Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Benefis Joli ¯elaznej-Stapf.
Admin :: 2012-10-29 18:46:42
Jak ju¿ informowali¶my wcze¶niej, w dniu 11.10.2012 w Gdyñskim Centrum Organizacji Pozarz±dowych nasze Bractwo zorganizowa³o Benefis naszej Kole¿anki Joli ¯elaznej-Stapf. Jola- po przej¶ciu na emeryturê- zajê³a siê malarstwem.


Obrazek


Jako rodowita gdynianka, postanowi³a w swoich obrazach przywo³aæ obrazy i niepowtarzaln± atmosferê Gdyni jak± zapamiêta³a z lat dziecinnych i która zosta³a utrwalone w rodzinnych wspomnieniach i zdjêciach. St±d w Jej obrazach du¿o ciep³a, barw ale te¿ i nostalgii.


Obrazek


To nie pierwsza wystawa prac Joli. Ju¿ kilkakrotnie wystawia³a swoje prace.
..
Ci±g dalszy - kliknij pod t± wiadomo¶ci± w prawym dolnym rogu s³owo [ Wiêcej ]

Spotkanie mia³o uroczysty charakter. Po gratulacjach i wrêczeniu kwiatów od naszego Bractwa Jola opowiedzia³a nam o swojej pasji malarskiej.


Obrazek
==
Obrazek


Oczywi¶cie wpisali¶my siê te¿ do Ksiêgi Pami±tkowej. Rozbawi³ nas wpis Krzysia Adamczyka, te¿ rodowitego gdynianina.
Napisa³ co¶ takiego: "Jolu zawsze orbitowa³a¶ wokó³ sztuki, bo mieszka³a¶ nad Des±"
Oczywi¶cie to by³ ¿art, który oddawa³ atmosferê Benefisu.

Po czê¶ci oficjalnej przenie¶li¶my siê do Cyganerii gdzie kontynuowali¶my spotkanie wspominaj±c stare, dobre czasy.

Osoba Joli potwierdza znan± sentencjê, ¿e budowanie statków jest sztuk±, a wiêc ka¿dy kto jest zwi±zany z budownictwem okrêtowym jest artyst±. Co¶ w tym jest. Przecie¿ wielu z nas przygna³a na Wybrze¿e romantyka morza. W naszych studiach, te¿ za spraw± naszych wyk³adowców, by³o du¿o humanizmu. Nieprzypadkowo Anglicy mówi± o statku „she”, tak jakby nie by³ martwym przedmiotem a posiada³ duszê, któr± przekazali mu jego budowniczowie.
T± dygresj± chcia³bym zachêciæ wszystkich, którzy chowaj± swoje dokonania artystyczne w przys³owiowej szufladzie i pokazania swoich prac nam wszystkim. Micha³- prosimy o wiêcej swoich wierszy.
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu w listopadzie.


S³awek Mierzwiñski


Zdjêcia: Mietek Krause

Wiêcej zdjêæ patrz - GALERA pt. Benefis Joli ¯elaznej-Stapf

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.