Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

WA¯NA wiadomo¶c
Ledwon :: 2009-09-29 23:10:00
Na portalu www.trojmiasto.pl zamieszczona jest z dnia 16 lutego informacja, ¿e Chiñczycy podrabiaj± certyfikaty PRS-u.
Tre¶c tej informacji znajduje siê pod linkiem http://biznes.trojmiasto.pl/Chinczycy-falszuja-certyfikaty-Polskiego-Rejestru-Statkow-n37052.html
W informacji mówi siê ¿e Chiñczycy podrabiaj± wszystko. Ostatnio zabrali siê za podrabianie certyfikatów jako¶ci podszywajac siê pod Polski Rejestr Statków. PRS certyfikuje nie tylko statki, ale równie¿ systemy zarz±dzania ISO a tak¿e, po d³ugim procesie certyfikacyjnym, wydaje certyfikaty na wyroby stwierdzaj±c zgodno¶c tych wyrobów z wymogami unijnymi.. Chiñczycy oferuj± podrabiane certyfikaty na ró¿ne wyroby, w informacji internetowej mówi siê miêdzy ninymi o rowerach, maszynach do lodów.
Sprawa wyda³a siê przypadkowo gdy jedna z chinskich firm poprosi³a PRS o potwierdzenia posiadanego certyfikatu. Obecnie sprawa trafi³a do prokuratora.

E.L.

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.