Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Kapitan Dariusz Bogucki
Admin :: 2009-09-26 12:27:44
SZANOWNE KOLE¯ANKI I KOLEDZY!


Ukaza³a siê ksi±¿ka pt.: ,,¦ladami ¿ycia'', autobiografia Dariusza Boguckiego, który - choæ najbardziej jest znany z rejsów polarnych pod ¿aglami - by³ przede wszystkim znakomitym okrêtowcem. Starszy od nas o ca 20 lat, w trudnych latach powojennych wspó³tworzy³ Wydzia³ Budowy Okrêtów na Politechnice Gdañskiej. Wspó³pracowa³ z wieloma naszymi kultowymi profesorami i odnosi³ znacz±ce sukcesy jako konstruktor okrêtowy.

Z ostatniej strony ok³adki:
Kapitan Dariusz Bogucki by³ najs³ynniejszym polskim ¿eglarzem polarnym, który krok po kroku zdobywa³ dla polskiej bandery kolejne, nieosi±galne, zdawa³oby siê, dla jachtów cele. Odwiedzi³ owiane mg³ami i tajemnic± Thule i samotn± wyspê Jan Mayen. W wyprawie ,,Gedanii'', któr± sam zaprojektowa³ dla potrzeb ¿eglugi w lodach, poprowadzi³ sw± za³ogê za oba krêgi polarne i wokó³ przyl±dka Horn. (...)
By³ wzorem kapitana, partnera i przyjaciela. I niestrudzonego cz³owieka pracy. W autobiografii (...) pisze o swych osi±gniêciach zawodowych i ¿eglarskich, ale przede wszystkim o swej drodze do morza, które sta³o siê dla niego najwiêksz± mi³o¶ci±.W Post Scriptum ksi±¿ki napisano:
Jako redaktorki ksi±¿ki i zarazem córki Autora, musimy do jej ostatniego zdania dodaæ to, czego sam napisaæ ju¿ nie móg³.
22 wrze¶nia 2002 roku Ojciec wsta³ od biurka i do swej ¿ony Marianny powiedzia³: ,,No, skoñczy³em. Ksi±¿ka jest gotowa''. Piêæ minut pó¼niej ju¿ nie ¿y³.
Ewa Maria Slaska i Katarzyna Krenz.Mia³em Kole¿anki i Koledzy zaszczyt fotografowaæ uroczysto¶æ pierwszej promocji ksi±¿ki w Klubie Morza ZEJMAN (naprzeciw Mariny Gdañsk), z udzia³em Córek Kapitana. Niniejsz± notatkê piszê dok³adnie w siódm± rocznicê Jego odej¶cia na Wieczn± Wachtê, z informacj± dla Was, ¿e:
kolejna promocja ksi±¿ki odbêdzie siê dnia 02 pa¼dziernika (w pi±tek) o godz. 18.00, na pok³adzie ,,Daru Pomorza'' w Gdyni - wstêp wolny. Zapraszam w imieniu organizatorów. Bêdzie tam mo¿na ksi±¿kê nabyæ.

A pó¼niej zag³êbiæ siê w ciekawej, zw³aszcza dla nas, okrêtowców, opowie¶ci. O czasach kiedy studiowali¶my i wcze¶niejszych, o ich nieznanych kulisach, ludziach, realiach, sukcesach, - i niezmiennej u Boguckiego nie tylko mi³o¶ci morza.
Równie¿ - o przyja¼ni i lojalno¶ci, optymi¼mie i wytrwa³o¶ci pomimo doznanych krzywd, o byciu PORZ¡DNYM CZ£OWIEKIEM, choæ PRL tego nie premiowa³.

Do zobaczenia na Darze!
Mieczys³aw KrauseObrazek Obrazek

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.