Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Pro¶ba Zarz±du "KOGI "
Ledwon :: 2007-12-08 23:49:31
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów zwraca siê z ogromna pro¶b± do wszystkich Kole¿anek i Kolegów Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia o przekazanie zdjêæ z poprzednich naszych przed¶wi±tecznych i wigilijnych spotkañ. Chcieliby¶my zamie¶ci te zdjêcia na naszej stronie internetowej. Zdjêcia te, ka¿dy, kto chce mo¿e ¶ci±gn±æ sobie z naszej strony internetowej. Pamiêtamy, ¿e zdjêcia robi³a miêdzy innymi Jola oraz Stasiu ( tu muszê okre¶liæ który - oczywi¶cie Szuksztul, bo jesli chodzi o Jole to wiadomo ). Zdjêcia prosimy przekazaæ w formie elektronicznej, lub w postaci klasycznych zdjêæ na adres kogokolwiek z cz³onków Zarz±du Stowarzyszenia - patrz na tej stronie link KONTAKT. Za ¿yczliwo¶æ w przekazaniu nam tych materia³ów serdecznie dziêkujemy. Chcemy dokumentowaæ historiê naszych wspolnych chwil. Pamietajmy - ¯YCIE TAK PIÊKNE JEST, CIESZMY SIÊ WSP''LNIE SPÊDZONYMI I UTRWALONYMI CHWILAMI.

Z szacunkiem Zarz±d KOGI

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.