Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

SPATiF „REJS”
Admin :: 2012-09-30 20:30:06
Spotkanie wrze¶niowe choæ nie tak liczne jak zazwyczaj to jednak obfitowa³o w mi³e niespodzianki.

Ale po kolei: z dalekich Filipin powróci³ czasowo do kraju Ada¶ Soral, który ku naszej rado¶ci równie¿ nas odwiedzi³. Ada¶ nie przyszed³ sam, przyprowadzi³ m³odego grajka, który przy akompaniamencie gitary ¶piewa³ nam piêkne ballady w stylu country. Ch³opak - jak siê okaza³o pó¼niej w rozmowie - studiuje budownictwo l±dowe na Politechnice Gdañskiej.

Proszê, jakich to mo¿emy miec ¶piewaj±cych in¿ynierów - m³odzie¿ wszechstronnie uzdolnion± - która jak Bóg da a okoliczno¶ci pozwol± zostanie w kraju i nie wyjedzie "za chlebem" zagranicê .


Obrazek


Aby zapoznaæ siê z ca³± tre¶ci± tej wiadomo¶ci kliknij tutaj .

I tak na rozmowach przy d¼wiêkach s±cz±cej siê muzyki mile up³ywa³ nam czas,Obrazekgdy .... do naszego k±cika podesz³a piêkna kobieta a potem towarzysz±cy jej pan.ObrazekZ krótkiej rozmowy dowiedzieli¶my siê, ¿e Pani przebywa przemiennie w USA i Polsce a teraz odbywa podró¿ sentymentaln± po miejscach pobytu swego ojca, a jednym z niech które musia³a koniecznie odwiedziæ jest w³a¶nie Spatif.  W Spatifie, bowiem bardzo czêsto bywa³ jej tata ……. i tu Pani wskaza³a na zdjêcia wisz±ce na ¶cianie z filmu "Rejs". Obrazek To w³a¶nie w tym kultowym filmie, g³ównego bohatera in¿. Mamonia zagra³ jej ojciec - Zdzis³aw Maklakiewicz. Ona sama prawnik z wykszta³cenia, Marta Maklakiewicz aktualnie realizuje film o swoim ojcu, który przybli¿y tak przecie¿ z³o¿on± i nietuzinkow± postaæ nie tylko znakomitego aktora, ale mo¿e przede wszystkim nieprzeciêtnego cz³owieka.
 
Dalsza czê¶æ naszego spotkania przebiega³a w niezwykle sympatycznej atmosferze, o czym ¶wiadcz± zrobione przez Wojtka Wiêckiewicza zdjêcia.ObrazekTekst: Krzysiu Adamczyk
Zdjêcia: Wojtek Wiêckiewicz ( to ten którego nie ma na zdjêciach )


Aby zobaczyæ wiêcej zdjêæ zapraszamy do galerii zdjêæ. W tym celu kliknij na ten tytu³ SPATiF - Maklakiewicz

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.013 sek.