Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Juz WRZESIEÑ
Ledwon :: 2013-09-04 08:46:15
Skoro WRZESIEÑ to Spotkanie Czwartkowe oraz VI Zjazd BO. ZAPRASZAMY
Tradycyjnie zapraszam na comiesiêczne Czwartkowe Spotkanie "KOGI" w najbli¿szy czwartek tj. 2013-09-05 o godz. 16:30 jak zwykle w SOPOCIE w SPATiF-ie lub je¿eli SPATiF bêdzie mia³ w planie imprezê zamkniêt± to spotkamy siê w naszym lokalu rezerwowym by³ym Starym Rowerze nieopodal SPATiFu uliczka naprzeciw Krzywego Domu id±c ni± oko³o 100 metrów lokal z kuchni± po³udniowo amerykañsk± po prawej stronie przed samym skrzy¿owaniem.
.
Do zobaczenia na powakacyjnym przed zjazdowym spotkaniu.
.
[b]UWAGA!!!! VI ZJAZD BO ju¿ tuz tu¿.
Czy ju¿ zg³osi³e¶ swój udzia³ ? Skoro jeste¶ na stronie internetowej to mo¿esz zg³osiæ swój udzia³ natychmiast internetowo korzystaj±c z wiadomo¶ci poni¿ej ( zak³adki ) VI ZJAZD BO i klikaj±c na znajduj±cy siê tam Kwestionariusz udzia³u . Wype³nienie go zajmie Ci kilka chwil. Nie zwlekaj. ZAPRASZAMY

Do zobaczenia

Za Zarz±d KOGI
Edek Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.