Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Lipcowe spotkanie KOGI
Ledwon :: 2012-07-04 14:28:04
Jutro w czwartek 2012-07-05 serdecznie zapraszamy na lipcowe spotkanie KOGI. Jak zawsze spotykamy siê w Sopocie wSPATiFie na Monte Cassino lub w lokalu rezerwowym Stary Rower na Bema o godzinie 16:30 . Na spotkaniu Koledzy osobi¶cie przedstawi± pomys³y do realizacji na najblizsz± przysz³o¶æ.
W zwi±zku z faktem ¿e na tê chwilê mamy k³opoty z przedstawieniem na naszej stronie internetowej pe³nej dokumentacji zdjêciowo filmowej z naszego majowego spotkania w Centrum Kultury Morskiej nale¿±cym do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku, materia³ ten autorstwa Mieczys³awa Krauze i Krzysztofa Adamczyka zostanie zaprezentowany na jutrzejszym spotkaniu KOGI.

INFO z ostatniej chwili 2012-07-04 godz. 17:13 Jest pe³na dokumentacja fotograficzno-filmowa autorstwa Mietka Krauzego ( zdjêcia i film ) i Krzy¶ka Adamczyka ( zdjêcia ) na stronie KOG. Wejdziesz na tê dokumentacje nastêpuj±co:

1. Po lewej stronie masz MAIN MANU
2. Znajd¼ FILMY i Kliknij ( z uwagi na czas oko³o 20 min film zosta³ podzielony na dwie czê¶ci )
3. Znajd¼ GALERIA i kliknij
4. Szukal GALERII podgalerii o nazwie:

CMM Osrodek Kultury Morskiej - M. Krauze
CMM Osrodek Kultury Morskiej - K. Adamczyk

Zyczymy mi³ego ogl±dania. Wiêkszy format postaramy siê zapewniæ jutro


Serdecznie zapraszamy do udzia³u w naszym czwartkowym spotkaniu.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.011 sek.