Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

CREDO ...... S³. Mierzwiñski
Ledwon :: 2009-04-01 21:39:59
Kole¿anki i Koledzy!

O¶mielony wspania³ym debiutem Micha³a, po d³ugim namy¶le, pozwalam sobie zamie¶ciæ jeden z moich tekstów nazwany CREDO - wierzê. Piszê od czasu do czasu, g³ównie dla siebie - do szuflady.

Zbli¿aj± siê ¦wiêta Wielkiej Nocy- najwazniejsze ¶wiêta dla chrze¶cijan. Czas Wielkiego Postu, czas wyciszenia, czas zadumy nad ma³o¶ci± naszego ziemskiego ¿ycia, czas zadumy nad wielko¶ci± Stwórcy.

Mia³em i ciagle mam obawy czy mój tekst zostanie w³a¶ciwie odebrany. Powsta³ on nie ze zw±tpienia a z g³êbokiej wiary. Gdyby nie Jan Pawe³ II, która w swojej encyklice "Redemptoris missio" utwierdzi³ mnie co do uniwersalno¶ci Stwórcy , nigdy bym nie wyj±³ tego tekstu z szuflady.

Z okazji ¦wi±t Wielkiej Nocy ¿yczê Wam wszystkim i Waszym Rodzinom weso³ych i spokojnych ¦wi±t.

S³awek Mierzwiñski

Kliknij Wiecej aby zapoznac siê z CREDO ...........

CREDO........

Powszechno¶æ zbawienia nie oznacza, ¿e otrzymuj± j± tylko ci, którzy w wyra¼ny sposób wierz± w Chrystusa i weszli do ko¶cio³a. Je¶li zbawienie zosta³o przeznaczone dla wszystkich, musi ono byæ dane konkretnie do dyspozycji wszystkim. Oczywiste jest jednak, ze dzi¶, tak jak i w przesz³o¶ci, wielu ludzi nie ma mo¿liwo¶ci poznania czy przyjêcia ewangelickiego objawienia i wej¶cia do Ko¶cio³a. ¯yj± w warunkach spo³eczno-kulturowych, które na to nie pozwalaj±, a czêsto zostali wychowani w innych tradycjach religijnych.
Jan Pawe³ II - Encyklika Redemptoris missio


Jestem chrze¶cijaninem- zosta³em ochrzczony i wychowany w wierze, tradycji i kulturze chrze¶cijañskiej .Jak wiêkszo¶æ z nas nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez obrzêdów zwi±zanych z t± Religi±. ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia bez choinki i op³atka, Wielkanocy bez ¶wiêconki i pisanek. A jak jest gdzie indziej?
W czasie moich podró¿y zetkn±³em siê z innymi religiami i mia³em mo¿liwo¶æ uczestniczenia w ró¿nych ceremoniach religijnych. W klasztorze w Thangbocze w Nepalu, wysoko w Himalajach, by³em ¶wiadkiem ceremonii buddyjskiej. W Kairze uczestniczy³em w koptyjskich obchodach Wielkiejnocy. W Etiopii wdycha³em dym z ognisk upamiêtniaj±cych odnalezienie krzy¿a przez ¦w. Helenê. W Kambod¿y z³o¿y³em ofiarê z ry¿u w buddyjskiej ¶wi±tyni. W Meksyku w ko¶ciele w San Jose Chamula by³em ¶wiadkiem praktyk szamañskich. W Peru w czasie rejsu po Jeziorze Titicaca, wyrzuca³em razem z Indianami Uros za burtê li¶cie koki z pro¶b± o opiekê. Przy ¦cianie P³aczu w Jerozolimie wypisywa³em pro¶bê do Najwy¿szego.
Czy grzeszy³em?
Nigdzie nie czu³em siê obcym. Bo czu³em, ¿e swoje pro¶by i podziêkowania mogê przekazaæ Najwy¿szemu wszêdzie. A kto jest tym Najwy¿szym? Ozyrys, Baal, Jahwe, Wirakocza, Budda O¶wiecony , Manitou czy jaki¶ bóg nie odkrytego jeszcze plemienia w Amazonii czy Nowej Gwinei?
Ceremonia religijna to dla mnie tylko zewnêtrzna oprawa wiary wyros³ej w danej kulturze
i zale¿na od mentalno¶ci ludzi tworz±cych tê kulturê a nawet od warunków atmosferycznych. W Etiopii w klasztorze na wyspie Tana mnich koptyjski by³ nieco zgorszony gdy dowiedzia³ siê, ¿e my w Polsce wchodzimy w obuwiu do ko¶cio³a. Nie bardzo móg³ poj±æ, dlaczego nie przestrzegamy Ewangelii, nie móg³ zrozumieæ, ¿e u nas jest to niemo¿liwe ze wzglêdu na pogodê i higienê.
W Jerozolimie, gdy nios³em krzy¿ na Drodze Krzy¿owej przez zat³oczone suk arabski, reakcj± arabskiego otoczenia by³a obojêtno¶æ. Dla nas KRZY¯ to symbol naszej wiary, symbol cierpienia i odkupienia. Dla Arabów i ¯ydów to dwa skrzy¿owane kawa³ki drewna. Dla nich to fizyczny ciê¿ar tych kawa³ków drewna , dla nas brzemiê grzechów ludzko¶ci.
Czy grzesz±? Czy robi± co¶ z³ego?
Kilka lat temu mia³em przyjemno¶æ podyskutowaæ ze znanym trójmiejskim ksiêdzem. Zastanawiali¶my siê nad sensem ewangelizacji Pigmejów i narzucania im zasady jedno¿eñstwa. Dla Pigmejów liczebno¶æ potomstwa, uzale¿niona od ilo¶ci ¿on, jest wyk³adnikiem s³u¿by Bogu. Liczebno¶æ potomstwa jest te¿ gwarancj± przetrwania spo³eczno¶ci ¿yj±cej w bardzo trudnych warunkach. To maj± zakodowane w genach i z³amanie tej zasady - dla nas moralnej a dla nich spo³ecznej- by³oby ¶wiêtokradztwem.
Czy grzesz± ? Czy robi± co¶ z³ego? Czy wyrz±dzaj± komu¶ krzywdê?
65 % mieszkañców Peru to w prostej linii potomkowie Indian peruwiañskich.. Zdecydowana wiêkszo¶æ z nich to ¿arliwi chrze¶cijanie. 3-go maja, w Dniu Krzy¿a, po ulicach Cusco i okolicznych wiosek kr±¿y³y procesje wiernych w regionalnych strojach. Tradycja w sposób nierozerwalny wymiesza³a siê ze wspó³czesno¶ci±. Idolatria, czyli po³±czenie elementów religii chrze¶cijañskiej z wierzeniami Inków, widoczna jest tu na ka¿dym kroku. Przechodz±cy ko³o ko¶cio³a ¿egnaj± siê i oddaj± ho³d Chrystusowi ale równocze¶nie wielu Indian nie wypije napoju nie dziel±c siê przedtem nim z Bogini± Ziemi Pachamam±.
W katedrze w Cusco znajduje siê s³ynny obraz artysty cuscañskiego Marcosa Zapaty "Ostatnia wieczerza". Na talerzu zamiast chleba le¿y chleb powszedni Indian- ¶winka morska, a zamiast wina w szklankach znajduje siê piwo indiañskie chicha.
Nico, nasz przewodnik po Cusco i ¦wiêtej Dolinie Inków Urubamba, dumny ze swoich przodków twierdzi³, ¿e potomkowie Inków s± chrze¶cijanami tylko z tradycji , bo w rzeczywisto¶ci w g³êbi duszy dalej wierz± w swoich bogów, modl± siê do Wirakoczy i oddaj± ho³d Pachamamie. Istotnie w wielu starych ¶wi±tyniach inkaskich mo¿na by³o zobaczyæ ¶wie¿e ofiary z li¶ci koki i kwiatów oraz tl±ce siê kadzide³ka.
Do kogo wiêc modl± siê wspó³cze¶ni Inkowie? Do Chrystusa czy do Wirakoczy? Do Matki Boskiej czy do Mamy Kilii- Bogini Ksiê¿yca? Do ¶w Jakuba czy do Iliapy-Boga Piorunów? Te w±tpliwo¶ci chyba najlepiej rozwiewa wspó³czesna modlitwa indiañska, której tre¶æ przekaza³ mi Nico.

Nasz Wielki Jezu Chryste, nasz wielki apu, /apu- bo¿yszcze/
Dlaczego pozwalasz, ¿eby¶my tak cierpieli i p³akali,
Prosimy ciê, zwróæ siê do swojego brata Wirakoczy,
I wstaw siê za nami przed swoim bratem,
¯eby wybaczy³ nam nasz± niedoskona³o¶æ,
Nasze b³êdy i nasze grzechy,
Prosimy ciê Jezu Chryste,
Nasz Wielki obroñco, Twórco miasta Cusco....


Czy grzesz±? Czy robi± co¶ z³ego? Czy czyni± komu¶ krzywdê? Czy sprzeniewierzaj± siê Ewangelii?

Jan Pawe³ II w Encyklice Redemptoris missio napisa³: "Królestwo Bo¿e przeznaczone jest dla wszystkich ludzi, gdy¿ wszyscy s± powo³ani by byæ jego cz³onkami .... Prawd± jest zatem, ¿e zacz±tkowa rzeczywisto¶æ Królestwa mo¿e znajdowaæ siê poza granicami Ko¶cio³a w ca³ej ludzko¶ci, o ile ¿yje ona warto¶ciami ewangelicznymi".Listopad-grudzieñ 2007 S³awomir Mierzwinski

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.020 sek.