spotkanie KOGI 2013-06-06
Ledwon :: 2013-06-06 07:15:49
Witamy Kole¿anki i Kolegów !!!!

Serdecznie zapraszamy w pierwszy czwartek miesi±ca 6 czerwca na comiesiêczne spotkanie KOGI które odbêdzie siê w Sopocie w SPATiF-ie o godzinie 16:30. Zaproszenie kierujemy do Wszystkich Kole¿anek i Kolegów, Cz³onków oraz Sympatyków KOGI i naszych spotkañ.

Do zobaczenia na spotkaniu

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Spotkanie KOGI 2013-05-09
Ledwon :: 2013-05-02 08:29:03
Witamy Kole¿anki i Kolegów, Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia KOGA oraz Wszystkie Osoby skupione wokó³ naszego stowarzyszenia.
Uprzejmie informujemy, ¿e pomimo przestrzegania "¿elaznej zasady" terminu naszych spotkañ - pierwszy czwartek ka¿dego miesi±ca po rozeznaniu w¶ród osób zainteresowanych i po konsultacji z Zarz±dem KOGI z uwagi na tak zwany „d³ugi weekend” postanowili¶my przenie¶æ nasze majowe spotkanie z 2 maja na nastêpny czwartek tj. 9 maja 2013 godzina 16:30 SPATiF Sopot. Zyczymy mi³ego weekendu.
.
.
Za Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Edmund Ledwoñ

90-tka Prof. Kobyliñskiego
Admin :: 2013-04-24 20:48:11
W dniu 2013-04-25 odbêdzie siê uroczyste SEMINARIUM z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Prof. Lecha KOBYLIÑSKIEGO.  W imieniu Naszego Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej oraz Zarz±du Bractwa Okrêtowego  KOGA serdeczne zapraszamy Kole¿anki i Kolegów jutro tj. 2013-04-25 na godzinê 11-t± do Auli Politechniki Gdañskiej

Program uroczysto¶ci przedstawiamy poni¿ej :


Obrazek


Za Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA   - - - - - - -Z ramienia Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa
Edmund Ledwoñ, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tadeusz Kolêda - Dyrektor Wydzia³u

Wystawa w CMM: Prof. J. Doerffer
Admin :: 2013-04-21 21:51:37
Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów do³±cza siê do naszego Kolegi Jerzego Litwina Dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego, który skierowa³ do naszej Braci Okrêtowej zaproszenie do wziêcia udzia³u w otwarciu wystawy po¶wiêconej Nestorowi polskiego okrêtownictwa Prof. Jerzemu Doerfferowi.

Obrazek


Otwarcie wystawy nast±pi 24 kwietnia 2013r. o godz. 15-tej w Centralnym Muzeum Morskim Spichlerze na O³owiance ul. O³owianka 9 - 13.

Niniejsze zaproszenie wszyscy przyjmujemy a nasz udzia³ bêdzie wyrazem ogromnego szacunku dla Pana Profesora którego pamiêtamy z ca³ego naszego ¿ycia studenckiego i zawodowego a tak¿e z wyk³adów inauguracyjnych wyg³aszanych wielokrotnie na naszych Zjazdach organizowanych przez nas dla Absolwentów BO
Zarz±d
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

LIONS CLUB SOPOT
Admin :: 2013-04-11 15:41:41
Bractwo Okrêtowe "KOGA" jako zaprzyja¼niona organizacja ze Stowarzyszeniem LIONS CLUB SOPOT uprzejmie zawiadamia o imprezie kabaretowej organizowanej przez LIONS CLUB SOPOT, któr± poprowadzi Piotr Ba³troczyka. Impreza odbêdzie siê w dniu 15 kwietnia br. o godz. 18:30 w Sali Obrad Rady Miasta w Urzêdzie Miasta Sopot i po³±czona bêdzie z aukcj± obrazów i grafik oraz fantami. Dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla Zak³adów Opieki Spo³ecznej nad Niepe³nosprawnymi Dzieæmi i Osobami Doros³ymi. Bardzo zachêcamy do udzia³u w tej imprezie.

Obrazek


Cena wstêpu wynosi 60 PLN od osoby. Zaproszenia mo¿na rezerwowaæ i odebraæ u naszego kolegi W³adys³awa Fediuka tel 606 910 124
Gor±co zachêcamy i zapraszamy nasze Kole¿anki i Kolegów do udzia³u w tym spotkaniu.
[b] [i] Wiêcej szczegó³ów rozwiñ t± wiadomo¶æ klikaj±c w dolnym prawym rogu [ Wiêcej ]

Zjazd 2013-Przygotowania
Admin :: 2013-04-11 15:34:53
Od dwóch miesiêcy obraduje komitet organizacyjny Zjazdu 2013 planowanego na 20 - 21 wrzesieñ 2013 r. W tym czasie odby³y siê 3 spotkania. W komitecie organizacyjnym jest równie¿ Stanis³aw Gutteter wspó³organizator wszystkich dotychczasowych naszych zjazdów. Poni¿ej zdjêcia z obrad komitetu organizacyjnego.


Obrazek


Wiêcej zdjêæ znajdziesz w naszej galerii pt Zjazd 2013 - Obrady komitetu w tym celu kliknij [ Tutaj ]

Spotkanie Czwartkowe 2013-04-04
Ledwon :: 2013-04-03 13:29:58
Kole¿anki i Koledzy !!!!

Serdecznie zapraszam na nasze comiesiêczne spotkanie KOGI jak zwykle w pierwszy czwartek miesi±ca tj 2013-04-04 o godzinie 16:30 w Sopocie w SPATiF-ie lub je¿eli SPATiF bêdzie zamkniêty to w by³ym Starym Rowerze ( obecnie restauracja po³udniowo amerykañska ) na ul. Bema.
.
Zapraszawy do zapoznania siê z wiadomo¶ci± poprzedni± ( patrz poni¿ej ) pt Urodziny Doc. J Wi¶niewskiego

Do zobaczenia
Zapraszamy serdecznie

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Urodziny Doc. J. Wi¶niewskiego
Admin :: 2013-03-29 12:44:07
Dnia 26 marca 2013 na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej odby³a siê niezwykle mi³a milenijna uroczysto¶æ 90-lecia urodzin Pana Docenta Jerzego Wi¶niewskiego - wieloletniego kierownika Katedry Projektowania, Konstrukcji i Wytrzyma³o¶ci Okrêtów.


Obrazek
Doc.J.Wi¶niewski ( po lewej stronie )

Spotkanie Czwartkowe 2013-03-07
Ledwon :: 2013-02-06 08:07:26
Kole¿anki i Koledzy !!!

Zapraszamy na czwartkowe spotkanie KOGI które odbêdzie siê 7 marca 2013r. o godz. 16:30 w Sopocie. Miejsce spotkania SPATiF na Monte Cassino lub Stary Rower na ul. Bema
Jednym z g³ównych tematów bêdzie organizacja kolejnego Zjazdu Okrêtowców Absolwentów PG BO.
Do zobaczenia na spotkaniu

Pozdrawiamy i do zobaczenia.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Spotkanie SPATiF 2012-12
Admin :: 2013-02-05 12:13:18
Spotkanie grudniowe 2012r by³o bardzo ciekawe i mia³o kilka nowo¶ci.

Po pierwsze odwiedzi³ nas, po latach, Stasiu Ciesió³ka co by³o dla wszystkich a szczególnie dla sta³ych bywalców naszych spotkañ bardzo mi³± niespodziank±. Stasiu ju¿ od pewnego czasu zapowiada³ chêæ odwiedzenia nas na spotkaniu KOGI. Cieszymy siê ¿e spotkanie ze Staszkiem dosz³o do skutku i mamy nadziejê, ¿e wkrótce bêd± nastêpne.


Obrazek

Obrazek


Po drugie Krzysiu Adamczyk w imieniu p. Jerzego Drzemczewskiego autora ksi±¿ki Polskie Linie Oceaniczne 1951 - 2012 zaprosi³ Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia do udzia³u w uroczystej promocji tej ksi±¿ki.


Obrazek

Nasi w Wietnamie
Admin :: 2013-01-30 12:42:10
Po wielokrotnych wcze¶niejszych próbach odwiedzenia Wietnamu i mieszkaj±cych tam kolegów, w 2012 W³adek Fediuk i Andrzej Tomasik wyjechali z wycieczk± do Wietnamu i Kambod¿y. Wycieczka trwa³a w dniach 10 - 23 listopada 2012 roku. Przed wyjazdem nawi±zali¶my kontakt z kolegami i przekazali¶my im program wycieczki proponuj±c mo¿liwe terminy spotkañ.
Przybywaj±c wieczorem 10 XI do hotelu w Hanoi bardzo mile zaskoczy³a nas obecno¶æ kolegów, którzy chcieli nas przywitaæ i ustaliæ kolejna spotkania.
Nastêpnego dnia spotkali¶my siê w centrum starego miasta w Hanoi, na tarasie restauracji z ³adnym widokiem na jezioro


Obrazek


Poniewa¿ to w³a¶nie wietnamska zima i pó¼ny wieczór - tylko ok. 23°C - koledzy ubrali siê do¶æ ciep³o.
Kolegom podarowali¶my symboliczne upominki: koszulki, jeden z naszych informatorów, kopiê znaczka wydzia³u i reprodukcjê tablo z 1973 roku.

Spotkanie Czwartkowe 2013-01-03
Ledwon :: 2013-01-02 08:35:22
Witamy Noworocznie Kole¿anki i Kolegów !!!!

Wszystkim Wam i Waszym Rodzinom oraz Najbli¿szym ska³damy najlepsze ¿yczenia zdrowia szczê¶cia i wszelkiej pomy¶lno¶ci w Nowym 2013 Roku i oby nie by³ On gorszy od tego który min±³.

Bardzo dziêkujemy Wszystkim Kole¿ankom i Kolegom którzy nades³ali nam ¿yczenia ¦wi±teczne i Noworoczne. My¶lami ³±czyli¶my siê z Wami w chwilach ¶wi±tecznej i noworocznej zadumy. Szczególnie jednoczymy siê z Tymi Kole¿ankami i Kolegami którzy przebywaj± s³u¿bowo zagranic± lub tam od dawna mieszkaj±.
Pozdrawiaj±c Was polecamy zerkn±æ na ¦wiat 2012 w obiektywach fotoreporterów Reuters,a ukazuj±cych ten ¦wiat w wielu momentach innym ni¿ ten otaczaj±cy nas na codzieñ ( Wpisz adres http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VKKEisn-YEQ ).

.
Jednocze¶nie zapraszamy na nasze comiesiêczne spotkanie czwartkowe KOGI w dniu 2013-01--03 ( najbli¿szy czwartek ) o godzinie 16:30 w SPATiF-ie w Sopocie na Monte Cassino lub gdy ten bêdzie nieczynny po sylwestrowych szaleñstwach zawitamy jak zawsze w takich razach w Starym Rowerze ( niedaleko SPATiF-u )
.
Do mi³ego zobaczenia
.
Zarz±d
Bractwa Okrêtowego"KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Bo¿e Narodzenie
Admin :: 2012-12-24 10:27:01
Z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia oraz zbli¿aj±cego siê Nowego Roku 2013 Moc najlepszych ¿yczeñ zdrowia i wszelkiej pomy¶lno¶ci ¿yczy Cz³onkom, Sympatykom oraz Wszystkim Okrêtowcom.Zarz±d
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Obrazek

s/s ,,Kiliñski"
Admin :: 2012-12-10 18:28:06

Obrazek

PLO 1951 - 2012
Admin :: 2012-12-09 23:13:44
Mamy przyjemno¶æ poinformowaæ, ¿e Cz³onkowie, Sympatycy, Osoby Zaprzyja¼nione z Bractwem Okrêtowym ,,KOGA" mog± czuæ siê zaproszone w imieniu Polskich Linii Oceanicznych, Wydawcy i Muzeum Miasta Gdyni oraz Autora Jerzego DRZEMCZEWSKIEGO na uroczyst± promocjê ksi±¿ki opisuj±cej dzieje Polskich Linii Oceanicznych w latach 1951-2012. Niniejsza promocja odbêdzie siê 11 grudnia o godzinie 17:00 w Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1. Wiêcej informacji na za³±czonym zaproszeniu.


Obrazek
Obrazek


Ponadto poni¿ej zamieszczamy maleñki fragment z tej ksi±¿ki dotycz±cy brawurowej akcji statku PLO s/s ,,Kiliñski" który w 1954 roku w ci±gu 9 miesiêcy przetransportowa³ z po³udnia na pó³noc Wietnamy oko³o 85 tysiêcy ludno¶ci cywilnej i ¿o³nierzy Vietcongu wraz ze sprzêtem. Przytaczamy ten tekst gdy¿ ta historia jest bardziej znana w Wietnamie ni¿ w Polsce oraz dlatego aby przypomnieæ nam i naszym Kolegom Wietnamczykom to co nas ³±czy. Mamy nadziejê, ¿e ten fragment zwiêkszy i tak ju¿ du¿e zapotrzebowanie na tê pozycjê istniej±ce w¶ród okrêtowców i marynarzy w Polsce i poza jej granicami.


Obrazek
ObrazekInformujemy, ¿e ta ksi±¿ka oraz poprzednie pozycje wydane w PORTA MARE - Pomorskiej Oficynie Wydawniczo - Reklamowej bêdzie mo¿na nabyæ po promocyjnych cenach. W tym równie¿ ksi±¿kê ,,PLO Album Floty", której jednymi ze wspó³autorów s±: nasz kolega Krzysztof Adamczyk i pan Jerzy Drzemczewski.
.
Wiêcej zdjêæ patrz: galeria Polskie Linie Oceaniczne 1951-2012

Spotkanie Czwartkowe 2012-12-06
Ledwon :: 2012-11-07 08:17:20
Witamy Kole¿anki i Kolegów !!!!

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkanie w najbli¿szy czwartek tj. dnia 2012-12-06 o godzinie 16:30 w SPATiFie ( lub pobliski lokal rezerwowy Stary Rower na ul. Bema ). Na spotkaniu Koledzy W³adek Fediuk i Andrzej Tomasik przedstawi± relacjê z pobytu w Wietnamie. Opowiedz± o spotkaniach z Kolegami Wietnamczykami oraz przedstawi± co z tych spotkañ wynika,
Kolejna dobra wiadomo¶æ to zapowiedzia³ swój udzia³ w spotkaniu Stasiu Ciesió³ka.
Zapraszamy serdecznie na spotkanie. Bêdzie mi³o i przyjemnie.

W imieniu
Prelegentów
oraz za
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów
Edek Ledwoñ

Benefis Joli ¯elaznej-Stapf.
Admin :: 2012-10-29 18:46:42
Jak ju¿ informowali¶my wcze¶niej, w dniu 11.10.2012 w Gdyñskim Centrum Organizacji Pozarz±dowych nasze Bractwo zorganizowa³o Benefis naszej Kole¿anki Joli ¯elaznej-Stapf. Jola- po przej¶ciu na emeryturê- zajê³a siê malarstwem.


Obrazek


Jako rodowita gdynianka, postanowi³a w swoich obrazach przywo³aæ obrazy i niepowtarzaln± atmosferê Gdyni jak± zapamiêta³a z lat dziecinnych i która zosta³a utrwalone w rodzinnych wspomnieniach i zdjêciach. St±d w Jej obrazach du¿o ciep³a, barw ale te¿ i nostalgii.


Obrazek


To nie pierwsza wystawa prac Joli. Ju¿ kilkakrotnie wystawia³a swoje prace.
..
Ci±g dalszy - kliknij pod t± wiadomo¶ci± w prawym dolnym rogu s³owo [ Wiêcej ]

SPATiF „REJS”
Admin :: 2012-09-30 20:30:06
Spotkanie wrze¶niowe choæ nie tak liczne jak zazwyczaj to jednak obfitowa³o w mi³e niespodzianki.

Ale po kolei: z dalekich Filipin powróci³ czasowo do kraju Ada¶ Soral, który ku naszej rado¶ci równie¿ nas odwiedzi³. Ada¶ nie przyszed³ sam, przyprowadzi³ m³odego grajka, który przy akompaniamencie gitary ¶piewa³ nam piêkne ballady w stylu country. Ch³opak - jak siê okaza³o pó¼niej w rozmowie - studiuje budownictwo l±dowe na Politechnice Gdañskiej.

Proszê, jakich to mo¿emy miec ¶piewaj±cych in¿ynierów - m³odzie¿ wszechstronnie uzdolnion± - która jak Bóg da a okoliczno¶ci pozwol± zostanie w kraju i nie wyjedzie "za chlebem" zagranicê .


Obrazek


Aby zapoznaæ siê z ca³± tre¶ci± tej wiadomo¶ci kliknij tutaj .

Wrze¶niowe spotkanie KOGI
Ledwon :: 2012-09-05 11:57:59
Witamy Kole¿anki i Kolegów !!!!!

Po odbytych urlopach i naszych lipcowych i sierpniowych spotkaniach serdecznie zapraszamy na czwartkowe spotkanie "KOGI" jutro 2012-09-06 w pierwszy czwartek wrze¶nia. Spotykamy siê jak zawsze w Sopocie na Monciaku w SPATiF-ie o godzinie 16:30 a je¿eli bêdzie zamkniêty z powodu np. imprezy okoliczno¶ciowej lub koncertu to jeste¶my w lokalu rezerwowym - Stary Rower na parterze. Bêdzie mi³o na pierwszym powakacyjnym spotkaniu pogadaæ o spêdzonych wakacjach a przede wszystkim porozmawiaæ o czym chcecie ze szczególnym uwzglêdnieniem naszych kole¿eñskich i zawodowych sprawach z naciskiem na aspekt okrêtowy. Im liczniejsze grono tym wiêcej pomys³ów.
Do zobaczenia jutro. Zapraszamy Cz³onków i Sympatyków KOGI i naszych spotkañ. Mile widziani Kole¿anki i Koledzy okrêtowcy, którym le¿y na sercu podtrzymanie tradycji i pamiêci o Polskim Okrêtownictwie.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego " KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Andrzej Tomasik, S³awek Mierzwiñski
Krzysztof Adamczyk, Adam Soral
Waldek Pasturczak i Edek Ledwoñ

Sierpniowe spotkanie KOGI
Ledwon :: 2012-08-01 09:03:35
Zarz±du Bractwa Okrêtowego "KOGA" serdecznie zaprasza Cz³onków, Sympatyków i Przyjació³ KOGI na sierpniowe nasze spotkanie, które odbêdzie siê jutro tj. 2012-08-02 jak zwykle w Sopocie w SPATiFie lub w Starym Rowerze ( lokal rezerwowy ) o godzinie 16:30.
.
. U Z U P E L N I E N I E !!!!!!!!
.
. Na spotkaniu kol. Janusz Madej przedstawi informacje dotycz±c± du¿ego osi±gniêcia Firmy "Crist" jakim jest zbudowanie w ca³o¶ci jednostki p³ywaj±cej przeznaczonej do obs³ugi morskich farm wiatrowych.
.
. Zapraszamy w imieniu równie¿ i Kolegi Janusza Madeja


Do zobaczenia

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Lipcowe spotkanie KOGI
Ledwon :: 2012-07-04 14:28:04
Jutro w czwartek 2012-07-05 serdecznie zapraszamy na lipcowe spotkanie KOGI. Jak zawsze spotykamy siê w Sopocie wSPATiFie na Monte Cassino lub w lokalu rezerwowym Stary Rower na Bema o godzinie 16:30 . Na spotkaniu Koledzy osobi¶cie przedstawi± pomys³y do realizacji na najblizsz± przysz³o¶æ.
W zwi±zku z faktem ¿e na tê chwilê mamy k³opoty z przedstawieniem na naszej stronie internetowej pe³nej dokumentacji zdjêciowo filmowej z naszego majowego spotkania w Centrum Kultury Morskiej nale¿±cym do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku, materia³ ten autorstwa Mieczys³awa Krauze i Krzysztofa Adamczyka zostanie zaprezentowany na jutrzejszym spotkaniu KOGI.

INFO z ostatniej chwili 2012-07-04 godz. 17:13 Jest pe³na dokumentacja fotograficzno-filmowa autorstwa Mietka Krauzego ( zdjêcia i film ) i Krzy¶ka Adamczyka ( zdjêcia ) na stronie KOG. Wejdziesz na tê dokumentacje nastêpuj±co:

1. Po lewej stronie masz MAIN MANU
2. Znajd¼ FILMY i Kliknij ( z uwagi na czas oko³o 20 min film zosta³ podzielony na dwie czê¶ci )
3. Znajd¼ GALERIA i kliknij
4. Szukal GALERII podgalerii o nazwie:

CMM Osrodek Kultury Morskiej - M. Krauze
CMM Osrodek Kultury Morskiej - K. Adamczyk

Zyczymy mi³ego ogl±dania. Wiêkszy format postaramy siê zapewniæ jutro


Serdecznie zapraszamy do udzia³u w naszym czwartkowym spotkaniu.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

CMM O¶rodek Kultury Morskiej
Ledwon :: 2012-05-15 11:39:02
Spotkanie "KOGI"
.
Mi³o nam przekazaæ zaproszenie skierowane do Kole¿anek i Kolegów przez Jerzego Litwina na spotkanie w O¶rodku Kultury Morskiej w dniu 2012-05-17 o godzinie 16:30 Spotykamy siê w O¶rodku Kultury Morskiej wej¶cie od ul. Tokarskiej 21-25 niedaleko ¯urawia przy Hotelu Hanza. Nadmieniamy, ¿e O¶rodek Kultury Morskiej jest najnowszym obiektem Centralnego Muzeum Morskiego prê¿nie rozwijaj±cego siê pod wieloletnim kierownictwem Dyrektora Jerzego Litwina naszego Kolegi ze studiów.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy w imieniu Dyrektora Litwina oraz w³asnym do licznego udzia³u w tym, jak zawsze bywa u Jurka, bardzo ciekawym spotkaniu.

Zarz±d Brectwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Spotkanie z Marianem 2012-04-26
Ledwon :: 2012-04-04 10:30:21
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e przyjecha³ do Polski Marian Grzybowski - Cz³onek Korespondent naszego Bractwa Okrêtowego "KOGA", który ¶ledzi nasze spotkania. Teraz korzystaj±c z mo¿liwo¶ci spotkania siê z naszym mi³ym Koleg± z Kanady serdecznie zapraszamy Mariana a tak¿e Wszystkich Cz³onków i Sympatyków "KOGI" na spotkanie, które specjalnie z okazji pobytu Mariana w Polsce, organizujemy w ostatni czwartek kwietnia to jest 26 kwietnia. Zbiórka w SPATiFie miêdzy godzin± 16 a 16:30 ( UWAGA !!!! SPATiF ju¿ siê otwiera wcze¶niej a to znaczy, ¿e wiosna ju¿ na dobre do nas przysz³a ). W sekrecie pragniemy Wam donie¶æ, ¿e Marian przygotowa³ prezentacjê na temat zatoniêcia jeziorowca "EDMUND FITZGERALD". Kto mo¿e niech przyniesie laptopa bo w SPATiFie nie ma rzutnika multimedialnego wiêc prezentacjê obejrzymy na laptopie lub laptopach.

Zapraszamy do licznego udzia³u.

Zarz±d KOGI

Piotr na ACONCAGUA
Ledwon :: 2012-03-01 09:22:05
Z wielk± rado¶ci± informujemy, ¿e syn naszego Kolegi Micha³a Szudejki Piotr w dniu 10 lutego 2012 roku wraz ze swoj± partnert± Dorot± Zawi¶lak "Dora"o godzinie 15:52 zdoby³ najwy¿szy szczyt obu Ameryk - ACONCAGUÊ. Atak szczytowy trwa³ 9 godzin a powrót 2 dni, Wiêcej informacji na ten temat bêdzie, po powrocie Zdobywców z wyprawy, na blogu kolumb78.blogspot.com . ( Chc±c wej¶æ na blog niestety musicie "wklepac" linka rêcznie za co pisz±cy t± wiadomo¶æ przeprasza ) Jednocze¶nie informujemy, ¿e w miarê nap³ywania wiadomo¶ci od Piotra Szudejki bêdziemy je zamieszczaæ na naszej stronie internetowej. Tymczasem gratulujemy Zdobywcom wyczynu a Ich Rodzicom gratulujemy tak wspania³ych Dzieci.

E.L.

Spotkanie Czwartkowe 2012-03-01
Ledwon :: 2012-01-04 12:12:11
Dzi¶ 1 marca i pierwszy czwartek miesi±ca wiêc czas na nasze comiesiêczne spotkanie - Czwartkowe Spotkanie KOGI. Zapraszam Wszystkich chêtnych do spêdzenia kilku chwil w gronie Kole¿eñstwa z BO i Okrêtowców oraz Przyjació³ i Sympatyków KOGI. Z przyzwyczajenia podajê i¿ nasze Spotkanie odbêdzie siê jak zwykle o godzinie 16:30 w Sopocie najprawdopodobniej na ul. Bema w lokalu Stary Rower na parterze. Jest to nasz lokal rezerwowy z którego korzystamy gdy w porze zimowej SPATiF, nasze ulubione miejsc,e otwiera swoje go¶cinne progi dopiero pó¼niej, wieczorow± por±,
Mi³o nam donie¶æ, ¿e SPATiF, który przed laty przygarn±³ nas okrêtowców do siebie zosta³ wybrany za najlepszy lokal kultowy w Trójmie¶cie co zosta³o og³oszone we wczorajszym Dzienniku Ba³tyckim o czym z wielk± rado¶ci± doniós³ nam Krzysztof Adamczyk.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Zarz±d KOGI

IMPULS - Targi Innowacje 2011
Ledwon :: 2011-11-01 00:16:11
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w dniach 27-28 pa¼dziernika odby³y siê VII Targi Technicon-Innowacje, w których udzia³ bra³a firma Przedsiêbiorstwo Innowacyjno-Wdro¿eniowe"IMPULS", której Prezesem, za³o¿ycielem i w³a¶cicielem jest nasz kolega ze studiów W³adys³aw Fediuk.

Udzia³ firmy w targach zakoñczy³ siê du¿ym sukcesem:


- w konkursie o MEDAL MERCURIUS GEDANENSIS najwy¿sza nagroda dla innowacji opracowanej,wdro¿onej i dobrze sprzedaj±cej siê zdoby³a firma PIW"IMPULS" za "Reutylizator dializatorów kapilarnych Dialister Futura ii".Jest to aparat w pe³ni automatyczny który umo¿liwia regeneracjê "filtrów krwi".

- ponadto w drugim konkursie Z£OTY MEDAL INNOWACJE 2011 IMPULS zosta³ nagrodzony z³otym medalem za"Instalacjê do dekontaminacji gazowym nadtlenkiem wodoru".Jest t o nowoczesna instalacja która w sposób nowatorski wykorzystuje biobójcze w³a¶ciwo¶ci gazowej postaci nadtlenku wodoru.

W niniejszej wiadomo¶ci zamieszczamy wypowied¼ W³adka Fediuka na temat prezentowanych przez Jego Firmê produktów na Targach Innowacje 2011 w Gdañsku. Aby zapoznaæ siê z tym materia³em kliknij Wiêcej w prawym dolnym rogu poni¿ej ramki okalaj±cej tê wiadomo¶æ.
Ponadto oprócz prezentowanego tutaj zdjêcia dodatkowo zamieszczamy kilka zdjêæ z uroczysto¶ci wrêczenia nagród Firmie IMPULS. Aby te zdjêcia zobaczyæ kliknij s³owo Zdjêcia w tej wiadomo¶ci.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów serdecznie gratuluje W³adkowi sukcesów w tak presti¿owej miêdzynarodowej imprezie i ¿yczy dalszego dynamicznego rozwoju mysli innowacyjnej uwieñczonej wieloma wdro¿eniami urz±dzeñ tak bardzo potrzebnych na naszym i miêdzynarodowym rynku. Jeste¶my dumni z sukcesów kolegi Fediuka.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"


Obrazek


Wiêcej zdjêæ

Spotkania 2011-10-06 ZDJÊCIA
Ledwon :: 2011-05-04 20:02:50
Poni¿ej przedstawiamy kilkana¶cie zdjêæ ze spotkania Czwartkowego Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia "KOGA", które odby³o sie 2011-10-06. Z uwagi na czasow± niemo¿liwo¶æ spotkania siê w SPATiFie przycupnêli¶my w jednym z dwóch rezerwowych naszych lokali Miejsce to prezentujemy na poni¿szym zdjêciu. Lokaj mie¶ci siê tam gdzie przed kilku laty spotyalismy sie a wiêc na ulicy Genera³a Bema, id±c od strony Monte Cassino na koñcu po prawej stronie.

Zdjêcia wykonali Janusz Madej i Edek ledwoñ

Obrazek(kliknij aby zobaczyc wiêcej zdjêæ)


E. Ledwoñ

R. Kwidzinski na WOiO 2011-04-21
Ledwon :: 2011-03-03 07:13:44
Witamy Kole¿anki i Kolegów !!!!

W ¶lad za informacj± otrzyman± z naszego Wydzia³u od Tadzia Kolendy mamy przyjemno¶æ poinformowaæ o spotkaniu które organizuje TOP KORAB z Ryszardem Kwidziñskim w czwartek 21 kwietnia 2011, godzina 16:30, na Politechnice Gdañskej Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa, sala 119:
Temat: "Jak zlikwidowano dobrze prosperuj±cy zak³ad, czyli krótka historia Stoczni Szczeciñskiej".
Prowadzi: Ryszard Kwidziñski - by³y Wiceprezes Zarz±du Stoczni Szczeciñskiej Porta Holding S.A.

Serdecznie zapraszamy Cz³onków i Sympatyków Naszego Bractwa Okrêtowego "KOGA" do udzia³u w tym spotkaniu bo temat jest i ogromnie interesuj±cy i bardzo dla nas wa¿ny. A wiadomo¶ci otrzymamy z pierwszej "rêki"

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Zmar³ Doc. Wewiórski
Ledwon :: 2011-02-03 11:11:36
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 2011-02-21 zmar³ po d³ugiej chorobie w wieku 87 lat nasz drogi Nauczyciel Doc. dr in¿. Stefan Maciej Wewiórski. Pogrzeb odbêdzie siê w sobotê 2011-02-26 na cmentarzu na Srebrzysku we Wrzeszczu o godzinie 11:30 ( nowa kaplica ). Serdecznie zapraszamy Kole¿anki i Kolegów na ceremoniê pogrzebow±.

W imieniu absolwentów Wydzia³u Budowy Okrêtów z lat 60-tych i 70-tych Rodzinie i Najbli¿szym Pana Docenta sk³adamy najg³êbsze wyrazy wspó³czucia jednocz±c siê z Nimi pogr±¿eni w g³êbokim smutku.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Micha³ ADAMCZYK - Ocean zdobyty
Ledwon :: 2011-01-16 12:56:23
To czuli¶my, tego spodziewali¶my siê i to sta³o sie faktem: ATLANTYK ZDOBYTY. My okrêtowcy ludzie, którzy w wiêkszo¶ci ca³e swoje ¿ycie zwi±zali z okrêtownictwem, teraz szczególnie jeste¶my g³odni polskich sukcesów na morzach i oceanach ¦wiata. Cieszy nas ka¿dy sukces na tym polu tym bardziej gdy dokonany zostaje przez nasze dzieci. MICHA£ ADAMCZYK syn naszego Krzysztofa Adamczyka dostarczy³ nam takich ogromnych prze¿yæ.
.
Tego jeszcze nigdzie nie znajdziecie, a my ju¿ wiemy, i tê gor±c± informacjê przekazujemy:
.
KATAMARAN RENAULT ECO 2, na którym p³ynie Micha³ Adamczyk,w dniu wczorajszym tj. 2011-01-15 oko³o godziny 21-ej naszego czasu, pokona³ trawers Atlantyku (szlakiem Kolumba) w rekordowym czasie 8 dni i ok. 3-4 godz. Wiecej informacji ma podaæ TVP w g³ównym wydaniu Wiadomo¶ci w poniedzia³ek.
.
Micha³ na start w Las Palmas wyp³yn±³ z Cascais tu¿ przed Nowym Rokiem. Nie by³ to pierwszy jego Nowy Rok poza domem, bo kilka lat temu spêdzi³ go na Antarktydzie w drodze na biegun po³udniowy. Patrz: galeria na naszej stronie internetowej. Tytu³ galerii - Nasze slady na ¶wiecie
.
Obecnie po miniêciu mety w Gwadelupie pop³yneli na Antiquê a nastêpnie przyp³yn± na Martynikê sk±d 18 styczni± wracaj± via Paris do Warszawy. A katamaran bêdzie wraca³ ju¿ wolniej do Europy.

Wiecej szczegó³ów po powrocie Micha³a do kraju byæ mo¿e ze zdjêciami na najbli¿szym naszym spotkaniu w lutym w SPATIFIE.

GRATULUJEMY SUKCESU MICHA£OWI i CA£EJ 12-to OSOBOWEJ ZA£ODZE

POD DOW''DZTWEM kpt. PASZKE . Panowie !!!!! Jeste¶my z Was dumni.


PS. Je¿eli nie mia³e¶ jeszcze okazji zapoznac siê z wcze¶niejsz± informacj± z pocz±tku wyprawy Micha³a Adamczyka - patrz na wiadomo¶c poni¿ej zatytu³owan± Micha³ Adamczyk ¿egluje !

Bractwo Okrêtowe "KOGA"
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Micha³ Adamczyk ¿egluje !
Ledwon :: 2011-01-08 15:21:46
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Micha³ Adamczyk, syn naszego kolegi Krzysztofa , na codzieñ dziennikarz TVP, wczoraj rozpocz±³ prywatnie swoj± ogromn± ¿eglarsk± przygodê. Micha³ jest cz³onekiem 12-to osobowej za³ogi, która na katamaranie "Renault Eco2" pod dowództwem kpt. Romana Paszke zamierza pobiæ rekord ¶wiata w przep³yniêciu Atlantyku tras± Kolumba a wiêc z Las Palmas na Karaiby (Gwadelupe, St.Lucia i Martynique). Obecny rekord nale¿y do w³oskiego milionera Rinaldo del Boso i wynosi 11 dni 5 godz. 32 min i 30 sek. i zosta³ ustanowiony w 2006 roku na 24-metrowym jachcie "Capricorno".
W za³odze "Renault Eco2" jest te¿ aktor Bogus³aw Linda.
¯yczymy aby Ci dzielni Panowie na swym niemal "lataj±cym" katamaranie dokonali tego wyczynu i spe³nili swoje oraz nasze okrêtowców marzenie zw³aszcza, ¿e w za³odze jest Micha³ Adamczyk osoba nam wszystkim bardzo bliska. Trzymamy za Nich kciuki i bêdziemy ¶ledziæ Ich zmagania z ¿ywio³em i czasem.

Parametry ogólne jachtu
Poprzednie nazwy jachtu: Bioton a nastêpnie Gemini III.
D³ugo¶æ ca³kowita 27,43 m
Szeroko¶æ 14,0 m
Wysoko¶æ masztu 33,0 m
Zanurzenie 0,46/4,9 m
Max prêdko¶æ 38,4 wêz³a - osi±gniêta!
Wyporno¶æ 9,8 t
Grot 240 m2
Solent jib 110 m2
Genaker 330 m2
Maszt (powierzchnia boczna) 49 m2
Ca³kowita powierzchnia o¿aglowania 350/729 m2A teraz adres gdzie mo¿na zapoznaæ siê z dzielno¶ci± morsk± Katamarana wówczas jeszcze nosz±cego nazwê Gemini.


KA + EL

Spotkanie czwartkowe KOGI
Ledwon :: 2011-01-06 12:43:54
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA" serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia, które odbêdzie siê jak zawsze w pierwszy czwartek miesi±ca a wiêc 2011-01-06 o 16:30 w Sopocie na Monte Cassino w SPATiF-ie o godzinie tak jak normalnie 16:30. Serdecznie zapraszamy. Nasze szczególne zaproszenia kierujemy do Kole¿anek i Kolegów, którzy przyjechali do Polski na ¦wiêta a na co dzieñ pracuj± poza granicami Kraju. Jednocze¶nie przypominamy, ¿e w sytuacji gdyby SPATiF - miejsce naszych sta³ych spotkañ by³ zamkniêty, ( zwykle tak jest w pierwszych miesi±cach roku ) to pamiêtamy o lokalu rezerwowym - Kardamon - na ul. Gen Bema ( id±c Monciakiem nieco wcze¶niej tu¿ przed SPATiF-em trzeba skrêciæ w prawo na wysoko¶ci kiosku z gazetami i dalej do koñca budynek po prawej stronie wej¶cie od ulicy poprzecznej .
Tyle wyja¶nieñ. Pozostaje tylko jeszcze raz serdecznie zaprosiæ Wszystkich na nasze spotkanie.

Za Zarz±d "KOGI"
Edek Ledwoñ

Bo¿e Narodzenie 2010
Ledwon :: 2010-12-15 11:16:38
Weso³ych, radosnych w mi³ej rodzinnej atmosferze spêdzanych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia ¿yczy:

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Edek Ledwoñ, S³awek Mierzwiñski, Krzysiek Adamczyk, Andrzej Tomasik, Adam Soral, Waldek Pasturczak

ADAMCZYK Naszym Radnym
Admin :: 2010-11-13 16:46:22
W nadchodz±cych wyborach samorz±dowych polecamy Wszystkim Wyborcom naszego Kolegê Krzysztofa Adamczyka absolwenta Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, który od pocz±tku swojej kariery zawodowej a wiêc od 1972 roku zwi±zany jest z gospodark± morsk±.

Do sejmiku kandyduje z listy KRAJOWA WSP''LNOTA SAMORZ¡DOWA, jest to lista na której kandydatami s± osoby nie zwi±zane z ¿adn± parti± polityczn± a maj±cy do¶wiadczenie samorz±dowe. Dziêki temu kandydaci z tej listy s± mniej nara¿eni na partyjne naciski grup interesów, mog± podejmowaæ bardziej suwerenne decyzjê z korzy¶ci± dla regionu i lokalnej spo³eczno¶ci a nie dla elit partyjnych. Wyj±tkowo s³aba reprezentacja przedstawicieli gospodarki morskiej w gremiach decyzyjnych w parlamencie jak i ich strukturach samorz±dowych wszystkich szczebli sprawi³a ¿e problemy gospodarki morskiej s± ma³o zauwa¿alne i czêsto pomijane przy podejmowaniu wielu istotnych decyzji.

Wybory do Sejmiku Województwa Pomorskiego odbywaja siê w znacznie wiêkszych okrêgach wyborczych ni¿ wybory do rady miasta. I tak Okrêg wyborczy nr 2 w którym startuje Krzysztof Adamczyk obejmuje miasto Gdyniê, Sopot ca³y powiat wejherowski i ca³y powiat pucki.Krzysztof Adamczyk zna problemy gospodarki morskiej jest uczciwym i prawym obywatelem a w swoim postêpowaniu kieruje siê wysokimi zasadami moralnymi i etycznymi.
Znamy Krzysztofa ju¿ od czasów studenckich i z pe³n± satysfakcj± i odpowiedzialno¶ci± kierujemy jako organizacja spo³eczna apolityczna apel do Wszystkich Wyborców a zw³aszcza do ¦rodowisk zwi±zanych z gospodark± morsk± o oddanie swoich g³osów na Krzysztofa Adamczyka kandyduj±cego do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest kandydatem ponad podzia³ami partyjnymi i kandyduje z listy Krajowej Wspólnoty Samorz±dowej.

Poni¿ej prezentujemy materia³ o Krzysztofie przygotowany przez Komitet Wyborczy Krajowej Wspólnoty Samorz±dowej oraz kilka zdjêc ze spotkania Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, z udzia³em Krzysztofa Adamczyka, który jest jednym z V-ce Prezesów naszego Stowarzyszenia, spotkania, które odby³o siê w Centralnym Muzeum Morskim na pocz±tku listopada br.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów
Obrazek


Zdjêcia ze spotkania w Centralnym Muzeum Morskim kliknij { TUTAJ }

...........................................................................

Spotkanie w Muzeum Morskim
Ledwon :: 2010-11-01 13:31:16
W dniu 4 listopada 2010r. odby³o siê listopadowe Czwartkowe Spotkanie naszego Stowarzyszenia "KOGA" Spotkali¶my siê w Centralnym Muzeum Morskim korzystaj±c, jak ju¿ by³o to wielokrotnie, z zaproszenia Dyrektora J. Litwina. W czasie spotkania zwiedzili¶my dwie wystawy:

1. Cztery opowie¶ci znad jednego morza

Objazdowa miêdzynarodowa wystawa marynistyczna "1 morze - 4 opowie¶ci", któr± Centralne Muzeum Morskie go¶ci w swojej g³ównej siedzibie w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Muzeum, przyjecha³a do Gdañska prosto z po³o¿onego nad rzek± Warnow Rostoku. Tam, w lipcu, w trzecim co do wielko¶ci niemieckim porcie morskim nad Ba³tykiem, zainaugurowano podró¿ ekspozycji przez 4 kraje regionu Po³udniowego Ba³tyku: Niemcy, Polskê, Szwecjê i Litwê, wieñcz±c zarazem wspólne przedsiêwziêcie 4 morskich muzeów w ramach unijnego projektu SeaSide.

2. Podró¿ na Wyspy Szczê¶liwe

Syreny, rozgwiazdy, bajkowe ¿aglowce, dziwne stwory morskie, kolorowe ptaki to motywy przewodnie tegorocznej wystawy, której twórcami s± osoby niesprawne mentalnie, uczestnicz±ce w Warsztatach Terapii Zajêciowej w gdañskich o¶rodkach Fundacji "Sprawni Inaczej". W tym roku niepe³nosprawni arty¶ci zapraszaj± w "Podró¿ na Wyspy Szczê¶liwe" po spokojnych ciep³ych morzach egzotycznych krajów.


Jak zawsze spotkanie w Centralnym Muzeum Morskim by³o niezwykle ciekawie o czym wielokrotnie przekonali¶my siê podczas poprzednich spotkañ organizowanych dziêki uprzejmo¶ci kol. Jerzego Litwina. Po obu wystawach oprowadza³ nas kol. Jerzy Litwin. Za co serdecznie Dyrektorowi Litwinowi dziêkujemy. Dla Osób, które nie mog³y uczestniczyc w tym spotkaniu dodajemy, w czasie spotkania mieli¶my okazê zasi±¶c w miejscowej na terenie Muzeum dzia³aj±cej Tawernie serwuj±cej smaczne i tanie posi³ki.
.

Kliknij { TUTAJ } aby zobaczyæ relacjê fotograficzn± z tego spotkania

Zarz±d KOGI

¦wiêto Zmar³ych 2010
Ledwon :: 2010-11-01 13:04:48
Dzi¶ i jutro obchodzimy Dni szczególnej pamiêci o Zmar³ych naszych Bliskich, Cz³onkach naszych Rodzin, którzy odeszli. Wsród chwil zadumy znajdzie siê czas na wspomnienia o naszych Kole¿ankach i Kolegach, ktorych nie ma ju¿ sród nas, o zmar³ych naszych Profesorach i Nauczycielach akademickich wspania³ej naszej Politechniki Gdañskiej. Pielêgnujmy ten p³omyk pamiêci o Wszystkich Naszych Bliskich Którzy odeszli z Tego ¦wiata.

Okrêtowcy z BO PG


PS.
Je¿eli wiesz o naszych Kole¿ankach i Kolegach, którzy odeszli na Wieczny Odpoczynek w ostatnich mniej wiêcej 2 latach prosimy o przekazanie nam tej wiadomo¶ci
( e-mail: edek@ledwon.pl )

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego KOGA
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów

Ledwon :: 2010-06-25 08:12:18

65-lecie BO Relacja
Admin :: 2010-06-10 21:42:10
Przedstawiamy obszern± relacjê fotograficzn± z uroczysto¶ci obchodów 65-lecia naszego Wydzia³u, która odby³a siê w dniu 29 maja br. na Wydziale, który obecnie nosi nazwê Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa. Uroczysto¶ci odbywa³y siê jednocze¶nie z obchodami 106-lecia naszej Politechniki.

Obrazek Obrazek Obrazek


Na spotkanie przybyli licznie absolwenci naszego Wydzia³u zw³aszcza roczniki z lat 70-tych oraz Wyk³adowcy z Wydzia³u i W³adze Uczelni . W czasie imprezy mo¿na by³o nabyæ ksi±¿kê Studia okrêtowe w Politechnice Gdañskiej 1945-2010 w której oprócz obszernej historii Wydzia³u znajduje siê lista absolwentów Wydzia³u ze wszystkich lat .


Obrazek Obrazek Obrazek


Zebrali¶my siê w Auli prof. Sipowicza


Obrazek Obrazek Obrazek

wiêcej

Historiê Wydzia³u przedstawi³ Dziekan prof. Marek Dzida


Obrazek

wiecêj

W dalszej czê¶ci zebrani z wielk± uwag± wys³uchali przemówienie które wyg³osi³ Prorektor ds. badañ naukowych i wdro¿eñ Politechniki Gdañskiej prof. Jan Hupka oraz wspomnieñ z okresu pocz±tku istnienia Wydzia³u Budowy Okrêtów które przedstawi³ jeden z pierwszych absolwentów Wydzia³u Olgierd Paw³owski


Obrazek Obrazek

wiêcej

Obchody zakoñczy³o wspólne zdjêcie zrobione przed budynkiem Wydzia³u


Obrazek

wiêcej

oraz zdjêcie Cz³onków i Sympatyków Bractwa Okrêtowego KOGA Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów.


Obrazek Obrazek

wiêcej

Jeszcze rzut oka na znane nam z naszych czasów budynki oraz obecny budynek naszego Wydzia³u


Obrazek

wiêcej

Nastêpnie czê¶æ Kole¿anek i Kolegów przenios³a siê na uroczysto¶ci Uczelniane które skoncentrowane by³y na wielu obiektach Uczelni miêdzy innymi w Bratniaku


Obrazek


W przygotowaniu wykorzystano materia³y udostêpnione przez Mietka Krause, Wojtka Sulkowskiego, Janusza Madeja i Edka Ledwonia

Wszystkie zdjêcia ³±cznie mo¿na przegl±dac na naszej galerii - 65-lecie BO

PODZIÊKOWANIA

Od Kolegów którzy z ró¿nych powodów nie mogli uczestniczyæ w naszych uroczysto¶ciach na Wydziale i Uczelni otrzymali¶my du¿o e-mail. Za wszystkie bardzo piêknie dziêkujemy. Poni¿ej przedstawiamy korespondencjê otrzyman± od Kolegów w kolejno¶ci jej otrzymania.


Kolega W³adys³aw Kossakowski

Drogi Panie Edku;
Proszê przekazaæ w moim imieniu ca³emu Wydzia³owi i wszystkim Kolegom najserdeczniejsze ¿yczenie z okazji obchodów 65 rocznicy Polskiej Politechniki Gdañskiej i Jej Wydzia³u Okrêtowego.Moje ¿yczenia ³±cz± siê z ¿yczeniami utrzymania dotychczasowego suprematu wysokiego, miêdzynarowowego standardu tej Uczelni.
W³adys³aw Kossakowski

----------------------------------------------------------

Kolega Nguyen Tai Phu

Ngay: Thu Tu, 26 tang 5, 2010, 0:04
Szanowni panstwo!Drodzy kolezanki i koledzy
W roku 1966 przyjechalem do Gdanska na studia na naszym wydziale.Dzieki trosce i pomocy profesorow, wykladowcow ,
pracownikow i wszystkich kolezanek i kolegow naszego wydzialu uzyskalem bardzo dobre wyniki w nauce. Nigdy nie zapomne o naszym wydziale, gdzie przez piec i pol roku codziennie siedzialem w salach wykladowych,by zdobywac wiedze o okretownictwie. Nigdy nie zapomne o tych, ktorzy z calego serca pomagali mi w czasie mojego pobytu na naszym wydziale. Wiedza naukowo-techniczna ,jaka zdobylem podczas studiow jest bardzo dobrze wykorzystywana dla odbudowy i rozwoju naszej ojczyzny; zwlaszcza dla rozwoju vietnamskiego okretownictwa.
Zawsze jestem wdzieczny profesorom,wykladowcom , pracownikom i kolezanek i kolegow naszego wydzialu za wszystko ,co zrobili dla naszej dzisiejszosci.
Z tej okazji 65-tej rocznicy utworzenia NASZEGO WYDZIALU Chcialbym zlozyc WSZYSTKIM WAM najlepsze zyczenia .

NGUYEN TAI PHU ABSOL.WO iO PG
1966-1972 r.

----------------------------------------------------------


Kolega Tran Hung Nam

Prosze przekazac uczesnikow obchodow 65-lecia Wydzialu Budowy Okretow i Politechniki Gdanskiej moje serdeczne pozdrowia z dalekiego Wietnamu. Dolaczam takze wyraz szacunku i wdziecznosci dla wszystkich nauczycielow i pracownikow BO i PG dzieki ktorych wysilkow i pomocy otrzymaelem wyksztacenie inzyniera- okretowca. Zycze im i kolezankam i kolegam wspolnych studiow zdrowia, szczescia i pomyslnosci w zyciu i w pracy.
Tran Hung Nam (1965-1971).

------------------------------------------------------------

Kolega Bronek Morgen

Czesc Edek.
Bardzo dziekuje za wiadomosc o zjezdzie. Niestety jest za malo czsu abym mogl zmienic swoje plany. Tak czy inaczej pozdrowiena dla wszyskich czlonkow klubu i prosze abys przekazal pozdrowienia do wszyskich wspolnych znajomych i dla twojej rodziny.
Twoj przyjaciel z Los Angeles,
B. Morgen

----------------------------------------------------------

Kolega Zbyszek ¯d¿arski

Korzystam z okazji ¿eby serdecznie pozdrowiæ wszystkich Szanownych Kolegów.
Na szczê¶cie nie jeste¶my a¿ tak starzy jak nasz Wydzia³ , a duchem duuuu¿o m³odsi - czego Wam i sobie ¿yczê.

Zbyszek ¯d¿arski

----------------------------------------------------------

Kolega Andrzej Pietkiewicz

Koledzy,

Zaluje, niestety nie moge przyleciec na to spotkanie.

Pozdrowienia dla wszystkich.

Andrzej Pietkiewicz
Nigeria Lagos

------------------------------------------------------------

Wojtek Szczepañski

Witam Ciê Edzio!
Jak impreza na któr± czeka³em siê odbêdzie to ja muszê wyjechaæ do W-wy. Jestem w Ministerstwie Edukacji Narodowej w zespole ekspertów, pracujemy nad proponowanymi zmianami w szkolnictwie zawodowym i ustawicznym.
Pozdrawiam
P.S. pozdrów oficjalnie ode mnie wszystkich i my¶lê ¿e wrzeszcie siê spotkamy byæ moze w wakacje bed± spotkania.

Wojtek Szczepañski

----------------------------------------------------------

Kolega Wojtek Sulkowski

dzieki, jaka szkoda ale w tym dniu wylatuje dopiero z Chin
milej zabawy i atmosfery
Wojtek Sulkowski


Przypis administratora strony:
Wojtek i tak zd±¿y³ na uroczysto¶ci na Wydzia³, gdy¿ prosto z lotniska z walizkami przyjecha³ na PG tylko trochê siê spó¿niaj±c. Jako dowód - patrz zdjêcie ostatnie prezentowane w tej wiadomo¶ci - nasi przy piwku w Bratniaku. Wojtek to ten Pan z bródk± s³usznej postury w centrum kadruObrazek

-----------------------------------------------------------

Kolega S³awek Woronkowicz


Edek,

Szkoda, ze dostalem zawiadomenie zbyt pozno. Zycze dobrej zabawy.

Usciski

Slawek Woronkowicz

------------------------------------------------------


Kolega Zbyszek Olszak

Edek!

Dzieki za informacje i zaproszenie, niestety, nie bedzie mnie w Gdansku przed 20 czerwca.
Bawcie sie dobrze, pozdrowienia z Chin dla wszystkich,

Zbyszek Olszak

----------------------------------------------------------


Kolega Roman, Marek Nitsche

Pozdrowienia,

Zaproszenie z innego zrodla dostalem 1 dzien przed Waszym, co zupelnie nie zmienia sytuacji.
Szkoda troche, bo moglem przesunac wakacje.
Wyobrazacie sobie jak ekspresowo lece z Pld.Wschodniej Azji, zeby byc na spotkaniu?
Niestety pilot mojego jeta wzial wolne na imieniny ciotki...
Moze nastepnym razem. Bawcie sie dobrze.

Pozdrawiam Wszystkich

Roman/Marek Nitsche

------------------------------------------------------------


Kolega Marek Chêciñski

Edku
Dziekuje za zaproszennie ale niestety bede w Gdansku dopiero pod koniec czerwca. Zycze dobrej zabawy, serdeczne pozdrowienia z Norwegii.

Marek Checinski
Machinery Engineer


GL Noble Denton

Spotkanie Czwartkowe 2010-06-10
Ledwon :: 2010-06-02 09:13:52
Kole¿anki i Koledzy !!!!!

Uprzejmie informujemy, ze poniewaz w pierwszy czwartek miesiaca czerwca wypada Boze Cialo wiêc nasze czwartkowe spotkanie w tym miesiacu odbedzie sie w drugi czwartek miesiaca a wiec 10 czerwca o godz. 16:30 w Sopocie w SPATiF-ie
====================================================================

W slad za informacja przeslana wczesniej ( patrz wyzej ) zapraszamy na Spotkanie Czwartkowe Czlonkow i Sympatykow KOGI, ktore w miesiacu czerwcu odbedzie sie wyj±tkowo w drugi czwartek miesiaca to jest 10 czerwca w Sopocie w SPATiFie. Poczatek o godzinie 16:30

Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieje, ze na spotkane wpadna Koledzy, ktorzy w tym czasie z pobytow zagranicznych wracaja na urlopy do kraju. Serdecznie zapraszamy.

Jednoczesnie informujemy, ze lipcowe spotkanie odbedzie siê 7 lipca na Darze Pomorza. Na to spotkanie zapraszamy bardzo goraco w imieniu organizatora i jednoczesnie gospodarza kol. Jerzego Litwina - Dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego. Prosimy uprzejmie, Kolezanki i Kolegow o uwzglednienie w swoich planach uczestnictwa w tym spotkaniu.

Z goracym zaproszeniem

Jerzy Litwin - Dyrektor CMM
oraz
Zarzad Bractwa Okretowego "KOGA"
Na spotkanie serdecznie zapraszamy.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

65 lat Wydzia³u BO oraz PG
Admin :: 2010-05-25 20:54:38
Dziekan Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa serdecznie zaprasza Absolwentów Wydzia³u Okrêtowego wszystkich lat na uroczysto¶ci zwi±zane z 65-leciem Wydzia³u, które odbêd± siê w sobotê 29 maja 2010 roku od godz. 12:00.
Wydzia³ wyda³ ksi±¿kê jubileuszow± z nazwiskami absolwentów z lat 1945 - 2010 któr± bêdzie mo¿na nabyc w czasie tych uroczysto¶ci.

W za³±czeniu program uroczysto¶ci wydzia³owych oraz uroczysto¶ci politechnicznych.Obrazek

Obrazek


Dziekan Wydzia³u


Prof. Marek DzidaDo zaproszenia do³±cza siê Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA'' Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów zapraszaj±c wszystkich naszych Cz³onków i Sympatyków do jak najliczniejszego udzia³u w tych uroczysto¶ciach.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''

Wielka Tragedia Narodowa
Ledwon :: 2010-04-11 22:10:26
Jako pokolenie dojrza³ych ju¿ okrêtowców skupionych wokó³ Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów w obliczu tak wielkiej tragedii jaka dotknê³a Polaków wczoraj, 10 kwietnia, kiedy w wyniku katastrofy lotniczej w Smoleñsku 20 km od Katynia zgine³o 96 osób w¶ród nich Prezydent Polski Lech Kaczyñski wraz z Ma³¿onk±, ostatni Prezydent Polski na wychodzstwie R. Kaczorowski, Wicemarsza³ek Senatu, dwóch Wicemarsza³ków Sejmu, Najwy¿si Dowódcy Wojska Polskiego 8-¶miu Genera³ów, Senatorowie i Pos³owie, Biskupi, Duszpasterze, Politycy wszystkich opcji, Najwy¿si Urzêdnicy Pañstwowi, Przedstawiciele Organizacji i Cz³onkowie Rodzin Katyñskich, Pracownicy BOR-u, Za³oga samolotu, pragniemy wyrazic nasz przeogromny ból oraz okazac zadumê nad histori± Polski i Polaków splecion± z obecnymi dziejami naszej Ojczyzny. Katyñ to miejsce podwójnej naszej narodowej tragedii. £±czymy siê w bólu ze Wszystkimi naszymi Rodakami a zw³aszcza z Rodzinami Osób tragicznie zmar³ych i modlimy siê za ich wieczne spoczywanie.
. -------------------------------------------------------
W tej trudnej dla nas sytuacji pozwalamy sobie przytoczyc s³owa kondolencji spontanicznie nam nades³anych przez naszego Kolegê ze studiów, Wietnamczyka, które w swej prostocie s± tak wzruszaj±ce, ¿e ca³± korespondencjê przekazujemy dos³ownie:
.
CZESC!!!!! JESTEM BARDZO SMUTNY PO ODBIORZE INFORMACJI O PADNIECIU SAMOLOTU ,NA KTORYM BYLI 90 PASAZEROW POLSKICH>WSPOLCZUJE SIE Z WAMI.
POZEGNANIE W POGRAZONYM SMUTKU>
Nguyen Tai Phu

.
Nasza odpowied¼:
Dziekuje Ci za slowa wspolczucia i zjednoczenia sie z Polakami w tej tak bardzo dla nas tragicznej chwili. Twoje slowa sa dla nas bardzo wazne. dziekujemy ci za to.

Cala Polska pograzona w zalobie.

Dziekuje
Bractwo Okrêtowe "KOGA"
Edek Ledwon

.
Nasz Przyjaciel z Wietnamu dalej napisa³:
.
CZESC!!!!
OJ DROGI EDKU > CZLOWIEK< JEGO EGZYSTENCJA> JEST NAJWAZNIEJSZYM SKARBEM CALEGO NASZEGO SWIATA.
NIECHAJ BEDA PAMIETAC O TYM KAZDY PROJEKTANT I INZYNIER
POZEGNANIE

Nguyen Tai Phu

. ------------------------------------------------------
Pamiêtajmy s³owa naszego Kolegi bo ¿ycie musi i¶c dalej
.
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdaskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Wielkanoc 2010
Admin :: 2010-04-03 16:02:45
Z okazji zbli¿aj±cych siê ¦wi±t Wielkanocnych,
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia:
du¿o zdrowia, rado¶ci, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Wydzia³u Budowy Okrêtów
Politechniki Gdañskiej

Obrazek

Zmar³a dr Jadwiga ¯uk
Ledwon :: 2010-03-29 10:31:40
Dzi¶ 29 marca 2010 r. dotar³a do nas smutna wiadomo¶c.Pani dr Jadwiga ¯uk, nasza Niezapomniana Pani Wyk³adowczyni matematyki na Wydziale Budowy Okrêtów PG nie zyje. Zmar³a nagle dnia 24 marca o czym dowiadujemy siê z Dziennika Ba³tyckiego. Pamiêtamy J± doskonale z okresu studiów a tak¿e z pobytu na jednym z organizowanych przez nas zjazdów absolwentów BO PG w 2003 roku, w którym uczestniczy³a jak Honorowy nasz Go¶c.
.
Pogrzeb odbêdzie siê jutro tj 30 marca br o godz. 11-tej w Gdañsku na £ostowicach a Msza ¦w. ¿a³obna tego samego dnia o 9-tej w ko¶ciele pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdañsku ¯abiance.
.
Wszystkich maj±cych i mog±cych wygospodarowac czas zapraszamy do udzia³u w ostatniej drodze Pani Jadwigi ¯uk.
Rodzinie Zmar³ej sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i obiecujemy, ¿e pamiêc o naszej Wspania³ej Nauczycielce nadal i na zawsze pozostanie w naszych sercach.

W imieniu szerokiej rzeszy braci okrêtowców wykszta³conych przez dr Jadwigê ¯uk

Zarz±d Bractwa Okrêtowców "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Ledwon :: 2010-03-28 23:10:18

O Spotkaniu w CMM 2010-03-18
Ledwon :: 2010-02-19 12:56:41
Na spotkanie które odby³o siê w dniu 2010-03-18 w Centralnym Muzeum Morskim przyby³o 26 osób w tym co mi³o stwierdzic by³y Osoby które odwiedzi³y nas po raz pierwszy a w¶ród nich Wojtek Kauczyñski.

Program spotkania obejmowa³:


16:00 - 16:45
Spotkanie towarzyskie w restauracji muzealnej w budynku Muzeum

17:00 - 17:30
Zwiedzanie wystawy:
Mówi± o nim polski Titanic
po¶wiêconej historii legendarnego polskiego transatlantyka m/s Pi³sudski, który zaton±³ 70 lat temu u wybrze¿y Anglii

17:30 - 18:00
Prezentacja magazynu dokumentacji przez Basiê Matuszak wspó³gospodarza spotkania.

oko³o 18:30
Zakoñczenie spotkania

Wszystkie punkty spotkania zosta³y zrealizowane a po wystawie po¶wiêconej naszemu transatlantykowi oprowadza³ nas dyrektor Muzeum Jerzy Litwin od kilkudziesiêciu lat zwi±zany z Muzeum i posiadaj±cy ogromn± wiedzê na temat ka¿ego eksponatu a ponadto potrafiacy zaciekawic zwiedzaj±cych opowiadaniami zwi±zanymi z tematem wystawy.
Na koñcu spotkania wspólnie z dyr. Litwinem utalono, ze w okresie letnim zorganizujemy kolejne spotkanie tym razem na Darze Pomorza.

===========================================================
Wkrótce zaprezentujemy zdjêcia z ostatniego spotkania CMM z dnia 2010-03-18. Dla przypomnienia bardzo milej atmosfery i dla udokumentowania ciekawego pierwszego naszego pobytu w Centralnym Muzeum Morskim które mialo miejsce prawie 2 lata temu 2008-04-10 proponujemy przejrzec galerie zdjec z tego pobytu.
W tym celu klikaj na tytuly podane nizej.


1 Centralne Muzeum Morskie
2 Restauracja
3 Bracia Okrêtowcy Biesiada
4 Muzeum Zwiedzanie
5 Eksponaty - niektóre
6 Podziêkowanie dla dyr. Litwina
7 Zdjêcie zbiorowe

=========================================================
Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA

WA¯NA wiadomo¶c
Ledwon :: 2009-09-29 23:10:00
Na portalu www.trojmiasto.pl zamieszczona jest z dnia 16 lutego informacja, ¿e Chiñczycy podrabiaj± certyfikaty PRS-u.
Tre¶c tej informacji znajduje siê pod linkiem http://biznes.trojmiasto.pl/Chinczycy-falszuja-certyfikaty-Polskiego-Rejestru-Statkow-n37052.html
W informacji mówi siê ¿e Chiñczycy podrabiaj± wszystko. Ostatnio zabrali siê za podrabianie certyfikatów jako¶ci podszywajac siê pod Polski Rejestr Statków. PRS certyfikuje nie tylko statki, ale równie¿ systemy zarz±dzania ISO a tak¿e, po d³ugim procesie certyfikacyjnym, wydaje certyfikaty na wyroby stwierdzaj±c zgodno¶c tych wyrobów z wymogami unijnymi.. Chiñczycy oferuj± podrabiane certyfikaty na ró¿ne wyroby, w informacji internetowej mówi siê miêdzy ninymi o rowerach, maszynach do lodów.
Sprawa wyda³a siê przypadkowo gdy jedna z chinskich firm poprosi³a PRS o potwierdzenia posiadanego certyfikatu. Obecnie sprawa trafi³a do prokuratora.

E.L.

Kapitan Dariusz Bogucki
Admin :: 2009-09-26 12:27:44
SZANOWNE KOLE¯ANKI I KOLEDZY!


Ukaza³a siê ksi±¿ka pt.: ,,¦ladami ¿ycia'', autobiografia Dariusza Boguckiego, który - choæ najbardziej jest znany z rejsów polarnych pod ¿aglami - by³ przede wszystkim znakomitym okrêtowcem. Starszy od nas o ca 20 lat, w trudnych latach powojennych wspó³tworzy³ Wydzia³ Budowy Okrêtów na Politechnice Gdañskiej. Wspó³pracowa³ z wieloma naszymi kultowymi profesorami i odnosi³ znacz±ce sukcesy jako konstruktor okrêtowy.

Z ostatniej strony ok³adki:
Kapitan Dariusz Bogucki by³ najs³ynniejszym polskim ¿eglarzem polarnym, który krok po kroku zdobywa³ dla polskiej bandery kolejne, nieosi±galne, zdawa³oby siê, dla jachtów cele. Odwiedzi³ owiane mg³ami i tajemnic± Thule i samotn± wyspê Jan Mayen. W wyprawie ,,Gedanii'', któr± sam zaprojektowa³ dla potrzeb ¿eglugi w lodach, poprowadzi³ sw± za³ogê za oba krêgi polarne i wokó³ przyl±dka Horn. (...)
By³ wzorem kapitana, partnera i przyjaciela. I niestrudzonego cz³owieka pracy. W autobiografii (...) pisze o swych osi±gniêciach zawodowych i ¿eglarskich, ale przede wszystkim o swej drodze do morza, które sta³o siê dla niego najwiêksz± mi³o¶ci±.W Post Scriptum ksi±¿ki napisano:
Jako redaktorki ksi±¿ki i zarazem córki Autora, musimy do jej ostatniego zdania dodaæ to, czego sam napisaæ ju¿ nie móg³.
22 wrze¶nia 2002 roku Ojciec wsta³ od biurka i do swej ¿ony Marianny powiedzia³: ,,No, skoñczy³em. Ksi±¿ka jest gotowa''. Piêæ minut pó¼niej ju¿ nie ¿y³.
Ewa Maria Slaska i Katarzyna Krenz.Mia³em Kole¿anki i Koledzy zaszczyt fotografowaæ uroczysto¶æ pierwszej promocji ksi±¿ki w Klubie Morza ZEJMAN (naprzeciw Mariny Gdañsk), z udzia³em Córek Kapitana. Niniejsz± notatkê piszê dok³adnie w siódm± rocznicê Jego odej¶cia na Wieczn± Wachtê, z informacj± dla Was, ¿e:
kolejna promocja ksi±¿ki odbêdzie siê dnia 02 pa¼dziernika (w pi±tek) o godz. 18.00, na pok³adzie ,,Daru Pomorza'' w Gdyni - wstêp wolny. Zapraszam w imieniu organizatorów. Bêdzie tam mo¿na ksi±¿kê nabyæ.

A pó¼niej zag³êbiæ siê w ciekawej, zw³aszcza dla nas, okrêtowców, opowie¶ci. O czasach kiedy studiowali¶my i wcze¶niejszych, o ich nieznanych kulisach, ludziach, realiach, sukcesach, - i niezmiennej u Boguckiego nie tylko mi³o¶ci morza.
Równie¿ - o przyja¼ni i lojalno¶ci, optymi¼mie i wytrwa³o¶ci pomimo doznanych krzywd, o byciu PORZ¡DNYM CZ£OWIEKIEM, choæ PRL tego nie premiowa³.

Do zobaczenia na Darze!
Mieczys³aw KrauseObrazek Obrazek

Spotkanie w Toronto
Admin :: 2009-09-21 21:45:03
Jak widaæ na za³±czonych zdjêciach Nasi Kumple zawsze znajd± czas aby siê spotkaæ nawet gdy los rzuci³ ich w ró¿ne zak±tki ¶wiata. Tak by³o gdy w czerwcu tego roku Wojtek Kauczyñski by³ na konferencji w Honolulu i wracaj±c stamt±d nie omieszka³ zahaczyæ o Toronto i spotkaæ siê z Marianem Grzybowskim. To piêkne, ze wie¿y studenckie s± tak mocne i inspiruj± takie spotkania. Marianowi i Wojtkowi dziêkujemy za przes³anie nam tych zdjêæ.


Obrazek Obrazek

O stoczniach inaczej
Admin :: 2009-09-21 21:36:09
Stan naszego przemys³u stoczniowego wyznaczany jest przez du¿e stocznie w Polsce. Po nich w dniu dzisiejszym pozosta³ maj±tek na terenach, gdzie jeszcze niedawno budowano statki jedne z najwiêkszych na ¶wiecie a dzi¶ biegaj± tylko zg³odnia³e koty. Jest jeszcze grupa stoczniowców, którzy marz±, ¿e ich dawne zak³ady wróc± do dawnej ¶wietno¶ci a oni znajd± tu zatrudnienie. S± równie¿ i tacy, którzy choæ ma³o wierz± w powrót dawnych dobrych czasów to zawsze czuj± siê stoczniowcami i pragn± ocaliæ dla potomnych pamiêæ o tych piêknych czasach i o s³awie polskiego stoczniowca. Ale s± równie¿ i tacy którzy w mniejszych polskich organizacjach gospodarczych na terenie Polski wykonuj± roboty stoczniowe polegaj±ce na budowie sekcji kad³ubów statków ró¿nej wielko¶ci w tym takich piêknych jednostek które przedstawiamy poni¿ej. Statki te jako ca³o¶æ powstaj± w zagranicznych stoczniach.
Mo¿e te mniejsze zak³ady stoczniowe to sposób na kontynuacjê i odrodzenie siê przemys³u stoczniowego w Polsce bo du¿ych stoczni ju¿ nie wskrzesimy.

( s³owo od redakcji )

Obrazek


Chcesz zobaczyæ wiêcej ? kliknij Wiêcej

Ledwon :: 2009-05-06 08:26:46

Ledwon :: 2009-04-11 15:14:56

CREDO ...... S³. Mierzwiñski
Ledwon :: 2009-04-01 21:39:59
Kole¿anki i Koledzy!

O¶mielony wspania³ym debiutem Micha³a, po d³ugim namy¶le, pozwalam sobie zamie¶ciæ jeden z moich tekstów nazwany CREDO - wierzê. Piszê od czasu do czasu, g³ównie dla siebie - do szuflady.

Zbli¿aj± siê ¦wiêta Wielkiej Nocy- najwazniejsze ¶wiêta dla chrze¶cijan. Czas Wielkiego Postu, czas wyciszenia, czas zadumy nad ma³o¶ci± naszego ziemskiego ¿ycia, czas zadumy nad wielko¶ci± Stwórcy.

Mia³em i ciagle mam obawy czy mój tekst zostanie w³a¶ciwie odebrany. Powsta³ on nie ze zw±tpienia a z g³êbokiej wiary. Gdyby nie Jan Pawe³ II, która w swojej encyklice "Redemptoris missio" utwierdzi³ mnie co do uniwersalno¶ci Stwórcy , nigdy bym nie wyj±³ tego tekstu z szuflady.

Z okazji ¦wi±t Wielkiej Nocy ¿yczê Wam wszystkim i Waszym Rodzinom weso³ych i spokojnych ¦wi±t.

S³awek Mierzwiñski

Kliknij Wiecej aby zapoznac siê z CREDO ...........

Ze Spotkania 2009-04-02
Ledwon :: 2009-03-31 23:58:25
Wrocilismy na "stare miejsce spotkan" czyli do SPATiF-u a to znak, ze zima juz minela.

1. Na spotkaniu omowiono postep w gromadzeniu pieniedzy na pomoc dla Staszka Palyski. Przewidujemy ze uda nam sie dzieki hojnosci Kolezanek i Kolegow przekazac okolo 14 000 zlotych. Rodzina Staszka poszukuje rowniez mozliwosci szybkiej rehabilitacji Staszka. Jezeli ktos moglby wskazac taki kontakt prosimy o informacje. Sprawa bardzo pilna.

2. Tadeusz Pogorzelski przedstawil informacje dotyczaca zorganizowania konferencji miedzynarodowej poswieconej Bezpieczenstwu Energetcznemu Polski i Europu. Zgromadzenie z duzym zainteresowaniem zapoznali sie z dostarczonymi materialami pisemnymi i z komentarzem Tadeusza. Wyrazajac uznanie dla waznosci tematu zdecydowana wieksosc uwaza iz nie jestesmy w stanie i nie jestesmy przygotowani do zorganizowania takiej konferencji tak co do obszernosci tematycznej jak i liczebnosci uczestnikow. Nasze doswiadczenia zawezaja sie do organizoawnia okresowo zjazdow kolezenskich. Projekt zaprezentowany przez Tadeusza Pogorzelskiego w zaprezentowanej formie nie znalazl akcepacji.

Jak na kazdym spotkaniu tak rowniez i w dniu 2009-04-02 rozmowy toczyly sie na rozne temat w atmosferze towarzysiej i ogolnej wesolosci.

Jak zwykle zapraszamy na nastepne.

Zarzad KOGI

Ledwon :: 2009-03-29 00:55:57

Zgadnij co to jest ?
Ledwon :: 2009-03-29 00:50:54
Tu bedzie zagadka dla bylych studentow -juz statecznych staruchow - roczniki z lat 60-tych i 70-tych. Przechdzilismy tutaj prawie codziennie a czesto i pare razy dziennie.

Jak zamiescimy tutaj zdjecia to wszystko bedzie jasne. Oczywiscie jasne, kto pierwszy odgadnie jaki to obiekt i gdzie zlokalizowany. Dla ulatwienia dodajemy, ze jest czescia PG.

Obrazek


Milej zabawy oczywiscie gdy tylko zdjecia uda sie zamiescic w tej wiadomosci.

PG Gmach G³ FASADA
Ledwon :: 2009-03-29 00:37:53
Chcemy jak najszybciej zamiescic wiadomosc z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzonego w ubieglym roku remontu - renowacji fasady Gmachu Glownego Politechnki Gdanskiej.

Obrazek


Pamietajmy, ze budynkowi temu zostal nadany w konkursie rozpisanym przez Generalnego Konserwatora Zabytkow w 2005 roku tytul ZABYTEK ZADBANY rok 2005.

Marian Grzybowski i Kumple
Ledwon :: 2009-03-28 23:48:54
Teraz zdradzimy Wam co bêdzie wkrotce w tej wiadomosci. Oczywiscie juz jej tytul Wam to powiedzial.

Pierwsze zdjêcie przedstawia Mariana Grzybowskiego z Stefanem Doerfferem

ObrazekNastêpne beda za kilka dni ale musisz kliknac na Wiecej w prawym dolnym rogu ponizej tej wiadomosci

Klikaj. Zyczymy milych wpomnien.

Kumple z PG BO lata 60-te i 70-te.

Polskie stocznie - dyskusyjnie
Ledwon :: 2009-03-24 14:56:56
Poni¿ej zamieszczamy linka do artyku³u "Unijnym popiwkiem w polskie stocznie", który zamieszczony zosta³ w pi¶mie Bibu³a - pismo niezale¿ne ( link do strony g³ównej pisma - www.bibula.com ) wydawanym nieregularnie w USA. Artyku³ jest napisany przez prof. Józefa Wysockiego fizyka z Politechniki Czêstochowskiej.
Link do artyku³u

http://www.bibula.com/?p=7765

Na niniejszy tekst zwróci³ uwagê nasz najlepszy Szperacz po literaturze fachowej Janusz Madej za co mu serdecznie dziêkujemy.

Artyku³ zawiera inne, byc mo¿e kontrowersyjne, spojrzenie na problem likwidacji przemys³u stoczniowego w Polsce jednak trudno mu odmówic s³uszno¶ci w wielu kwestiach.

Tekst polecany zosta³ równie¿ opublikowany w Naszym Dzienniku 13 marca 2009 ,patrz link http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20090313&id=my03.txt

Je¿eli nie mo¿esz przywo³ac tekstu za pomoc± linków kliknij Wiecej pod prawym dolnym rogiem tej wiadomo¶ci.

Proponujemy wrócic do tekstu Bractwa Okrêtowego KOGA umieszczonego wiele miesiêcy temu na niniejszej stronie internetowej. Tytu³ polecanej wiadomo¶ci - Ratowanie BO. Wiadomo¶c pochodzi z dnia 2007-05-29. Poniewa¿ jest to stara wiadomo¶c musisz jej szukac na samym dole w wykazie wszystkich wiadomosci.

Jednocze¶nie zapraszamy do zaprezentowania swoich przemy¶leñ w temacie tak dla nas wa¿nym jak polski przemysl okrêtowy.

Pozdrowienia

Za Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA

Edek Ledwoñ

Okrêtowcy s± jednak potrzebni
Ledwon :: 2009-03-24 11:27:02
Jak donosi nasz redaktor Janusz Madej w dzisiejszym ( 2009-03-24 ) przegl±dzie prasy dostrzeg³ w czasopi¶mie specjalistycznym THE MARITIME WORKER marzec kwiecieñ 2009 artyku³ autorstwa Przemys³awa K. Mrowieæ pod znamiennym tytu³em:

OKRÊTOWCY S¡ JEDNAK POTRZEBNI

Poni¿ej w rozszerzeniu tej wiadomo¶ci zamieszczamy tre¶c tego artyku³u.

Ledwon :: 2009-03-22 11:20:58

"BUDOWA STATKÓW 2009"
Ledwon :: 2009-03-09 22:52:13
XIV Targi Miêdzynarodowe "BUDOWA STATK''W 2009"

odbêd± siê w dniach 19-23 maj 2009 w Odessie Kliknij WIECEJ

Stasiu Pa³yska potrzebuje pomocy
Ledwon :: 2009-03-02 18:34:51
INFORMACJA !!!

Uprzejmie informujemy, ze do dnia 2009-04-10 zgrmadzonych zostalo 14000 PLN na pomoc dla Staszka Palyski. Pieniadze dotychczas zgromadzone zostaly przekazane Zonie Staszka. Darczyncom Bractwo Okretowe "KOGA" wyraza ogromne podziekowanie.

Dzis ( 2009-04-11 ) Staszek ze szpitala w Szczecinie zosal przewieziony do domu. Na poczatku tygodnia we wtorek Staszek mial operacje, ktora przeszedl pomyslnie i sa szanse na pozytywna rehabilitacje. W tym celu w dniu 23 kwietnia 2009 zostanie przewieziony do kliniki rehabilitacyjnej.

Akcja pomocowa trwa nadal, pieniadze mozna wplacac na konto wskazane w tekscie tej wiadomosci po jej rozwinieciu.

Z podziekowaniem

Zarzad Bractwa Okretowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentow Politechniki Gdanskiej
Wydzialu Budowy Okretow


-----------------------------------------------------------------------------------------
Obrazek


Ponizej zdjecia z udzialu Staszka w glosowaniu w czasie wyborow Prezydenta RP w 2005 roku

Obrazek Obrazek


oraz zdjeie ze Stoczni Sanffu. Na zdjeciu Staszek z Wojtkiem Sulkowskim

ObrazekPOPRZEDNIA TRESC WIAOMOSCI o STASZKU
Kliknij WIECEJ

Micha³ Szudejko - DEBIUT Literacki
Ledwon :: 2009-03-02 12:17:20
W³a¶nie na ³amach naszej strony internetowej Micha³ Szudejko debiutuje jako poeta.
Z wielu powodów uzna³em, ¿e zaprezentujê wiersz Micha³a napisany wiele lat temu w 2000 roku szerszemu gronu naszych Czytelników.
G³ówny powód to od dawna rozpowszechniany przez Bractwo Okrêtowe "KOGA" pogl±d i¿ oktêtowcy maj± co¶ z artystów bo przecie¿ maj± swój przyczynek w tworzeniu piêkna na ¶wiecie. Powszechnie bowiem wiadomo, ¿e do najpiêkniejszych zjawisk ¶wiata nale¿±: Kobieta w tañcu, Koñ w galopie i Statek pod pe³nymi ¿aglami. Poprzez swoj± pracê okrêtowcy wydobywaj± piêkno z ka¿dego cala sylwetki statku. Czêsto swemu talentowi daj± wyraz w inny sposób tak jak Micha³ w s³owie pisanym, czy jak drugi Micha³ w grze na przys³owiowym "kiju" lub Jasiu obdarzony niemal operowym g³osem czy S³awek pasjonat podrozy po ¦wiecie.[/b] Tych przyk³adów mo¿na mno¿yc.

Kole¿anki i Koledzy
Poka¿cie swoje drugie ciekawe oblicze tak jak Micha³ Szudejko.

Micha³a pozna³em w 1966 roku, gdy przyby³em do 9-tki na prze³omie czerwca i lipca gdzie zamieszka³em podczas egzaminów wstêpnych. Pokój z 6-scioma ¿elaznymi ³ó¿kami znajdowa³ sie na parterze w prawej stronie budynku. Przydzielili mi ³ó¿ko na którym w³a¶nie "waletowa³" Micha³ S. Sympatyczny ch³opak ktory od razu zapyta³ mnie: Sk±d jeste¶ bo ja z Bialej Podlaski? Micha³ by³ pierwszym studentem BO, który zagada³ do mnie, nowicjusza z Czêstochowy.

Edek Ledwoñ
A teraz kliknij poni¿ej tej wiadomo¶ci na s³owo Wiêcej, aby pogr±¿yc siê w lekturze poezji autorstwa Micha³a Szudejki.

Ze Spotkania 2009-03-05
Ledwon :: 2009-03-02 10:27:28
Spotkanie odbylo sie w restauracji KARDAMON w Sopocie na ul. Bema ( boczna od Monte Cassino ), gdyz SPATiF nadel w porze naszych spotkan jest zamkniety. Na spotkaniu omowiono sprawe pomocy finansowej dla Staszka Palyski, ktory jest powaznie chory ( mial wylwew ). Podjelismy decyzje o rozpoczeciu akcji zbierania pieniedzy z przeznaczeniem na pomoc dla Staszka ( patrz: wiadomosc na naszej stronie internetowej Staszek Palyska potrzebuje pomocy )
Ponadto Tadeusz Pogorzelski zasygnalizowal ze pracuj nad tematem zorganizowania konferencji na temat bezpieczenstwa energetycznego Polski i Europu. Szczegoly Tadeusz przedstawi na nastepnym spotkaniu.

Jak zwykle nie brakowalo rozmow towarzyskich, wspomnien z okresu studiow a takze rozmow na temat sytuacji aktualnie panujacej w stoczniach polskich zwlaszcza w Stoczni Gdynia. Mowiilismy tez o Gdanskiej Stoczni Remontowej.

Zapraszamy na kolejne comiesieczne spotkania czwartkowe zawsze w pierwszy czwartek miesiaca w Sopocie w SPATiFie lub Kardamonie.

Warto wiedziec
Ledwon :: 2009-02-22 22:50:37
Informujemy o najnowszych wydarzeniach w naszym ¶rodowisku.

Uprzejmie informujê, ¿e mimo usilnych starañ nie uda³o mi sie umie¶cic na stronie KOGI zdjêc w Galerii oraz w niektórych ostatnich wiadmo¶ciach. Nie ustajê jednak w staraniach. Musi mi siê wreszcie udac zamieszczenie zdjêc. Aktualnie s± tylko zaznaczone miejsca w wiadomosciach gdzie powinny znajdowac siê zdjêcia. PRZEPRASZAM

Edek Ledwoñ


1. Jutro to jest 2009-03-04 Stasiu Pa³ysa zostanie przetransportowany samolotem sanitarnym do Polski. Sprawa pomocy finansowej dla Stasia jest nadal aktualna w zwi±zku z du¿ymi kosztami tego transportu.

2. Piotr Stanik wróci³ z Wietnamu. . Wkrótce poznamy wra¿enia ze spotkañ z Kolegami Wietnamczykami oraz mo¿liwo¶ci dzia³añ gospodarczych w Wietnamie.

3. Stasiu Pa³yska potrzebuje pomocy. !!!!!!! Czytaj wiadomo¶c Ostatnio wydarzy³o siê

4. Nasz Kolega Nguyen Thu poszukuje swojego Przyjaciela Jurzyka Wieska z ktorym my te¿ od lat nie mamy kontaktu. Dzis bylem w domu Wieska. Uzyskalem smutna wiadomosc, ze Wiesiek zmar³ 7 lat temu. Jest pochowany na cmentarzu komunalnym w Toruniu. Te okrutna wiadomosc wlasnie przekazalem Nguyen Thu.

Edek Ledwon


5. Od Spotkania Czwartkowego "KOGI" w dniu 2009-02-05 mamy lokal zastêpczy na nasze spotkania - jest to KARDAMON w Sopocie. Czytaj o szczegó³ach w wiadomo¶ci b]Ze Spotkania w dniu 2009-02-05[/b] oraz w wiadomo¶ci Ostatnio wydarzy³o siê.

6. Stasiu Pa³yska - chory. Czytaj w wiadomo¶ci Ostatnio wydarzy³o siê

7. Piotr Stanik jedzie do Wietnamu . Czytaj wiadomo¶c Piotr Stanik w Wietnamie.

8. Co wydarzy³o siê na PG Patrz wiadomo¶c pod tym samym tytu³em Co wydarzy³o siê na PG Wiadomo¶c zawiera informacje z ostatniego okresu.

9. Inicjatywa Andrzeja Tomasika - info w przygotowaniu. Sygnalizowana w wiadomo¶ci Ze spotkania w dniu 2009-02-05

Ledwon :: 2009-02-22 22:49:35

Ostatnio wydarzy³o siê
Ledwon :: 2009-02-22 22:42:21
1. STASIU PA£YSKA POTRZEBUJE POMOCY Wczoraj ostatniego lutego otrzyma³em wiadomo¶c od Wojtka Slkowskiego, któr± zamieszczam w ca³o¶ci:
Dzien dobry,
Stasiu nie mogl poleciec samolotem, musi bys specjalny samolot karetka,
sytuacja jest bardzo zla
Musimy pomyslec nad zoorganizowaniem pomocy finansowej dla jego rodziny,
moze ktos ma jakis pomysl.
Syn i corka sa w Szanghaju, a zona lekarz w Polsce
ja jestem poza Szanghajem i nie wiem kiedy wroce
wiem z trzeciej reki, ze bardzo pomaga Przedstawiciel PZM w Szanghaju i
Konsul w ramach swoich obowiazkow.
to jest horror co przezywa jego rodzina


Wojtek Sulkowski

Pomy¶lcie, Drogie Towarzystwo z KOGI nad apelem Wojtka. Zastanówmy siê do najbli¿szego czwartku ( 2009-03-05 ) do naszego Czwartkowego Spotkania KOGI.

Edek Ledwon

2. STASIU PA£YSKA w szpitalu.
Dzi¶ 2009-02-14 dotar³a do nas wiadomo¶c, ze Stasiu mia³ wylew i jest w szpitalu w Szanghaju. Jest pod opieka córki i syna oraz licznych przyjació³. Wiadomo¶c przekaza³ nam Wojtek Sulkowski. Odpisalem Wojtkowi w imieniu nas wszystkich skupionych wokó³ KOGI, ¿e jestesmy duchowo ze Stasiem, my¶limy o Nim, wspieramy Go i wierzymy, ze wkrótce wróci do zdrowia. Myslê, i proszê Kole¿anki i Kolegów o wsparcie Stasia w formie takiej jak ka¿dy potrafi, zadum±, dobrym ¿yczeniem, modlitw±. Stasiu Jeste¶my z Tob±.

3. LOKAL ZASTÊPCZY DLA SPOTKAÑ CZWARTKOWYCH "KOGI"
Zarz±d KOGI informuje, ze z uwagi na sezonow± zmianê godzin otwarcia SPATiF-u wybralismy jako lolal zastêpczy restauracjê KARDAMON w Sopocie na ul. de Gaulle tam gdzie kiedy¶ by³ Kawiareton w którym czêsto siê spotykali¶my zanim osiedli¶my w SPATiF-ie. KARDAMON mie¶ci siê w uliczce prostopad³ej do Monte Cassino vis a vis Krzywego Domku za kioskiem Ruchu stoj±cym na Monte Cassino. PAMIÊTAJ !! Je¿eli SPATiF jest zamkniêty lub nie ma nas w SPATiF-ie to szukaj nas w KARDAMONIE. Wiêcej przeczytaj o naszym pierwsszym spotkaniu w tym nowym lokalu w wiadomo¶ci pod nazw± Z Spotkania w dniu 2009-02-05

4. S£AWEK LEDWOÑ UZYSKA£ TYTU£ DOKTORA NA ARCHITEKTURZE NA PG
Mi³o mi poinformowac, ze S³awek Ledwoñ syn Edka w dniu 16 grudnia 2009 r. obroni³ pracê doktorsk± na Wydziale Architektury PG. Temat pracy doktorskiej brzmi: "Wp³yw wspó³czesnych obiektów handlowych na strukturê ¶ródmie¶c". Praca zosta³a oceniona bardzo wysoko i posiada walory ktore powoduj±, ¿e powinna zostac upowszechniona w postaci np. ksi±¿kowej i byc pomocn± dla urbanistów, samorz±dowców zajmuj±cych siê ró¿nymi aspektami rozwoju miast. O czym zawiadamia Was z du¿± dum± ojciec S³awka gdy¿ S³±wek osi±gn±³ to czego ojcu siê nie uda³o st±d moja jako ojca duma jest jeszcze wiêksza.

5. PIOTR STANIK JEDZIE DO WIETNAMU
Jako jedyny z licznej grupy chêtnych na wyjazd do Wietnamu jedzie tylko Piotr Stanik. Innym chêtnym przeszkodzi³ kryzys nie tylko ¶wiatowy a g³ównie w bran¿y stoczni produkcyjnych zaserwowany nam Polakom przy wydatnej pomocy Unii Europejskej. Wiêcej na ten temat czytaj w wiadomo¶ci na stronie internetowej KOGI pod tytu³em Piotr Stanik i Wietnam.

6. CO S£YCHAC NA PG
Uruchamiamy sta³± rubrykê czyli wiadomo¶c pod tytu³em CO S£YCHAC NA PG , w której zawarte bêd± aktualno¶ci z ¿ycia naszej uczelni.

7. INICJATYWA ANDRZEJA TOMASIKA
W dniu 2009-02-05 na spotkaniu czwartkowym Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, Andrzej Tomasik zaproponowa³, aby nasze Stowarzyszenie zajê³o siê gromadzeniem ofert pracy dla okrêtowców jak równie¿ wykazem rezerw kadrowyh w naszej bran¿y. Forma organizacyjna tego pomys³u jest obecnie dyskutowana.

8. MIECZYS£AWOM NAJLEPSZE ¯YCZENIA IMIENINOWE.
Wszystkim naszym Kochanym Mieczys³awom i Mietkom z okazji imienin sk³adamy najlepsze ¿yczenia du¿o du¿o zdrowia rado¶ci i spe³nienia marzeñ oraz du¿o spokoju.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów


9. DOBRA WIADOMO¦C
Firma naszego Kolegi W³adys³awa Fediuka IMPULS z Pruszcza Gdañskiego zdoby³a w kategorii Firm ¦rednich najwy¿sz± I nagrodê w krajowym konkursie pod nazw± KRAJOWY LIDER INNOWACJI 2008 w kategorii Innowacyjna Us³uga. Szczegó³y mo¿esz przeczytac na stronie internetowej Firmy www.impuls.pl Poni¿ej dyplom przyznany Firmie IMPULS.

Obrazek


Gratulujemy Koledze Fediukowi i ¿yczymy dalszych sukcesów. Otrzymany tytu³ Krajowego Lidera Innowacji pomo¿e Firmie w utrzymaniu wiod±cej pozycji na rynku w swojej bran¿y mimo pe³zaj±cego w naszym ( polskim ) kierunku kryzysu finansowego.

10. SPRAWA STOCZNI PRODUKCYJNYCH
Unia Europejska skazala nasz polski przemysl budowy statków na g³êboki kryzys. Rz±d RP nie byl w stanie obronic naszych stoczni produkcyjnych. Trudno przewidziec jak potoczy siê sprawa tej bran¿y w Polsce. Czy polski przemys³ stoczniowy - w przesz³o¶ci, jeden z najwiekszych producentow na ¶wiecie mocno wyspecjalizowanych statków prze¿yje ten kolejny g³êboi wstrz±s.
Jako okrêtowcy z krwi i ko¶ci trzymamy kciuki za odrodzenie siê naszej bran¿y wykoñczonej przez konkurencje unijn±.

11. MUZEUM MORSKIE
Je¿eli dzi¶ jest 5 listopada 2008 roku to w imieniu naszego Kolegi Jerzego Litwina - dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego zapraszamy na jutro to jest na 6 listopada 2008 roku na godz. 10.00 do g³ównej siedziby Centralnego Muzeum Morskiego na sesjê po¶wiêcon± 60-tej rocznicy wodowania s.s. "So³dek". Pan Dyrektor Litwin osobi¶ci zaprasza Cz³onkówi Sympatyków Bractwa Okrêtowego KOGA do uczestniczenie w tej sesji. Wstêp wolny.

12. OPADY W WIETNAMIE
Z du¿ym zatroskaniem informujemy ¿e w ostatnich dniach pa¼dziernika br. w Wietnamie wyst±pi³y olbrzymie opady deszczu siêgaj±ce 350mm s³upa wody na m2 na dobê. Nasze zak³opotanie o los nazych wietnamskich Kolegów wzros³o w zwi±zku z wracaj±cymi siê mailami które wysy³ali¶my do Wietnamu. Mamy ju¿ informacjê, ¿e raczej nasi Koledzy Wietnamczycy i Ich Rodziny nie doznaly uszczerbku na zdrowiu. I t± dobr± wiadomo¶ci± pragniemy podzielic siê z Kole¿ankami i Kolegami z BO.

13. STOCZNIE a UNIA EUROPEJSKA
Ca³e ¶rodowisko okrêtowców w tym równie¿ wszyscy nasi Koledzy ze studiów Ci zwi±zani od zawsze z okrêtownictwem oraz Ci którzy odeszli od wykonywania zawodów stoczniowych troszczymy siê o los naszych stoczni. Oczekujemy z nadziej± pozytywnych decyzji w tej sprawie tak ze strony Unii Europejskiej jak i Rz±du Polskiego. Mamy nadziejê, ¿e polski przemys³ stoczniowy wróci do ¶wietno¶ci jak± mia³ w latach gdy my studiowali¶my i wkraczali¶my w nasze ¿ycie zawodowe.

14. WIETNAM - WYJAZD
Po wielu dyskusjach i po uwzglêdnieniu wszystkich uwag Kole¿anek i Kolegów, którzy do nas je zg³osili, powsta³ ramowy program wyjazdu do Wietnamu. Zostanie on wkrótce zamieszczony na naszej stronie internetowej.

15.INAUGURACJA na BO PG
W dniu 2008-09-30 odby³a siê uroczysta [b]Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa.
Wkrótce kilka s³ów na ten temat na naszej stronie internetowej wraz z obszernym reporta¿em zdjêciowym.

16.EURO-CYNK - certyfikaty trzech systemy zarz±dzania jako¶ci±
Mi³o nam poinformowac, ¿e firma EURO-CYNK GDYNIA Sp. z o.o. kierowana przez naszego Kolegê Stanis³awa Guttetera - Przewodnicz±cego Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia - Bractwa Okrêtowego "KOGA" uzyska³a certyfikaty zarz±dzania trzech systemów: jako¶ci, ¶rodowiska i bhp. Certyfikaty zosta³ przyznane przez Polski Rejestr Statków. Gratulujemy uzyskania tych certyfikatów Prezesowi Gutteterowi, Zarz±dowi Euro-Cynku oraz Pracownikom Firmy, w tym naszym Kolegom tam pracuj±cym zw³aszcza, ¿e Euro-Cynk jest jedyn± firm± wywodz±c± siê ze Stoczni Gdynia posiadaj±c± a¿ trzy certyfikaty. Zyczymy dalszych sukcesów w rozwoju Firm.

17. JOLA ¯ELAZNA
Ostatnio nawi±zali¶my kontakt z Jol± Stapf ( Jol± ¯elazn± ). Cieszymy siê bardzo. Liczymy, ¿e wpadnie do nas na nasze spotkania czwartkowe odbywajace siê w pierwszy czwartek ka¿dego miesi±ca w Sopocie na Monte Cassino w SPATiF-ie. Przekazujemy Joli pozdrowienia równiw¿ od naszych Kolegów Wietnamczyków.

18. NASZ STRONA INTERNETOWA
Jeste¶my w trakcie przebudowy naszej strony internetowej. Pierwsza zmiana polega na zgrupowaniu bardzo du¿ej liczby smutnych wiadomo¶ci w jedn± wiadomo¶c. Zapraszamy do zagl±dniêcia do Niedawno odeszli od nas. Prosimy w tej wiadomo¶ci o nadsy³anie matyria³ów np. zdjêc, dokumentów, opowiadañ dotycz±cych osób którzy odeszli od na na zawsze.

19. NASI EMERYCI
Pozdrawiamy Kole¿anki i Kolegów, którzy przeszli na emeryturê. Do takich zaliczaj± siê Stasiu Szuksztul oraz Zbyszek Szramkowski. Wszystkim ¿yczymy przyjemnego spêdzania czasu w czym przynajmniej raz w miesi±cu mo¿e pomóc Bractwo Okrêtowe "KOGA" zapraszaj±c na comiesiêczne spotkania czwartkowe w ka¿dy pierwszy czwartek miesi±ca w Soocie na Monte Cassino w SPATiF-ie.

20. ZAPROSZENIE do SPATiFu
Wszystkim, którzy dzielnie pracuja nadal na ró¿nych stanowiskach pracy ¿yczymy dalszych sukcesów zawodowych i du¿o zdrowia. zapewniamy, ¿e comiesiczne spotkania nasze w SATiF-ie w Sopocie wp³yn± odprê¿aj±co i pozytywnie na kondycjê psychiczn± nas wszystkich.

21.WIETNAM przygotowanie do wyjazdu
Trwaj± przygotowania do wyjazdu bussinessowego do Wietnamu. Prosimy ¶ledzic nasz± stronê internetow±. Tu zamieszczac bedziemy wszystkie informacje dotycz±ce wyjazdu. Przpominamy - planowany termin wyjazdu to druga po³owa stycznia 2009 roku. Czas trawnia pobytu w Wietnamie od 14 do 18 dni. Wszystkich chêtnych prosimy o zg³aszanie swojego udzia³u w wyje¼dzie do Zarz±du KOGI (np. na adres mailowy: edek@ledwon.pl )[/b]. Poniewa¿ wa¿nym elementem wyjazdu bêdzie nawi±zanie kontaktów gospodarczych ze stron± wietnamsk± wiêc prosimy o przekazanie nam propozycji tematów wspó³pracy z Wietnamem. Tematy te przeka¿emy naszym Kolegom w Wietnamie w celu przygotowania partnerów handlowych do rozmów w czasie naszego pobytu w Wietnamie.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Piotr Stanik wrocil z Wietnamu
Ledwon :: 2009-02-21 12:24:59
2. Piotr wrocil z Wietnamu. Zostal zaproszony na Spotkanie Czwartkowe 2009-03-05. Oto jedno ze zdjêc z Jego spotkania z Wietnamczykami

Obrazek


Przy tej okazji ujawnil nam swoj± pasje - modelarstwo zwiazane z okretownictwem. Nalezy wiec w ramach KOGI zalozyc Klub Hobbystow. Co Wy na to ???????????????????????????????

Obrazek


1. We wtorek 2009-02-24 Piotr Stanik wyje¿dza do Wietnamu na Targi Maritime 2009 odbywaj±ce siê w Ho Chi Minh. Oko³o dziesiêciu Kolegów z KOGI mia³o jechac na te targi i na spotkanie z naszymi Kolegami Wietnamczykami. Jednak globalny kryzys gospodarczy w tym w polskim okrêtownictwie zmierzaj±cy do likwidacji polskich stoczni produkcyjnych i k³opoty zdrowotne niektórych chêtnych do wyjazdu do Wietnamu spowodow³y, ¿e jedynie Piotr Stanik jedzie do Witnamu. Pozostali zamierzaj± pojechac tam za rok.
Z wyjazdu Piotra postaramy siê przekazywac na bie¿±co relacje z Wietnamu.

Co wydarzy³o siê na PG
Ledwon :: 2009-02-14 19:32:31
1. POWSTANIE POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
Powstanie e-biblioteka udostepniaj±ca zdygitalizowane zbiory bibliotek i innych instytucji naukowych i kulturalnych Pomorza. Budowa rozpocznie siê w 2009 roku i potrwa 3 lata. Jej koszt wyniesie ponad 9 milionów PLN z czego 75% pochodzic bêdzie z dofinansowania z funduszy unijnych. Wiod±c± jednostk± w tym projekcie bêdzie Politechnika Gdañska. Porozumienie o utworzeniun Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej ( PBC ) podpisali oprócz Politechniki Gdañskiej, Uniwersytet Gdañski, Biblioteka Gdañska PAN, Akademia Sztuk Piêknych w Gdañsku, Akademia Medyczna w Gdañsku, Akademia Muzyczna w Gdañsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Wychowania Fiycznego i Sportu w Gdañsku, biblioteki pedagogiczne regionu, Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach, Muzeum Pi¶miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zeskanowanych zostane w ci±gu tego projektu ponad 1 milion stron dokumentów. W tensposób do powszechnego u¿ytku udostepnione zostan± cenne zasoby kulturowe, które dot±d z uwagi na swój wiek i znaczenie dla kultury polskiej i regionu by³y trudno dostêpne dla przeciênego czytelnika.

2. ODNOWIONA FASADA GMACHU G£''WNEGO POLIECHNIKI
W dniu 2008-12-17 ods³oniêta zosta³a z rusztowñ po czterech miesi±cach fasada Gmachu G³ównego odnowiona przez konserwatorów. Prace kosztowa³y 730 tys. PLN Wyczyszczono ceg³y i piaskowiec fasady a tak¿e niektóre z³ocenia. Detale architektoniczne uzupe³niono i odtworzono. Na miejsce wróci³o 5 miedzianych masek lwów nieobecnych na gmachu od czasów II wojny. A jak mo¿na przeczytac w Pi¶mie PG styczeñ 2009 wszystko zaczê³o siê od pani docent Marianny Sankiewicz

3. POZNAÑSKIE S£OWIKI na PG
W auli Politechniki Gdañskiej w dniu 2008-12-16 wyst±pi³ chór Poznañskie S³owiki pod batut± Stefana Stuligrosza.

Ledwon :: 2009-02-14 18:03:49

Ze Spotkania w dniu 2009-02-05
Ledwon :: 2009-02-03 14:38:40
Czwartkowe Spotkanie w dniu 2009-02-05 odbylo sie jak zawsze w milej i sympatycznej atmosferze. Mialo jednak zdecydowanie inny, niespotykany dotad charakter. Po pierwsze nasz ulubiony SPATiF zmienil godziny przyjmowania gosci na zdecydowanie pozniejsze. Stanelismy wiec pod drzwiami zawsze goscinnego nam SPATiF-u, patrzac na zamkniete jego drzwi i czytajac wyjasnienie na przylepionej na futrynie kartce ( W okresie zimowym SPATiF otwarty od godziny ...?.. juz nie pamietam co tam bylo napisane ) To oznaczalo zbyt dlugie czekanie na dworze w zimowe popoludnie. W tej sytuacji na kartce z informacja ze SPATiF zmienil godziny otwarcia dopisalem dlugopisem wyrazy rozczarowania i dodalem informacje, ze okretowcy dzis spotykaja sie w innym miejscu, jednoczesnie podajac swoj numer telefonu dla Tych ktorzy przyjda pozniej i zdecydowalismy sie na poszukanie lokalu zastepczego. Wrocilismy na "stare smieci" tam gdzie spotykalismy sie przed SPATiF-em a wiec na ul. de Gaulle'a tam dawniej miescil sie Kawiareton spadkobierca Kawiaretu z Monte Cassino ( teraz w tym miejscu na Monciaku stoi Krzywy Domek ). Oczywiscie Kawiaretonu na deGaulle'a juz nie ma juz dosc dawno zamknal dzialalnosc i prawie dwa lata temu zmusil nas do szukania innego miejsca na nasze spotkania. Tak trafilismy do SPATiF-u gdzie przyjeto nas z mile. Wiadomo okretowcy maja cos z artystow. W Kawiaretonie serwowano super smaczne pierogi w roznych postaciach z dodatkiem krazkow cebulki fantastycznie podsmazonej. Nic dziwnego, ze wrocilismy na stare miejsce choc zrobilismy to z bolem zalujac, ze SPATiF jest zamkniety. Ku naszemu zdziwieniu w tym miejscu gdzie kiedys byl Kawiareton sa dwa lokale, Stary Rower ( na pietrze ) i Kardamon ( na parterze ). Stary Rower to juzz club, w ktorym kroluje muzyka w kapitalnie urz±dzonym wnetrzu, jednak serwuja tam tylko napoje i co najwyzej slone paluszki lub cos podobnego. Poniewaz znaczna czesc Kolezenstwa z KOGI lubi cos zjesc konkretnego wiec ten lokal zostawilismy na specjalne spotkanie w innym terminie. Kardamon wygladal na restauracje z dosc dobrym jedzeniem i to postanowilismy sprawdzic.
WNIOSEK
Po spotkaniu uznalismy, ze KARDAMON bedzie lLOKALEM REZERWOWYM na nasze spotkania.

Jak bylo w KARDAMONIE przeczytasz klikajac ponizej ramki w tej wiadomosci na Wiecej i wkrotce zobaczysz na naszej galerii zdjeciowej.

Zarz±d KOGI

Ze Spotkania 2009-01-08
Ledwon :: 2009-01-01 21:57:00
Spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze. Chocia¿ wszystkie nasze Czwartkowe Spotkania maj± bardzo sympatyczn± atmosferê to jednak Wszyscy zauwa¿yli, ¿e atmosfera pierwszego w 2009 roku spotkania by³a wyj±tkowa, niespotykana dot±d. [b]Przybyli nie tylko starzy bywalcy ale równie¿ odwiedzili nas Koledzy, którzy w zwi±zku z nawa³em obowi±zków bywaj± u nas niezbyt czêsto oraz Ci którzy na co dzieñ pracuj± poza granicami Polski. Byli wiêc Krzysztof Kremky, Adam ¦wist i Jasiu Arabas. Zarz±d KOGI przekaza³ zgromadzonym najlepsze ¿yczenia Noworoczne od Joli Stapf oraz od w³adz Wydzia³y Oceanotechniki i Okrêtownictwa.

Wszystko to spowodowa³o, ¿e rozmowy toczy³y siê przy okr±g³ym stole zastawionym tym co ka¿dy zamówi³ a tematyka rozmów dotyczy³a bardzo bolesnego dla ¶rodowiska tematu - przysz³o¶ci a raczej braku tej przysz³o¶ci dla polskiego przemys³u budowy nowych jednostek p³ywaj±cych. Szanse na odrodzenie siê stoczni produkcyjnych w Polsce oceniono na bliskie zeru. W¶ród stoczniowców panuje ogólne przygnêbienie i ¿al. Nasze pokolenie okrêtowców rozwija³o i uczestniczy³o w budowie potêgi Polski w budowie statków zw³aszcza specjalistycznych. Polski przemys³ okrêtowy bazowa³ na najlepszych fachowcach w skali ¶wiatowej. Teraz poprzez kryzys w ¶wiatowym okrêtownictwie a przede wszystkim w wyniku decyzji UE i nieskutecznej obronie stoczni przez nasz Rz±d, stocznie przestan± byc stoczniami a stoczniowcy zostan± zmuszeni do szukania pracy gdzie indziej lub do przebran¿owienia siê. Oby wszystkim dopisa³o szczê¶cie. Dobrze, ¿e chocia¿ sektor remontu statków miewa siê dobrze.

Mimo tak smutnego tematu atmosfera nie by³a przygnêbiaj±ca i z tego nale¿y siê cieszyc ¿e nasze spotkania mog± dodawac otuchy w trudnych chwilach i s± ¼ród³em odstresowania dla uczestników.

S³awek Mierzwiñski opowiedzia³ historyjkê wigilijna, któr± przywióz³ przed wielu laty z Ameryki o G³upim Jasiu, która stanowi jeden z elementów wieczoru wigilijnego w Jego Rodzinie. To opowiadanie mo¿ecie przeczytac na naszej stronie internetowej klikaj±c Wiêcej na wiadomo¶ci Bo¿e Narodzenie i Nowy Rok 2009.

Pozytywnie odniesiono siê do kontynuowania dzia³añ zmierzaj±cych do urzeczywistnienia naszego wyjazdu do Wietnamu ale sugerowano aby skupic siê na przede wszystkim na aspektach kole¿eñsko-towarzyskich i turystycznych pozostawiaj±c tematy biznesowe jako drugoplanowe i dodatkowe. Koledzy Wietnamczycy zasugerowali, aby przyjazd do nich przesun±c o rok z uwagi ¿e okres styczeñ luty, marzec to najlepsze z punktu widzenia pogody miesi±ce dla nas.

Z tematami powa¿nymi przeplata³y siê wspomnienia i zabawne historyjki ze studiów a najweselej by³o przy wspominkach z wojska. Jak bumerang wraca³a propozycja aby jak najszybciej zacz±c spisywac te historie dla potomno¶ci. By³o du¿o ¶miechu i weso³o¶ci a spotkanie trwa³o do godzin wieczornych.

Dobry wp³yw na nasze okrêtowców biesiadowanie ma specyficzna atmosfera i wystrój SPATiFu. Mo¿na by rzec, ¿e okrêtowcy te¿ maj± co¶ z artystów. A co maja z artystów ? - DUSZÊ.
I tym optymistycznym akcentem zamykamy relacjê ze spotkania zachêcaj±c Wszystkich - Kole¿anki i Kolegów do przybycia za miesi±c na kolejne Spotkanie Czwartkowe.


P.S.
Wkrótce prezentacja zdjêc z tego spotkania. Prosimy ¶ledzic nasz± stronê internetow±.


Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Bo¿e Narodzenie i Nowy Rok 2009
Admin :: 2008-12-23 22:43:16
Radosnych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia w rodzinnym gronie oraz szczê¶cia, sukcesów i du¿o zdrowia w nadchodz±cym 2009 roku zyczy Wszystkim Kole¿ankom i Kolegom Okrêtowcom w tym równie¿ Wszystkim Kolegom Wietnamczykom

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Wydzia³u Budowy Okrêtów
Politechniki Gdañskiej


Obrazek


Zobacz ¿yczenia od Kolegów - kliknij na napis Wiecej w prawym dolnym rogu tej wiadomo¶ci

Wyjazd do Wietnamu - prze³o¿ony
Ledwon :: 2008-12-23 16:15:51
W zwi±zku z du¿ym kryzysem w bran¿y produkcji statków w Polsce wywo³anym decyzj± Unii Europejskiej, w wyniku której dojdzie do przekszta³cenia lub likwidacji stoczni produkcyjnych i firm kooperuj±cych oraz nast±pi wiele zwolnieñ pracowniczych, z ogromnym ¿alem informujemy, ¿e nasz wyjazd do Wietnamu musi zostac przesuniêty o minimum pó³ roku.
Jednocze¶nie informujemy, ¿e nasze Stowarzyszenie nadal bêdzie dzia³ac w kierunku nawi±zania dalszych kontaktów towarzysko - kole¿eñskich i biznesowych z naszymi Kolegami w Wietnamie.

Za Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Edek Ledwoñ

Ze Spotkania 2008-12-04
Ledwon :: 2008-12-03 20:26:53
Jak zawsze spotkanie przebiega³o w bardzo przyjemnej atmosferze któr± Uczestnicy spotkañ potrafi± stworzyc. Nie bez znaczenia dla tej atmosfery jest charakter lokalu w którym siê spotykamy. SPATiF, bo o tym lokalu mowa, ma niepowtarzalny nastrój. Mimo, ¿e jest to lokal zamkniêty, to zawsze My Okrêtowcy jeste¶my tam mile widziani a drzwi SPATiFu nie tylko w pierwsze czwartki miesi±ca stoj± dla nas otworem.
Na spotkaniu w dniu 2008-12-04 poruszano wiele spraw a miêdzy innymi los stoczni produkcyjnych i firm ze stoczniami zwi±zanych a wiêc spó³ek stoczniowych i kooperantów stoczni. Decyzja Unii Europejskiej rzuci³a cieñ na dalsze losy tych firm. W ¶wietle tych problemów mówiono o naszej wyprawie do Wietnamu. Wyprawie maj±cej za cel spotkanie po prawie 40 latach naszych kolegów Wietnamczyków, poznanie piêkna Wietnamu i udzia³ w Targach Maritime 2009 w Ho Chi Min.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Ze Spotkania 2008-11-13
Ledwon :: 2008-11-04 11:28:25
Na listopadowym Spotkaniu Czwartkowym KOGI, które odby³o sie wyj±tkowo nie w pierwszy czwartek miesi±ca jak to jest w zwyczaju lecz tydzieñ pó¼niej spotka³y siê g³ównie osoby, które s± zainteresowane wyjazdem do Wietnamu. Na naszym spotkaniu uzgodniono ostateczny termin wyjazdu do Wietnamu ( wyjazd 2009-02-14, powrót 2009-03-07 ), ramowy plan podró¿y ( sprawy bussinessowe, towarzyskie, kole¿eñskie, turystyczne ) z uwzglêdnieniem propozycji strony wietnamskiej ( spotkania w domach Kolegów Wietnamczyków, dodatkowe spotkanie z Kolegami w Hai Phongu ), warianty podró¿y ( Wietnam, Wietnam i Kambod¿a, Wietnam i Laos ). Ka¿dy uczestnik wybiera wariant podró¿y i nie jest ¶ci¶le zobligowany do uczestniczenia we wszystkich organizowanych imprezach.
Poniewa¿ spraw do za³atwienia jest bardzo du¿o i nie da siê ich za³atwic w ostatniej chwili tak jak to bywa podczas organizowania naszych Zjazdów, prosimy bardzo o niezw³oczne wype³nienie zg³oszenia na wyjazd do Wietnamu. Ostateczny nieprzekraczalny termin up³ywa w dniu 2008-11-30. Sprawa bardzo pilna w zwi±zku z zakupem biletów lotniczych po wzglêdnie niskich cenach oraz za³atwianie wiz do Wietnamu, Kambod¼y i Laosu.
Prosimy równie¿ ¶ledzic nasz± stronê internetow± i zapisy w wiadomo¶ci zatytu³owanej Wyjazd do Wietnamu


Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Wyjazd do Wietnamu
Ledwon :: 2008-11-04 09:09:42
Szanowne Kole¿anki i Koledzy !!!

W za³±czeniu przesy³amy ostateczn± wersjê wyjazdu do Wietnamu, która zosta³a sprecyzowana w na listopadowym Spotkaniu Czwartkowym KOGI. Propozycja powsta³a w wyniku dyskusji na naszych czwartkowych spotkaniach oraz po rozmowach z Kolegami Wietnamczykami. Program zosta³ opracowany przez S³awka Mierzwiñskiego. S³awek jest znanym podró¿nikiem i orgnizatorem wypraw turystycznych i bussinessowych.

Formu³a wyjazdu jest bardzo swobodna. Ka¿dy uczestnik wyjazdu sam decyduje któr± wersjê harmonoramu wybiera i w jakich tematach bêdzie uczestniczy³. Do wyboru s± spotkania kole¿eñskie, towarzyskie, turystyczne oraz bussinessowe.

Celem naszego wyjazdu s±:

- od¶wie¿enie kontaktów kole¿eñskich z Wietnamczykami naszymi Kolegami ze studiów
- nawi±zanie kontaktów bussinessowych z kontrahentami z Wietnamu poprzez indywidualne rozmowy ze stron± Wietnamsk± i udzia³ w Targach Okrêtowych w HO CHI MINH ( Sajgon ) w dniach 25-27 luty 2009.
- poznanie piêkna Wietnamu poprzez turystyczne wycieczki zgdnie z planem pobytu ( wybierz wersje turystyczna która Cie interesuje ).


Szczegó³owy program trzech wersji wyjazdu znajduje siê w tej informacji. W tym celu kliknij Wiêcej

Zachêcamy Wszystkich do udzia³u w wyje¼dzie do Wietnamu. Ka¿dy kto jest zainteresowany wyjazdem bez wzglêdu na to czy interesuj± go tylko sprawy bussinessowe, czy tylko spotkania kole¿eñskie lub tylko wyjazd turystyczny lub ka¿da inna konfiguracja tych mo¿liwo¶ci proszê o informacjê na ten temat. Temu celowi s³uzy do³±czona ankieta która prosimy o wype³nienie. Dodatkowo Kole¿anki i Kolegów którzy chc± uczestniczyc w tematach bussinessowych prosimy o podanie zakresu tematycznego wraz ewentualna krótk± informacjê dotycz±c± swojej firmy lub firmy któr± bêd± reprezentowali.

Podajemy równie¿ adresy stron na których s± informacje dotycz±ce Targów Morskich w Sajgonie obecnie nosz±cym nazwe Ho Chi Minh:


http://eurovn.com/web/ContentDetail.aspx?distid=2939http://www.biztradeshows.com/trade-events/maritime-vietnam.htmlProszê o mo¿liwie szybka informacjê co do uczestnictwa w wyje¼dzie oraz podanie informacji bussinesowych, o których mowa wyzej. Jest to niezbêdne do przekazania tych informacji stronie wietnamskiej w celu znalezienia partnerów do rozmów businesowych.

WAZNE !!!!
Z uwagi na konieczno¶c za³atwienia wzglêdnie tanich biletów lotniczych oraz sprawy wizowe apelujemy o przes³anie zg³oszeñ na wyjazd nie pó¼niej ni¿ do 2008-11-30.
FORMULARZ ZGLOSZENIA NA WYJAZD mo¿esz pobrac z tej wiadomo¶ci otwieraj±c WIÊCEJ oraz klikaj±c na ZA£¡CZNIK
Przeczytaj te¿ wiadomo¶c pod tytu³em Ze Spotkania 2008-11-13Szacowane koszty wyjazdu to 7000 do 8000 PLN. Koszty w ca³o¶ci pokrywa Uczestnik wyjazdu. Stowarzyszenie nasze nie pobiera ¿adnych dodatkowych op³at ani prowizji z tytu³u organizacji wyjazdu.


Formularz zg³oszeniowy mo¿esz pobrac klikaj±c WIÊCEJ a nastêpnie ZA£CZNIK na koñcu tej wiadomosci . Prosimy ¶ledzic nasz± stronê. Kole¿anki i Koledzy do których mamy adresy mailowe niniejszy formularz ju¿ otrzymali. Cekamy na wype³nione formularze.Bractwo Okrêtowe KOGA

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej

Wydzia³u Budowy Okrêtów


P.SPosimy Kole¿anki i Kolegów o rozpropagowanie naszej inicjatywy w¶ród Tych Osób, których z ró¿nych przyczyn nie mamy w¶ród adresatów tego maila

Ledwon :: 2008-11-03 17:34:59

Ze Spotkania 2008-10-02
Ledwon :: 2008-09-01 15:44:13
Na spotkaniu Cz³onków i Sympatyków Bractwa Okrêtowego KOGA - Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów ustalony zosta³ ostateczny ramowy program wyjazdu do Wietnamu. Program ten obejmuje spotkania kole¿eñskie z naszymi Kolegami Wietnamczykami, udzia³ w Targach Okrêtowych w mie¶cie w HOCHIMINH oraz inne rozmowy bussinessowe zgodnie z zyczeniami strony polskiej a tak¿e zwiedzanie piêknego kraju jakim jest Wietnam. Wyjazd odbêdzie siê w dniach 14 luty 2009 do 06 marzec 2009. Szczególy wyjazdu zostan± opublikowane na naszej stonie internetowej. Tymczasem kilka zdjêc z naszego spotkania w SPATiFie w dniu 2008-10-02. Nasze spotkanie u¶wietni³y swoj± obecno¶ci± nasze mi³e Kole¿anki Basia i Wanda. Bywaj± na naszych spotkaniach i to wcale nie tak rzadko z czego bardzo siê cieszymy. Ponadto jak zawsze kol. Janusz Madej predstawi³ nowinki z prasy okrêtowej. Tym razem krotki film z wodowania kadluba prosto z pla¿y na wodê na rolkach chyba drewnianych. Dostalismy zagadke do rozwi±zania co to za wodowanie i gdzie przeprowadzone. Wszystko to zobaczysz na naszych zdjêciach.

Zarz±d KOGI

Zmar³ Jacek Dubiel
Ledwon :: 2008-08-28 07:17:33
Obrazek
Marian Grzybowski napisa³:

Dowiedzia³em siê dzisiaj ze 14-go sierpnia zmar³ w Ottawie Jacek.
Do czasu choroby t.j. chyba 4 lata temu pracowa³ dla Transport Canada Marine Safety w Ottawie. Ja po raz pierwszy mia³em z nim kontakt jak pracowa³ w stoczni w Collingwood, Ontario, a pó¼niej odwiedzi³ nas w Vancouver i Toronto. Spêdzilismy te¿ tydzieñ na nartach w Vermont, USA. Widzieli¶my siê jeszcze parê razy w Ottawie. Mieli¶my czêste zawodowe kontakty telefoniczne.
By³ dobrym ¿eglarzem i narciarzem. Wiele razy p³yn±³ do Polski przez Atlantyk. Na pewno wielu ¿eglarzy z AKM-u go zna³o.

Marian

Ledwon :: 2008-08-16 17:35:48

Ze spotkania 2008-08-07
Ledwon :: 2008-07-29 23:00:39
W pierwszy czwartek sierpnia odby³o siê spotkanie Cz³onków i Sympatyków KOGI, na którym przedstawione zosta³y sprawy zwi±zane z planowanym na drug± po³ówê stycznia 2009 roku wyjazdem do Wietnamu na spotkania bussinessowe z naszymi wietnamskimi Kolegami ze studiów. Planujemy czas wyjazdu nie krótszy ni¿ 14 dni ale nie d³u¿szy ni¿ 21 dni. Oprócz spotkania naszych Kolegów i zwiedzania piêknego kraju, g³ównym punktem wyjazdu bêd± rozmowy bussinessowe
Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA zwraca siê do Wszystkich zainteresowanych o przed³ozenie swoich propozycji wspó³pracy z Kolegami z Wietnamu. Propozycje te zostan± przekazane do Wietnamu, aby nasi Koledzy mogli przygotowac partnerów ze strony wietnamskiej. Ju¿ na samym spotkaniu w dniu 2008-08-07 z³o¿one zosta³y cztery propozycje tematyczne wspó³pracy gospodarczej. Czekamy na nastêpne. Koszty wyjazdu bêd± znane do 20 siierpnia br. Dalsze szcegó³y bêdziemy przekazywac sukcesywnie na naszej stronie internetowej.

Ponadto dyskutowalismy na temat integracji naszego ¶rodowiska - kole¿anek i kolegów ze studiów wokó³ Bractwa Okrêtowego " KOGA". W rozmowach na ten temat wielokrotnie podkre¶lane by³o znaczenie utrwalenia naszych wspomnieñ z okresu studiów i lat pó¼niejszych dla przetrwania atmosfery tamtych lat dla nastêpnych pokoleñ Okrêtowców. Nie bez znaczenia dla nas samych s± comiesiêczne spotkania czwartkowe odbywajace siê w Sopocie w bardzo przyjaznym nam Klubie SPATiF na ul. Monte Cassino. Poni¿ej przedstawiamy stanowisko naszego Kolegi Mieczy³awa Krausego nades³ane nam i przekazane wszystkim Cz³onkom i Sympatykom KOGI osobi¶cie przez Mietka drog± mailow±. Aby przeczytac ten materia³ kliknij poni¿ej tej wiadomo¶ci Wiêcej

Ledwon :: 2008-07-25 00:18:50

Z Naszego Spotkania z 2008-07-03
Ledwon :: 2008-07-02 13:40:16
Uprzejmie informujemy ¿e w dniu 2008-07-03 jak zwykle w SPATiFie w Sopocie odby³o siê [b]PIERWSZE WAKACYJNE Czwartkowe Spotkanie Bractwa Okrêtowego KOGA Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów. Na spotkaniu mimo, ¿e ma³olicznym z uwagi na urlopy dyskutowano na temat skorzystania z zaproszenia naszych Kolegów Wietnamczyków. Powsta³a propozycja nawi±zania kontaktów businessowych polsko-wietnamskich wspartych podtrzymaniem serdecznych kontaktów towarzyskich z naszymi Kolegami Wietnamczykami. Wkróce wiêcej szczegó³ów

Ledwon :: 2008-06-12 21:32:36

Ledwon :: 2008-06-04 18:42:19

Czwartkowe Spotkanie 2008-06-05
Ledwon :: 2008-06-03 16:31:27
Zapraszamy na Spotkanie Czwartkowe w pierwszy czwartek czerwca to jest 2008-06-05. Spotkanie odbêdzie siê w Sopocie w klubie SPATiF na Monte Cassino o godzinie 16.30. Spotkanie bêdzie mia³o charakter przedwakacyjny. Serdecznie zapraszamy.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA

S³awek o Kilimanjaro
Ledwon :: 2008-05-07 07:12:00
Na majowym spotkaniu naszego Bractwa, które odby³o siê 2008-05-15 kol. S³awek Mierzwiñski przedstawi³ swoje opowie¶ci i wra¿enia z wyprawy na Kilimanjaro, której by³ uczestnikiem. Kanwê opowiadania stanowi³ profesjonalny film nakrecony w czasie tej wyprawy. Wszyscy uczestnicy podziwiali S³awka za wyczyn, którego dokona³ oraz za bardzo ciekawe opowie¶ci z tej wyprawy. Nie obesz³o siê bez wspomnieñ z wielu innych wypraw krajoznawczych S³awka o których szczegó³owo mo¿e nam chêtnie opowiedziec przy okazji nastêpnych spotkañ. S³awek to wspania³y gawêdziarz posiadajacy ogromne wiadomo¶ci z historii i geografii najciekawszych zak±tków ¦wiata. O pasji S³awka mo¿emy przeczytac w artykule w kwietniowym wydanu ShipNews. Ponizej, za zgod± autora i wydawcy, zamieszczamy tre¶c artyku³u

Obrazek Obrazek Obrazek

Wkrótce zdjêcia z opowie¶ci S³awka o wyprawie na Kilimanjaro, które zamie¶cimy na naszej stronie internetowej

Ledwon :: 2008-04-11 10:12:06

Ze Spotkania w Muzeum Morskim
Ledwon :: 2008-04-08 15:13:36
W dniu wczorajszym 2008-04-10 odby³o siê nasze kwietniowe Spotkanie Czwartkowe. Zebrali¶my siê na O³owiance w Centralnym Muzeum Morskim, gdzie zaprosi³ nas Dyrektor Muzeum nasz Kolega Jurek Litwin. Dziêki Jurkowi i stworzonej przez Niego mi³ej atmosferze w sympatycznym gronie prawie 30 osób spêdzili¶my czas na towarzyskich rozmowach w tawernie restauracji "Tratoria Margherita", znajdu±cej siê na terenie Muzeum. Punktem kulminacyjnym naszego spotkania by³o zwiedzanie Muzeum, po którym oprowadza³ nas sam Pan Dyrektor Janusz Litwin. Dziêki ogromnej wiedzy Kolegi Janusza dowiedzieli¶my siê wielu ciekawych informacji o okresie od pocz±tku zeglugi na terenach s³owiañskich a¿ do okresu ¶redniowiecza. Z uwagi na wyczerpanie siê czasu przeznaconego na pobyt w Muzeum zapoznanie siê z nastêpnymi okresami az po czasy nam wspó³czesne od³o¿yli¶my na kolejne spotkanie. O spotkaniu tym jaki i o wszystkich dzia³aniach naszego Stowarzyszenia bêdziemy informowac na naszej stronie internetowej.
Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA serdecznie dziêkuje Koledze Litwinowi za zaproszenie nas do Muzeum, mi³± atmosferê i propozycjê dalszej kontynuacji zwiedzania Muzeum. Dziêkujemy równie¿ Kole¿ankom i Kolegom tak licznie przyby³ym na to spotkanie.
Zarz±d KOGI

PS
Odwied¼ Galeriê ze zdjêciami ze spotkania w Centralnym Muzeum Morskim lub przejdz do nastêpnej wiadomo¶ci zatytu³owanej Zdjêcia z Muzeum Morskiego. Zdjêcia wykonali: Jerzy Oleksy i Edmund Ledwoñ

Zdjêcia z Muzeum Morskiego
Admin :: 2008-06-06 20:12:07
Przedstawiamy obszern± relacjê fotograficzn± ze spotkania które odby³o siê w Centralnym Muzeum Morskim w dniu 2008-04-10. Zdjêcia wykonali Jerzy Oleksy oraz Edmund Ledwoñ.
Chcesz zobaczyc pe³n± relacjê zdjêciow± z tego wydarzenia kliknij na linki zamieszczone poni¿ej:

KLIKAJ PONIZEJ

1 Centralne Muzeum Morskie
2 Restauracja
3 Bracia Okrêtowcy Biesiada
4 Muzeum Zwiedzanie
5 Eksponaty - niektóre
6 Podziêkowanie dla dyr. Litwina
7 Zdjêcie zbiorowe

Odeszli od Nas
Ledwon :: 2008-04-02 08:02:53
Z ogromnym ¿alem zawiadamiamy, ¿e w okresie odeszli od nas - na zawsze - nasi Nauczyciele Akademiccy oraz nasi Koledzy:

Stasiu PA£YSKA

Jasiu PASTWA
Rysiu SZYMAÑSKI
Janusz JUNG
Docent Przemys³aw URBAÑSKI
Stasiu SADOWSKI
Profesor Krzysztof ROSOCHOWICZ


Pamiêc o Nich w naszych sercach pozostanie na zawsze. Aby przeczytac kilka s³ów informacji kliknij na WIÊCEJ w prawym dolnym rogu tej wiadomo¶ci. Mo¿esz i Ty, o co bardzo prosimy, dopisac siê do wspomnieñ zamieszczaj±c test pod mo¿liwo¶ci± Komentarz. Prosimy równie¿ o przekazanie do Bractwa Okrêtowego "KOGA" innych materia³ów np. zdjêc, opisów wspomnieñ dotycz±cych Tych, których ju¿ nigdy nie spotkamy na naszej Uczelni, naszych Zjazdach czy na spotkaniach czwartkowych KOGI. Za przychylno¶c w zrozumieniu naszej pro¶by zmierzaj±cej do tworzenia zebranej historii o nas samych serdecznie dziêkujemy.

Aby przeczytac kilka s³ów informacji kliknij na WIÊCEJ w prawym dolnym rogu tej wiadomo¶ci.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Prof. J. Doerffer – 90 rocznica
Admin :: 2008-03-21 15:41:59
Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 21 kwietnia 2008 roku o godz. 16-tej na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa w Audytorium H. Sipowicza odbêdzie siê sympozjum naukowe po¶wiêcone 90 -tej rocznicy urodzin Prof. J. Doerffera i promocji ostatniej IV czê¶ci wspomnieñ Profesora pt. ,,¯ycie i pasje''
W za³±czeniu zamieszczam kopie informacji które ukaza³y siê w ShipNews styczeñ - luty 2008 a które dotycz± sympozjum po¶wiêconego 90 rocznicy urodzin Prof. J. Deorffera.

Janusz Madej


Obrazek

Teoria okrêtu - J. Dudziak
Admin :: 2008-03-21 15:35:30
W ¶lad za NewShips styczeñ - luty 2008 informujemy, ¿e ukaza³a siê dawno oczekiwana ksi±¿ka J. Dudziaka ,,Teoria okrêtu'' wydanie drugie ( pierwsze pochodzi z roku 1986 i zosta³o uznane za bibliê polskich hydromechaników okrêtowych )
W za³±czeniu zamieszczam kopie informacji, które ukaza³y siê w ShipNews styczeñ - luty 2008 dotycz±ce tej ksi±zki i jej Autora

Janusz MadejObrazek Obrazek


dr J. Dudziak ,,Teoria okrêtu'' ( poprzednie wydanie pochodzi z roku 1988 ).

Okrêtownictwo w Wietnamie
Ledwon :: 2008-03-19 01:36:32
Waldemar Pasturczak przekaza³ nam w ¶lad za Marine Link informacjê i¿ przemys³ wietnamski podpisa³ 22 kontrakty na budowê statków z okresem dostawy g³ównie po 2010 roku. dla armatorów g³ównie z Norwegii i Japonii.
Po szczegó³y kliknij ponizej WIÊCEJ

Czwartkowe z dnia 2008-03-06
Ledwon :: 2008-03-19 00:55:13
W pierwszy czwartek miesi±ca marca odby³o siê spotkanie Kole¿anek i Kolegów okrêtowców zorganizowane przez Bractwo Okrêtowe "KOGA" Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów. Przebiega³o ono pod has³em "Spróbujmy cofn±c czas". Na spotkaniu przedstawiono stan zaawansowania rozwijaj±cych siê kontaktów z Kolegami Wietnamczykami, którzy studiowali razem z nami na BO w latach 1965 - 1974. Wspomnienia tamtych lat dominowa³y na tym spotkaniu i w tym sensie choc czê¶ciowo uda³o nam siê "cofn±c czas". Dziêki Kolegom - Jukowi Oleksemu i Krzysztofowi Adamczykowi jak równie¿ Micha³owi Szudejce i Waldemarowi Pasturczakowi coraz wiêcej kontaktów mamy w ¶rodowisku naszych Kolegów okrêtowców w tym równie¿ spoza Polski g³ównie z Wietnamu. W najbli¿szym czasie przedstawimy obszerniejsz± informacjê na ten temat.
Na nasze spotkanie przyby³ Kolega Jerzy Litwin - dyrektor Muzeum Morskiego. Jurek ma wiele ciekawych informaci i zna du¿o interesuj±cych opowie¶ci zwi±zanych z Jego prac± zawodow±. Próbkê tych inforacji zaprezentowa³ na spotkaniu. Jednocze¶nie z³o¿y³ propozycjê aby nastêpne spotkanie czwartkowe odby³o siê w pomieszczeniach Muzeum Morskiego. Wstêpny termin tego spotkania ustalono na 10 kwietnia tego roku. Do³adne informacjê przeka¿emy w najbli¿szym czasie.

Spotkanie Czwartkowe 2008-02-07
Ledwon :: 2008-02-06 07:33:10
Kolejne spotkanie KOGI odbêdzie siê w dniu 2008-02-07 o godzinie 16.30 jak zawsze w SPATiFie w Sopocie na Monte Cassino vis a vis Krzywego Domu i KMPiK-u oraz Domu Towarowego. Restauracja Klubu SPATiF mie¶ci siê na piêtrze nad restauracj± amerykañsk±. Wej¶cie do SPATiF-u jest po schodach drewnianych bezpo¶rednio z ulicy.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich chêtnych na mi³e spotkanie i pogadanie o naszych sprawach przy kawie i piwku. Bêdzie mi³o i sympatycznie.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Spotkanie Czwartkowe 2008-01-10
Ledwon :: 2008-01-08 21:48:41
Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 2008-01-10 o godzinie 16.30 odbêdzie siê zaleg³e styczniowe Czwartkowe Spotkanie Cz³onków i Sympatyków Bractwa Okrêtowego "KOGA" Zapraszamy jak zawsze wszystkich chêtnych w tym Absolwentów BO PG, którzy ukoñczyli studia w latach 1968 - 1976. Spotkanie tradycyjne odbêdzie siê w SPATiF-ie w Sopocie na Monte Cassino vis a vis Krzywego Domu i KMPiK-u oraz Domu Towarowego. Restauracja Klubu SPATiF mie¶ci siê na piêtrze nad restauracj± amerykañsk±. Wej¶cie do SPATiF-u jest po schodach drewnianych bezpo¶rednio z ulicy. Drzwi do SPATiF-u s± zamkniête proszê u¿y dzwonka przy drzwiach a bêdziecie mi³ymi Go¶cmi SPATiF-u i naszego Bractwa. Na spotkanie zaprasza Zarz±d KOGI. Powitamy Was serdecznie, bêdzie fajnie. Przyjd¼ zobacz. Bêdziesz zadowolony.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Pro¶ba Zarz±du "KOGI "
Ledwon :: 2007-12-08 23:49:31
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów zwraca siê z ogromna pro¶b± do wszystkich Kole¿anek i Kolegów Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia o przekazanie zdjêæ z poprzednich naszych przed¶wi±tecznych i wigilijnych spotkañ. Chcieliby¶my zamie¶ci te zdjêcia na naszej stronie internetowej. Zdjêcia te, ka¿dy, kto chce mo¿e ¶ci±gn±æ sobie z naszej strony internetowej. Pamiêtamy, ¿e zdjêcia robi³a miêdzy innymi Jola oraz Stasiu ( tu muszê okre¶liæ który - oczywi¶cie Szuksztul, bo jesli chodzi o Jole to wiadomo ). Zdjêcia prosimy przekazaæ w formie elektronicznej, lub w postaci klasycznych zdjêæ na adres kogokolwiek z cz³onków Zarz±du Stowarzyszenia - patrz na tej stronie link KONTAKT. Za ¿yczliwo¶æ w przekazaniu nam tych materia³ów serdecznie dziêkujemy. Chcemy dokumentowaæ historiê naszych wspolnych chwil. Pamietajmy - ¯YCIE TAK PIÊKNE JEST, CIESZMY SIÊ WSP''LNIE SPÊDZONYMI I UTRWALONYMI CHWILAMI.

Z szacunkiem Zarz±d KOGI

Przed¶wi±teczne Spotkanie KOGI
Ledwon :: 2007-12-04 21:49:24
Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA zaprasza Kole¿anki i Kolegów Cz³onków i Sympatyków na tradycyne Przed¶wi±teczne Spotkanie, które planujemy w dniu 13 grudnia 2007 roku o godzinie 16.30 w lokalu SPATiFu w Sopocie na Monte Cassino vis a vis Krzywego Domu. Do restauracji SPATiF-u wchodzi siê po schodach drewnianych wprost z ulicy. Lokal mie¶ci siê na I piêtrze nad restauracj± amerykañsk±. Je¿eli drzwi do lokalu by³yby zamkniête prosimy skorzystac z dzwonka przy drzwiach a zostan± one go¶cinnie otwarte.
Apelujemy o liczny udzia³.
Jednocze¶nie informujemy, ¿e comiesiêczne grudniowe Spotkanie Czwartkowe przypadaj±ce na pierwszy czwartek grudnia to jest 6 grudnia 2007 roku nie odbêdzie siê w zwi±zku z planowanym tydzieñ pó¼niej Spotkaniem Przed¶wi±tecznym.

Spotkanie Czwartkowe 2007-11-08
Ledwon :: 2007-12-04 21:45:37
Na spotkaniu kol. Jerzy Oleksy przedstawi³ swoje wspomnienia z trzymiesiêcznego pobytu w Wietnamie. Wspomnienia mia³y bogat± oprawê zdjêciow± i przybli¿y³y nam Wietnam oraz kilku naszych Kolegów Wietnamczyków których odwiedzi³ Jurek podczas pobytu w Wietnamie. Czekaj na serie naszych zdjêc ze spotkania czwartkowego w dniu 2007-11-08
Zapraszamy serdecznie Kole¿anki i Kolegów maj±cych ciekawe wspomnienia ze swoich wyjazdów lub ciekawe sprawy i tematy zawodowe do zaprezentowania ich na naszych Czwartkowych Spotkaniach.

Fundacja im. Prof. Doerffera
Ledwon :: 2007-10-07 20:26:25
Naci¶nij napis Wiêcej znajduj±cy siê poni¿ej niniejszego tekstu aby przeczytaæ list W³adz Fundacji im. Prof. Jerzego Deorffera informuj±cy o powstaniu Fundacji oraz celach jakie Fundacja bêdzie realizowa³a. Ponadto proponujemy Kole¿ankom i Kolegom odwiedziæ stronê internetow± Fundacji gdzie znajduje siê pe³na informacja w powy¿szej sprawie.

Ze Spotkania 2007-09-06
Ledwon :: 2007-09-03 17:15:50
Spotkanie odbylo sie tak jak zawsze w Sopocie w SPATiFie[/b] ( patrz GALERIA / Spotkanie z Namem cz. 2 ). Tematem Spotkanie Czwartkowego by³o omowienie wizyty u nas w Stowarzyszeniu KOGA naszego Kolegi z Wietnamu Nama Patrz materia³y zamieszczone na tej¿e stronie internetowej w dziale Wiadomo¶ci oraz Galeria . Jednym z wa¿niejszych spraw wynikaj±cych ze spotkania z Namem jest nawi±zanie kontaktów gospodarczych z Wietnamem.

Kliknij Wiecej w prawym rogu ponizej tej wiadomosci aby przeczytrac wiecej

Wizyta Kolegi Wietnamczyka cz.2
Admin :: 2007-09-03 11:47:22
Jurek Oleksy napisa³ :

Dopiero po odje¼dzie Nama znalaz³em trochê czasu, aby zaj±æ siê zdjêciami ze spotkania. Przesy³am ca³o¶æ bez nadmiernej obróbki, zmniejszy³em tylko nieco wielko¶æ plików.
Nam przekazuje za moim skromnym po¶rednictwem pozdrowienia dla wszystkich obecnych i nieobecnych na spotkaniu i wyra¿a nadziejê, ¿e nie by³o to jego ostanie spotkanie z kolegami z dawnych lat. Ja te¿ mam tak± nadziejê.
Je¶li o kim¶ zapomnia³em - mam pro¶bê do Ciebie, Edku, aby¶ te zdjêcia przekaza³ "potrzebuj±cym".
Pozdrawiam - i do nastêpnego spotkania. Jurek.

Zobacz zdjêcia ze spotkania - patrz GALERIA - Spotkanie z Namem

Film

Wizyta Kolegi Wietnamczyka cz.1
Ledwon :: 2007-08-30 23:43:46
W dniu 2007-08-02 w ramach Spotkañ Czwartkowych KOGI odby³o siê spotkanie z naszym Koleg± Tran Hung Nam'em z Wietnamu. Spotkanie odby³o siê za po¶rednictwem kol. Jerzego Oleksego, który skontaktowa³ nas z Namem i by³ inicjatorem tego spotkania. Spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej i sympatycznej atmosferze. Kolega Nam i licznie przybyli Polacy spêdzili czas na wspomnieniach z okresu studiów, opowie¶ciach o okresie ponad 30 lat które minê³y po studiach oraz na zaprezentowaniu Wietnamu jako kraju szybko rozwijaj±cego siê, otwartego na kontakty ze swiatem. Wiadomo¶ci te potwierdzi³ kol. Oleksy który by³ w Wietnamie. Na spotkaniu stwierdzili¶my, ¿e powinni¶my jako Stowarzyszenie Okrêtowców KOGA podj±c próbê nawi±zania kontaktów z Wietnamem za po¶rednictwem naszych Kolegów Wietnamczyków, byc mo¿e w tym celu nale¿y zorganizowa wyjazd grupy zainteresowanych naszych Kolegów do Wietnamu. Temu tematowi poswiecone zostanie najblizsze Spotkanie Czwartkowe które odbêdzie siê w dniu 2007-09-06. Prosimy o liczny udzia³ w tej debacie.
W za³±czeniu przedstawiamy tekst przes³any nam przez Mieczys³awa Krausego bezposrednio po spotkaniu z koleg± Namem. Aby odczytac za³±cznik kliknij ponizej WIÊCEJ
Wkrotce dalsze informacje ze spotkania z Namem. Ogl±daj nasz± stronê internetow±.

Admin :: 2007-08-01 21:49:43

Admin :: 2007-07-31 20:33:09

Dom Profesora Pacze¶niaka
Admin :: 2007-07-31 20:39:10
Ostatnio by³em specjalnie w Sopocie (ul. ¯eromskiego) bo dowiedzia³em siê, ¿e rozwalaj± dom prof. Pacze¶niaka. Jedyna córka Profesora zmar³a kilka lat temu, a ostatnio jego ¿ona. Dom odziedziczyli dalecy krewni, którzy bardzo szybko dom sprzedali. Podobno kupili to jacy¶ mieszkañcy z Sopotu. By³o mi bardzo przykro gdy w¶ród gruzów znajdowa³em prace dyplomowe moich kolegów (jedn± zidentyfikowa³em i zabra³em to praca Stefana Grosickiego - dyplom z 1975r). Jedynym meblem który jeszcze zosta³ to biurko Profesora dzisiaj spe³niaj±ce wyj±tkowo u¿yteczn± rolê jako bufet dla robotników budowlanych.
Och, ³za siê w oku krêci, jak wszystko przemija a materialne dowody naszej bytno¶ci tu i tam ulegaj± zniszczeniu.
.
Krzysztof Adamczyk

Wiêcej Kliknij TUTAJ

Ratowanie BO
Admin :: 2007-05-29 21:59:00
Stowarzyszenie nasze reprezentuj±ce ¶rodowisko Absolwentów Wydzia³u Budowy Okrêtów PG, którzy ukoñczyli studia w latach 1970 - 1975 w trosce o przysz³o¶æ zawodu in¿yniera okrêtowca w trosce o przysz³o¶æ okrêtownictwa w Polsce wystosowa3o apel do Senatu Politechniki Gdañskiej z pro¶b± o wnikliwe przeanalizowanie propozycji J.M. Rektora PG o zlikwidowanie Wydzia³u Okrêtowego jako samodzielnej jednostki na Politechnice. Tre¶ apelu w za³±czeniu. Pismo zosta³o dostarczone do J.M. Rektora PG.

Za³±cznik

Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.348 sek.