Nie masz jeszcze konta ?
Zapomnia│eś has│a ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

ADAMCZYK Naszym Radnym
Admin :: 2010-11-13 16:46:22
W nadchodz±cych wyborach samorz±dowych polecamy Wszystkim Wyborcom naszego Kolegê Krzysztofa Adamczyka absolwenta Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, który od pocz±tku swojej kariery zawodowej a wiêc od 1972 roku zwi±zany jest z gospodark± morsk±.

Do sejmiku kandyduje z listy KRAJOWA WSP├''LNOTA SAMORZ┬íDOWA, jest to lista na kt├│rej kandydatami s┬▒ osoby nie zwi┬▒zane z ┬┐adn┬▒ parti┬▒ polityczn┬▒ a maj┬▒cy do┬Âwiadczenie samorz┬▒dowe. Dzi├¬ki temu kandydaci z tej listy s┬▒ mniej nara┬┐eni na partyjne naciski grup interes├│w, mog┬▒ podejmowa├Ž bardziej suwerenne decyzj├¬ z korzy┬Âci┬▒ dla regionu i lokalnej spo┬│eczno┬Âci a nie dla elit partyjnych. Wyj┬▒tkowo s┬│aba reprezentacja przedstawicieli gospodarki morskiej w gremiach decyzyjnych w parlamencie jak i ich strukturach samorz┬▒dowych wszystkich szczebli sprawi┬│a ┬┐e problemy gospodarki morskiej s┬▒ ma┬│o zauwa┬┐alne i cz├¬sto pomijane przy podejmowaniu wielu istotnych decyzji.

Wybory do Sejmiku Województwa Pomorskiego odbywaja siê w znacznie wiêkszych okrêgach wyborczych ni¿ wybory do rady miasta. I tak Okrêg wyborczy nr 2 w którym startuje Krzysztof Adamczyk obejmuje miasto Gdyniê, Sopot ca³y powiat wejherowski i ca³y powiat pucki.Krzysztof Adamczyk zna problemy gospodarki morskiej jest uczciwym i prawym obywatelem a w swoim postêpowaniu kieruje siê wysokimi zasadami moralnymi i etycznymi.
Znamy Krzysztofa ju┬┐ od czas├│w studenckich i z pe┬│n┬▒ satysfakcj┬▒ i odpowiedzialno┬Âci┬▒ kierujemy jako organizacja spo┬│eczna apolityczna apel do Wszystkich Wyborc├│w a zw┬│aszcza do ┬Žrodowisk zwi┬▒zanych z gospodark┬▒ morsk┬▒ o oddanie swoich g┬│os├│w na Krzysztofa Adamczyka kandyduj┬▒cego do Sejmiku Wojew├│dztwa Pomorskiego. Jest kandydatem ponad podzia┬│ami partyjnymi i kandyduje z listy Krajowej Wsp├│lnoty Samorz┬▒dowej.

Poni¿ej prezentujemy materia³ o Krzysztofie przygotowany przez Komitet Wyborczy Krajowej Wspólnoty Samorz±dowej oraz kilka zdjêc ze spotkania Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, z udzia³em Krzysztofa Adamczyka, który jest jednym z V-ce Prezesów naszego Stowarzyszenia, spotkania, które odby³o siê w Centralnym Muzeum Morskim na pocz±tku listopada br.

Zarz┬▒d
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''
Stowarzyszenia Absolwent├│w Politechniki Gda├▒skiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów
Obrazek


Zdjêcia ze spotkania w Centralnym Muzeum Morskim kliknij { TUTAJ }

...........................................................................

Musisz byŠ zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.026 sek.