Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie czwartkowe KOGI
Ledwon :: 2011-01-06 12:43:54
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA" serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia, które odbêdzie siê jak zawsze w pierwszy czwartek miesi±ca a wiêc 2011-01-06 o 16:30 w Sopocie na Monte Cassino w SPATiF-ie o godzinie tak jak normalnie 16:30. Serdecznie zapraszamy. Nasze szczególne zaproszenia kierujemy do Kole¿anek i Kolegów, którzy przyjechali do Polski na ¦wiêta a na co dzieñ pracuj± poza granicami Kraju. Jednocze¶nie przypominamy, ¿e w sytuacji gdyby SPATiF - miejsce naszych sta³ych spotkañ by³ zamkniêty, ( zwykle tak jest w pierwszych miesi±cach roku ) to pamiêtamy o lokalu rezerwowym - Kardamon - na ul. Gen Bema ( id±c Monciakiem nieco wcze¶niej tu¿ przed SPATiF-em trzeba skrêciæ w prawo na wysoko¶ci kiosku z gazetami i dalej do koñca budynek po prawej stronie wej¶cie od ulicy poprzecznej .
Tyle wyja¶nieñ. Pozostaje tylko jeszcze raz serdecznie zaprosiæ Wszystkich na nasze spotkanie.

Za Zarz±d "KOGI"
Edek Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.