Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

O stoczniach inaczej
Admin :: 2009-09-21 21:36:09
Stan naszego przemys³u stoczniowego wyznaczany jest przez du¿e stocznie w Polsce. Po nich w dniu dzisiejszym pozosta³ maj±tek na terenach, gdzie jeszcze niedawno budowano statki jedne z najwiêkszych na ¶wiecie a dzi¶ biegaj± tylko zg³odnia³e koty. Jest jeszcze grupa stoczniowców, którzy marz±, ¿e ich dawne zak³ady wróc± do dawnej ¶wietno¶ci a oni znajd± tu zatrudnienie. S± równie¿ i tacy, którzy choæ ma³o wierz± w powrót dawnych dobrych czasów to zawsze czuj± siê stoczniowcami i pragn± ocaliæ dla potomnych pamiêæ o tych piêknych czasach i o s³awie polskiego stoczniowca. Ale s± równie¿ i tacy którzy w mniejszych polskich organizacjach gospodarczych na terenie Polski wykonuj± roboty stoczniowe polegaj±ce na budowie sekcji kad³ubów statków ró¿nej wielko¶ci w tym takich piêknych jednostek które przedstawiamy poni¿ej. Statki te jako ca³o¶æ powstaj± w zagranicznych stoczniach.
Mo¿e te mniejsze zak³ady stoczniowe to sposób na kontynuacjê i odrodzenie siê przemys³u stoczniowego w Polsce bo du¿ych stoczni ju¿ nie wskrzesimy.

( s³owo od redakcji )

Obrazek


Chcesz zobaczyæ wiêcej ? kliknij Wiêcej

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.