Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniałeś hasła ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony


STATUT

Bractwa Okrętowego ,,KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów
Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów
Tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone na I Walnym Zebraniu
w dniu 2004-04-29


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:

Bractwo Okrętowe ,,KOGA" Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów zwane dalej "Stowarzyszeniem".

§ 2.1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Gdynia

2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na inicjatywach i pracy społecznej swych członków.

§ 3. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód może być przeznaczony na realizację statutowych celów stowarzyszenia.

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci w/g zatwierdzonych przez siebie wzorów.
Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań służących rozwiązywaniu problemów występujących w przemyśle okrętowym i gospodarce morskiej, jak również działań zapewniających rozwój tych branż, w tym w szczególności:

a) dążenie do skonsolidowania środowiska okrętowców między innymi poprzez prowadzenie:
- współpracy, wzajemną wymianę informacji między podmiotami działającymi w obrębie branży okrętowej i gospodarki morskiej,
udzielanie wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych i dotyczących zarządzania podmiotami gospodarczymi reprezentowanymi przez członków Stowarzyszenia,

b) podejmowanie działań zapewniających powstanie warunków do szybszego rozwoju okrętownictwa i gospodarki morskiej,

c) opracowywanie koncepcji i programów rozwoju okrętownictwa, gospodarki morskiej i regionu, a także propagowanie i pomoc we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w tym zakresie,
d) utworzenie wspólnej reprezentacji środowiska okrętowców i gospodarki morskiej, do której zadań należeć będzie :
wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska wobec organów administracji rządowej, samorządów terytorialnych, właściwych organizacji i instytucji poprzez przedstawianie wniosków w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem okrętownictwa i gospodarki morskiej
- dokonywanie i prezentowanie oceny działań podejmowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej w aspekcie potrzeb gospodarki morskiej, okrętownictwa regionu gdańskiego,
- wywieranie nacisków zapewniających realizację przyjętych koncepcji i programów rozwoju gospodarki morskiej i regionu,

e) podejmowanie i rozwijanie wzajemnych kontaktów i współpracy w zakresie gospodarki okrętowej z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

f) występowanie z inicjatywą tworzenia nowych organizacji gospodarczych realizujących cele przyjęte przez środowisko okrętowców.

§ 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) współpracę członków Stowarzyszenia i wzajemną pomoc m.in. poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań,

2) współpracę z osobami, instytucjami i organami administracji w zakresie zbierania informacji oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie okrętownictwa i gospodarki morskiej,

3) opracowywanie planów i koncepcji rozwoju branż służących celom statutowym Stowarzyszenia,

4) inicjowanie i organizowanie konferencji, seminariów,

5) zlecanie opracowywania programów, opinii i ekspertyz służących celom statutowym Stowarzyszenia,

6) wydawanie i rozpowszechnianie opracowań służących celom statutowym,

7) prowadzenie działalności klubowej,

8) udzielanie członkom porad i pomocy,

9) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z przeznaczeniem środków z niej uzyskanych na funkcjonowanie oraz realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)założycieli

2)zwyczajnych

3)nadzwyczajnych

4)wspierających

5)honorowych

§ 9. Prawa i przywileje należne Członkom założycielom nadaje się również Członkom, którzy wstąpili do Stowarzyszenia na I Walnym Zebraniu Członków w dniu 2004-04-29.

§ 10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

1) uznaje niniejszy statut,

2) złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,

3) została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia uchwałą Zarządu po uzyskaniu pisemnej rekomendacji co najmniej 2 członków Stowarzyszenia oraz jednocześnie uzyska akceptację Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11. Członkiem nadzwyczajnym mogą być inżynierowie okrętowcy absolwenci Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów / Instytutu Okrętowego z lat 1970-1975, którzy:

1) uznają niniejszy statut,

2) złożyli pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,

3) zostali przyjęci w poczet członków nadzwyczajnych uchwałą zarządu po uzyskaniu rekomendacji przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia.

§ 12. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna która:

1) uznaje niniejszy statut,

2) złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,

3) złożyła pisemne zobowiązanie o wspieraniu w sposób materialny wszelkiej działalności

4) została przyjęta w poczet członków wspierających Stowarzyszenie uchwałą Zarządu po uzyskaniu pisemnej rekomendacji co najmniej 2 członków Stowarzyszenia.

§ 13.1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów przyjętych przez Stowarzyszenie.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14.1. Członkowie, założyciele, zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi moją prawo:

1) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,

2) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,

3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.

2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust.1 pkt. 1,2,3.§ 15.1 Członkowie są zobowiązani:

1) czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,

2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia ,

3) dbać o dobre imię i interesy Stowarzyszenia,


2. Ponadto członkowie założyciele, zwyczajni, nadzwyczajni zobowiązani są:

1) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

2) regularnie płacić składki członkowskie.

3. Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) wspomagać w sposób materialny Stowarzyszenie we wszelkiej jego działalności,

2) brać udział w pracach Stowarzyszenia,

3) przestrzegać postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.1. Członkostwo wygasa wskutek:

1) wystąpienia ze Stowarzyszenia /zgłoszone na piśmie/

2) skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składki członkowskiej przez okres co najmniej dwóch lat,

3) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:

- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- długotrwałego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
- utratę praw obywatelskich,

4) śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu o której mowa w p-kcie 1.3) członkom przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia członka o podjęciu uchwały o jego wykluczeniu.Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17. Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

§ 18.1. Kadencja Naczelnych Władz Stowarzyszenia trwa dwa lata. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.


2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów w/g kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyboru.

§ 19.1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia skupiającą ogół członków Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20.1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na 2 lata. Zawiadomienie o terminie i miejscu Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyła Zarząd co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.

§ 21.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek samych członków podpisany przez co najmniej 1/3 liczby członków.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie nie później niż 30 od otrzymania wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się w sprawach ważnych i nie cierpiących zwłoki.

§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie zmian zmian statutu.

2) rozwiązanie Stowarzyszenia,

3) wytyczanie kierunków działania Stowarzyszenia i uchwalanie programów,

4) określanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,

5) uchwalanie regulaminów i innych wewnętrznych uregulowań organizacyjno-prawnych,

6) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia,

7) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8) udzielanie absolutorium Zarządowi,

9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

10) prowadzenie wszystkich spraw Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 23.1. Uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych za wyjątkiem zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, które zapadają większością 2/3 głosów obecnych.

2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 24. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia uczestniczą członkowie założyciele, zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 25.1. Zarząd liczy 6 członków.

2. Zarząd w swej działalności kieruje się programem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3. W skład Zarządu wchodzą:

1)prezes
2)dwaj wiceprezesi
3)członek Zarządu
4)skarbnik
5)sekretarz

§ 26. Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

3) powoływanie tematycznych zespołów roboczych,

4) realizacja wytycznych i uchwał Zjazdu Stowarzyszenia,

5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Stowarzyszenia,

6) przedstawianie bilansu do zatwierdzenia Zjazdowi Stowarzyszenia.

§ 27.1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu za wyjątkiem uchwał wnioskujących rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiany w Statucie gdzie wymagane jest podjecie uchwały większością 2/3 głosów.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


§ 28.1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 5 członków i ze swego składu wybiera przewodniczącego , zastępcę, sekretarza.

§ 29.1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności programowej i organizacyjnej Stowarzyszenia,

2) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia,

3) składanie Zjazdowi Stowarzyszenia sprawozdania i wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

6)opiniowanie bilansu.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy jej członków za wyjątkiem uchwały opiniujących rozwiązanie Stowarzyszenia i zmianę Statutu gdzie wymagane jest podjęcie uchwały większością 2/3 głosów.


Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 30.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1) wpisowe i składki członkowskie,

2) dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,

3) wpływy z działalności własnej,

4) wpłaty dokonywane przez członków wspierających i sponsorów.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Zarząd w składzie co najmniej dwóch jego członków w tym prezesa lub wiceprezesa..

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31.1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Zjazdu Stowarzyszenia.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zjazd określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 32. Niniejszy Statut został uchwalony 12.02.2000 roku a zmieniony uchwalono 29.04.2004 roku zgodnie z wolą obecnych.

Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.060 sek.