Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Pomys³ powo³ania Stowarzyszenia powsta³ tak dawno jak pomys³ organizowania naszych zjazdów a wiêc pochodzi z 1993 roku. Od tamtych dni minê³o wiele lat, zorganizowali¶my cztery zjazdy i zawsze ze zdwojon± si³± wraca³ pomys³ powo³ania stowarzyszenia, powstanie którego pomog³oby rozwi±zaæ szereg problemów i pokonaæ wiele trudno¶ci zwi±zanych z organizacj± naszych zjazdów. I tak w dniu 2000-11-03 S±d Rejonowy w Gdañsku wyda³ postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia Okrêtowców KOGA i dokona³ wpisu KOGI w Rejestru Stowarzyszeñ w dziale A pod numerem Rej. St.- 1812. 29 kwietnia 2004 odby³o siê I Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia, które zgodnie z nowym prawem o stowarzyszeniach dokona³o zmian w statucie Stowarzyszenia i wybra³o w³adze KOGI - Zarz±d i Komisjê Rewizyjn± oraz zmieni³o nazwê Stowarzyszenia na Bractwo Okrêtowe KOGA. W zwi±zku z trudno¶ciami jakie sprawia³ nam Urz±d Miejski w Gdañsku Wydzia³ Spraw Obywatelskich moment przerejestrowania KOGI do Krajowego Rejestru S±dowego nast±pi³ 25 lutego 2005 roku. Dokonanie tego wpisu umo¿liwi³o rozpoczêcie formalnej dzia³alno¶ci Bractwa - przyznanie numeru regon oraz za³o¿enie konta bankowego.

Celem Bractwa jest prowadzenia dzia³añ integracyjnych w ¶rodowisku osób zwi±zanych z gospodark± morsk± zw³aszcza absolwentów PG BO z lat 1970 - 1975. Organizowanie zjazdów to jedna z form integracyjnego dzia³ania naszego Stowarzyszenia. Ponadto organizujemy comiesiêczne spotkania towarzyskie, które odbywaj± siê w ka¿dy pierwszy czwartek miesi±ca o godzinie 16.30 w Sopocie w restauracji Kawiareton. W spotkaniach tych uczestniczyæ mo¿e ka¿dy spo¶ród naszych Kole¿anek i Kolegów ze studiów na Wydziale Budowy Okrêtów Politechniki Gdañskiej.

Poni¿ej przedstawiamy sk³ad osobowy Zarz±du i Komisji Rewizyjnej Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów.

Zarz±d
Edmund Ledwoñ - Prezes
Obrazek
S³awomir Mierzwiñski - Wiceprezes
Krzysztof Adamczyk - Wiceprezes
Obrazek
Andrzej Tomasik - Cz³onek
Adam Soral - Skarbnik
Waldemar Pasturczak - Sekretarz
Obrazek

Komisja Rewizyjna
Stanis³aw Gutteter - Przewodnicz±cy
Jacek Centkowski - Wiceprzewodnicz±cy
Ryszard Misi±g - Cz³onek
Czes³aw Pitas - Cz³onek
Adam Chyrzyñski - Cz³onek

Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.006 sek.