Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Ze Spotkania w Muzeum Morskim
Ledwon :: 2008-04-08 15:13:36
W dniu wczorajszym 2008-04-10 odby³o siê nasze kwietniowe Spotkanie Czwartkowe. Zebrali¶my siê na O³owiance w Centralnym Muzeum Morskim, gdzie zaprosi³ nas Dyrektor Muzeum nasz Kolega Jurek Litwin. Dziêki Jurkowi i stworzonej przez Niego mi³ej atmosferze w sympatycznym gronie prawie 30 osób spêdzili¶my czas na towarzyskich rozmowach w tawernie restauracji "Tratoria Margherita", znajdu±cej siê na terenie Muzeum. Punktem kulminacyjnym naszego spotkania by³o zwiedzanie Muzeum, po którym oprowadza³ nas sam Pan Dyrektor Janusz Litwin. Dziêki ogromnej wiedzy Kolegi Janusza dowiedzieli¶my siê wielu ciekawych informacji o okresie od pocz±tku zeglugi na terenach s³owiañskich a¿ do okresu ¶redniowiecza. Z uwagi na wyczerpanie siê czasu przeznaconego na pobyt w Muzeum zapoznanie siê z nastêpnymi okresami az po czasy nam wspó³czesne od³o¿yli¶my na kolejne spotkanie. O spotkaniu tym jaki i o wszystkich dzia³aniach naszego Stowarzyszenia bêdziemy informowac na naszej stronie internetowej.
Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA serdecznie dziêkuje Koledze Litwinowi za zaproszenie nas do Muzeum, mi³± atmosferê i propozycjê dalszej kontynuacji zwiedzania Muzeum. Dziêkujemy równie¿ Kole¿ankom i Kolegom tak licznie przyby³ym na to spotkanie.
Zarz±d KOGI

PS
Odwied¼ Galeriê ze zdjêciami ze spotkania w Centralnym Muzeum Morskim lub przejdz do nastêpnej wiadomo¶ci zatytu³owanej Zdjêcia z Muzeum Morskiego. Zdjêcia wykonali: Jerzy Oleksy i Edmund Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.