Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Nasi w Wietnamie
Admin :: 2013-01-30 12:42:10
Po wielokrotnych wcze¶niejszych próbach odwiedzenia Wietnamu i mieszkaj±cych tam kolegów, w 2012 W³adek Fediuk i Andrzej Tomasik wyjechali z wycieczk± do Wietnamu i Kambod¿y. Wycieczka trwa³a w dniach 10 - 23 listopada 2012 roku. Przed wyjazdem nawi±zali¶my kontakt z kolegami i przekazali¶my im program wycieczki proponuj±c mo¿liwe terminy spotkañ.
Przybywaj±c wieczorem 10 XI do hotelu w Hanoi bardzo mile zaskoczy³a nas obecno¶æ kolegów, którzy chcieli nas przywitaæ i ustaliæ kolejna spotkania.
Nastêpnego dnia spotkali¶my siê w centrum starego miasta w Hanoi, na tarasie restauracji z ³adnym widokiem na jezioro


Obrazek


Poniewa¿ to w³a¶nie wietnamska zima i pó¼ny wieczór - tylko ok. 23°C - koledzy ubrali siê do¶æ ciep³o.
Kolegom podarowali¶my symboliczne upominki: koszulki, jeden z naszych informatorów, kopiê znaczka wydzia³u i reprodukcjê tablo z 1973 roku.

Niestety nie uda³o siê zorganizowaæ spotkania z kolegami mieszkaj±cymi w Ho Chi Minh City (Sajgon). (Mo¿e ,,pomóg³" w tym T-Mobile likwiduj±c jak±kolwiek ³±czno¶æ na obszarze Wietnamu)
Tak jak umówili¶my siê, kolejne spotkanie odby³o siê po powrocie do Hanoi z Sajgonu i Kambod¿y w dniu 21 XI. W tym spotkaniu wziê³o udzia³ 8 kolegów. Wszyscy spotkani koledzy bardzo chcieli odwiedziæ Polskê, a my zaprosili¶my ich do przyjazdu i udzia³u w naszym zje¼dzie.


Obrazek


Istotne by³o ustalenie powstania Oddzia³u KOGI w Wietnamie, z prezesem Namem.
Koledzy obdarowali nas piêknymi obrazami z laki.


ObrazekObrazek


Spotkanie po latach, z niektórymi po 40, bardzo mi³o by³o us³yszeæ niezwykle serdeczne wspomnienia pobytu w Polsce, poczuæ trwaj±c± sympatiê do Polski i poznaæ trwaj±c± (mimo braku kontaktu) znajomo¶æ jêzyka polskiego.


Obrazek


Rozstali¶my siê w przekonaniu, ¿e uda nam siê jeszcze zobaczyæ tak w Polsce jak i Wietnamie.

Tekst Andrzej Tomasik
Zdjêcia W³adys³aw Fediuk i Andrzej Tomasik

Wiêcej zdjêæ na galerii pt. Nasi w Wietnamie 2012r - aby przej¶æ do galerii kliknij TUTAJ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.