Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

GOLF Club Tokary
Admin :: 2014-03-28 21:50:35
W dniu 6 marca 2014r. korzystaj±c z zaproszenia Stasia Gutettera spotkali¶my siê na naszym Czwartkowym Spotkaniu w VISTAL GOLF Club w Tokarach. Stasiu jest Prezesem tego Klubu i jednocze¶nie wielkim propagatorem golfa. Spotkanie mia³o na celu zachêcenie nas do uprawiania tego sportu, który dla wielu z nas uwa¿any by³ za sport dla wybrañców dobrze sytuowanych finansowo.

Spotkanie rozpoczê³o siê od poczêstunku w sali spotkañ klubowych, na którym krótkie i zwiêz³e wprowadzenie wyg³osi³ Stasiu, w którym to wyst±pieniu wyja¶ni³ , ¿e golf jest sportem dla wszystkich w wieku od 10-ciu do 110-ciu lat, zarówno dla tych bogatych jak i dla przeciêtnego zjadacza chleb, wyczynowców - ludzi o du¿ej kondycji fizycznej jak i dla osób prowadz±cych stateczny tryb ¿ycia, dla kobiet, mê¿czyzn a tak¿e dzieci.

Co zrobiæ aby zasmakowaæ tego sportu maj±cego walory wszechstronno¶ci takie jak ¿aden inny sport ? Odpowiedz na to pytanie otrzymali¶my w dalszej czê¶ci tego spotkania.


Obrazek


Znany trener gry w golfa Pan mgr Wac³aw Laszkiewicz, obja¶ni³ i praktycznie zademonstrowa³ na symulatorach podstawowe zasady gry w golfa. Nastêpnie ka¿dy z nas móg³ osobi¶cie przeæwiczyæ na symulatorze pierwsze podstawowe uderzenie w pi³eczkê golfow±. Rado¶ci by³o co niemiara i nawet takie beztalencie sportowe jak pisz±cy to zdanie Edek Ledwoñ by³ wielce zadowolony i to nie tylko z faktu, ¿e w ogóle trafi³ w pi³eczkê ale i z tego ¿e ca³kiem dobrze w ni± uderzy³. WNIOSEK - KA¯DY i TY te¿ mo¿esz uprawiaæ grê w golfa. Jest to sport dla ka¿dego bez wzglêdu na wiek kondycjê fizyczna, p³eæ, zasoby ,,portfela". Golf to sport elitarny ale na pewno nie tylko dla elit. A czy¿ MY nie jeste¶my elit± ? Golf oprócz korzy¶ci dla zdrowia fizycznego ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego. Tu ugruntujesz swoje dotychczasowe przyja¼nie i nawi±¿esz nowe. W golfie jak w ¿aden inny sporcie nie bêdziesz mia³ tylu mo¿liwo¶ci nawi±zywania nowych i utrwalania ju¿ istniej±cych kontaktów towarzyskich, biznesowych i przyja¼ni.

Co zrobiæ aby to spotkanie nie by³o Twoim jedynym spotkaniem z golfem - wst±p do VISTAL GOLF Club wype³niaj±c za³±czon± w tym tek¶cie ankietê. Cz³onkowie klubu na preferencyjnych zasadach uczestnicz± w szkoleniach i imprezach klubowych oraz korzystaj± z zakupu sprzêtu sportowego lub jego wypo¿yczania.

Nie zwlekaj z wst±pieniem do VISTAL GOLF Club i wype³nij za³±czona w tej wiadomo¶ci ankietê cz³onkowska [ kliknij tutaj ].

Zdjêcia z opisanego tu spotkania w Tokarach znajdziesz na naszej galerii lub klikaj±c na [ VISTAL GOLF Club ]

Tekst: Edmund Ledwoñ i S³awomir Mierzwiñski

Zdjêcia Edmund Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.