Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2012-03-01
Ledwon :: 2012-01-04 12:12:11
Dzi¶ 1 marca i pierwszy czwartek miesi±ca wiêc czas na nasze comiesiêczne spotkanie - Czwartkowe Spotkanie KOGI. Zapraszam Wszystkich chêtnych do spêdzenia kilku chwil w gronie Kole¿eñstwa z BO i Okrêtowców oraz Przyjació³ i Sympatyków KOGI. Z przyzwyczajenia podajê i¿ nasze Spotkanie odbêdzie siê jak zwykle o godzinie 16:30 w Sopocie najprawdopodobniej na ul. Bema w lokalu Stary Rower na parterze. Jest to nasz lokal rezerwowy z którego korzystamy gdy w porze zimowej SPATiF, nasze ulubione miejsc,e otwiera swoje go¶cinne progi dopiero pó¼niej, wieczorow± por±,
Mi³o nam donie¶æ, ¿e SPATiF, który przed laty przygarn±³ nas okrêtowców do siebie zosta³ wybrany za najlepszy lokal kultowy w Trójmie¶cie co zosta³o og³oszone we wczorajszym Dzienniku Ba³tyckim o czym z wielk± rado¶ci± doniós³ nam Krzysztof Adamczyk.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Zarz±d KOGI

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.