Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

O Spotkaniu w CMM 2010-03-18
Ledwon :: 2010-02-19 12:56:41
Na spotkanie które odby³o siê w dniu 2010-03-18 w Centralnym Muzeum Morskim przyby³o 26 osób w tym co mi³o stwierdzic by³y Osoby które odwiedzi³y nas po raz pierwszy a w¶ród nich Wojtek Kauczyñski.

Program spotkania obejmowa³:


16:00 - 16:45
Spotkanie towarzyskie w restauracji muzealnej w budynku Muzeum

17:00 - 17:30
Zwiedzanie wystawy:
Mówi± o nim polski Titanic
po¶wiêconej historii legendarnego polskiego transatlantyka m/s Pi³sudski, który zaton±³ 70 lat temu u wybrze¿y Anglii

17:30 - 18:00
Prezentacja magazynu dokumentacji przez Basiê Matuszak wspó³gospodarza spotkania.

oko³o 18:30
Zakoñczenie spotkania

Wszystkie punkty spotkania zosta³y zrealizowane a po wystawie po¶wiêconej naszemu transatlantykowi oprowadza³ nas dyrektor Muzeum Jerzy Litwin od kilkudziesiêciu lat zwi±zany z Muzeum i posiadaj±cy ogromn± wiedzê na temat ka¿ego eksponatu a ponadto potrafiacy zaciekawic zwiedzaj±cych opowiadaniami zwi±zanymi z tematem wystawy.
Na koñcu spotkania wspólnie z dyr. Litwinem utalono, ze w okresie letnim zorganizujemy kolejne spotkanie tym razem na Darze Pomorza.

===========================================================
Wkrótce zaprezentujemy zdjêcia z ostatniego spotkania CMM z dnia 2010-03-18. Dla przypomnienia bardzo milej atmosfery i dla udokumentowania ciekawego pierwszego naszego pobytu w Centralnym Muzeum Morskim które mialo miejsce prawie 2 lata temu 2008-04-10 proponujemy przejrzec galerie zdjec z tego pobytu.
W tym celu klikaj na tytuly podane nizej.


1 Centralne Muzeum Morskie
2 Restauracja
3 Bracia Okrêtowcy Biesiada
4 Muzeum Zwiedzanie
5 Eksponaty - niektóre
6 Podziêkowanie dla dyr. Litwina
7 Zdjêcie zbiorowe

=========================================================
Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.018 sek.