Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Szanowny Kolego!


Jak s±dzisz - dlaczego ze Zjazdu na Zjazd jest nas, uczestników, coraz mniej, a zainteresowanie Pi±tym, Jubileuszowym jest - póki co - zbyt ma³e, aby go w ogóle zorganizowaæ? Czego brakuje Zjazdom i w czym rozmijaj± siê one z Twoimi oczekiwaniami, aby¶ uzna³, ¿e warto w nich uczestniczyæ? A mo¿e uwa¿asz, ¿e wyczerpa³a siê formu³a Zjazdów, a nasze ¶rodowisko absolwenckie to mit, podtrzymywany wbrew faktom, przez grupkê marzycieli?
Takie i inne pytania, w za³±czonej do niniejszego listu, ankiecie, kierujemy Kolego m.in. do Ciebie, poniewa¿ tak¿e w Tobie jest cz±stka potencja³u naszego ¶rodowiska i tylko z Twoim udzia³em mo¿na go wyzwoliæ. Czynimy to z nadziej±, i¿ podzielasz poczucie dumy z przynale¿no¶ci do wyj±tkowego krêgu Kolegów o wspólnych korzeniach. Oraz ¿e nieobojêtne Ci jest dzielenie siê swymi przemy¶leniami, prze¿yciami i do¶wiadczeniami, bo to w³a¶nie my byli¶my i jeste¶my na pierwszej linii g³êbokich przemian cywilizacyjnych i spo³ecznych schy³ku epoki industrialnej.
Czy zgodzisz siê, ¿e droga do o¿ywienia Zjazdów - i naszego ¶rodowiska - wiedzie poprzez poznanie i uwzglêdnienie stanowisk, odczuæ, propozycji mo¿liwie pe³nego grona Kolegów - w tym i Twojego? Je¶li tak, to zapraszamy Ciê do udzia³u w przedzjazdowym forum dyskusyjnym, bo taka jest rola ankiety.
Uruchamiamy to forum, poniewa¿ jako organizatorzy Zjazdów jeste¶my przekonani, ¿e duch w narodzie nie zgin±³, oraz ¿e istniej± ciekawe i bogate obszary, w których mo¿emy siê wszyscy, z Twoim Kolego udzia³em, spotkaæ i na nowo zintegrowaæ.
Bêdzie to mo¿liwe, o ile i Ty nam w tym pomo¿esz. Wierzymy, ¿e zechcesz odpowiedzieæ na pytania ankiety wyczerpuj±co, szczerze i niezawodnie, w jak najkrótszym czasie Je¶li zastanie Ciê ona na urlopie lub wyje¼dzie, odpowiedz, prosimy, niezw³ocznie po powrocie.
Znaczenie, jakie przywi±zujemy do wyników forum przedzjazdowego jest dla nas, organizatorów, równoznaczne z ,,byæ albo nie byæ'' dalszych Zjazdów. Czuj±c siê za nie odpowiedzialnymi - nie mo¿emy siê rozmin±æ z potrzebami i nastrojami ¶rodowiska, do którego adresujemy Zjazdy. Inaczej nasz niema³y wysi³ek by³by pozbawiony sensu.
Twoje ¿ycie Kolego i droga zawodowa bieg³y niepowtarzalnym torem -Twój g³os bêdzie niezast±piony, niezale¿nie od tego, w który miejscu dzi¶ jeste¶. Nie wszystko zale¿a³o od nas w tych ciekawych czasach, w jakich przysz³o nam ¿yæ. Dajmy im nasze ¶wiadectwo, a zacznijmy od ankiety. Twoja wypowied¼, wraz z innymi, z³o¿y siê na obraz ¶rodowiska - mozaikê, w której brak choæby jednego kamienia czyni³by stratê dla ca³o¶ci. Spotka siê ona z najwy¿sz± uwag±, a nam, organizatorom, dostarczy cennych wskazówek.
Je¶li jeste¶ Kolego jednym z tych dinozaurów spo¶ród nas, którzy tak g³êboko siê zaszyli, ¿e nie zd±¿yli jeszcze dojechaæ na ¿aden Zjazd - to wiedz, ¿e na ka¿dym nastêpnym - tym bêdziesz przyjêty szczególnie gor±co. Czekamy na Ciebie z otwartymi ramionami. Masz w¶ród Kolegów w³asne miejsce - nie pozwól, by pozosta³o puste.
Szczególnie nie mo¿e pozostaæ puste ¿adne miejsce z powodów finansowych - masz w nas zrozumienie, pomoc i dyskrecjê; je¶li ich potrzebujesz - wystarczy jedno s³owo.

Szanowny Kolego!
Wierzymy, ¿e sprawy macierzystego ¶rodowiska s± Twoimi sprawami i zaszczycisz nas sw± obecno¶ci± na nastêpnych naszych zjazdach.
B±d¼ pewien, ¿e do³o¿ymy starañ, aby w ich przygotowaniu uwzglêdniæ uwagi i postulaty wszystkich Kolegów, w tym i Twoje.
Tak wiêc - do zobaczenia na nastêpnych Zjazdach!


Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA


PS Je¶li adresatem niniejszego listu i ankiety oka¿esz siê Ty, Kole¿anko, a nie ¿aden Kolega, to przepraszam Ciê Kochanie z g³êbi serca, za rozpanoszon± tu formê mêsk±. Niestety - takie s± nasze ograniczenia redakcyjne, wybaczysz?

Prezes


Ankietê moze pobraæ st±d

Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.007 sek.