Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2014-03
Ledwon :: 2014-04-01 14:27:21
Witamy Kole¿anki i Kolegów !

Serdecznie zapraszamy na nasze Spotkanie Czwartkowe KOGI, które tradycyjnie odbêdzie siê w najbli¿szy czwartek 3 kwietnia 2014r. w SOPOCIE o godz. 16:30 w SPATiF-ie lub w lokalu rezerwowym Restauracji Meksykañskiej mieszcz±cej siê dos³ownie pod SPATiF-em. Na stronie internetowej KOGI s± zdjêcia z poprzedniego spotkania w VISTAL GOLF Club w Tokarach. W czwartek bêdziemy dysponowaæ krótkim filmem na temat: Podstawowy instruktarz jak prawid³owo z³o¿yæ siê do uderzenia kijem w pi³eczkê golfow±, tak aby w ni± trafiæ i aby lecia³a na w³a¶ciw± odleg³o¶æ i najlepiej gdyby wtoczy³a siê do do³ka. Film zosta³ nakrêconym w Tokarach, Mo¿emy go zademonstrowaæ w SPATiF-ie jedynie na komputerach przeno¶nych gdy¿ ze wzglêdów technicznych obecnie nie mo¿emy zaprezentowaæ go na stronie internetowej KOPGI. Prace nad now± wersj± strony trwaj±. Film ten oraz zdjêcia w dobrej rozdzielczo¶ci bêdziemy mieli na p³ytkach DVD do rozdania osobom zainteresowanym.
Ponadto informujemy w imieniu Kol. W³adys³awa Fediuka, który zaprasza na wystêp kabaretowy Laskowika w Sopocie w dniu 14 kwietnia br. organizowany przez Sopot Lions Club, ¿e zaproszenia bêdzie mo¿na nabyæ w czwartek na naszym spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkanie

Za Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.