Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Zmar³ Doc. Wewiórski
Ledwon :: 2011-02-03 11:11:36
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e w dniu 2011-02-21 zmar³ po d³ugiej chorobie w wieku 87 lat nasz drogi Nauczyciel Doc. dr in¿. Stefan Maciej Wewiórski. Pogrzeb odbêdzie siê w sobotê 2011-02-26 na cmentarzu na Srebrzysku we Wrzeszczu o godzinie 11:30 ( nowa kaplica ). Serdecznie zapraszamy Kole¿anki i Kolegów na ceremoniê pogrzebow±.

W imieniu absolwentów Wydzia³u Budowy Okrêtów z lat 60-tych i 70-tych Rodzinie i Najbli¿szym Pana Docenta sk³adamy najg³êbsze wyrazy wspó³czucia jednocz±c siê z Nimi pogr±¿eni w g³êbokim smutku.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.