Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Zmar³a dr Jadwiga ¯uk
Ledwon :: 2010-03-29 10:31:40
Dzi¶ 29 marca 2010 r. dotar³a do nas smutna wiadomo¶c.Pani dr Jadwiga ¯uk, nasza Niezapomniana Pani Wyk³adowczyni matematyki na Wydziale Budowy Okrêtów PG nie zyje. Zmar³a nagle dnia 24 marca o czym dowiadujemy siê z Dziennika Ba³tyckiego. Pamiêtamy J± doskonale z okresu studiów a tak¿e z pobytu na jednym z organizowanych przez nas zjazdów absolwentów BO PG w 2003 roku, w którym uczestniczy³a jak Honorowy nasz Go¶c.
.
Pogrzeb odbêdzie siê jutro tj 30 marca br o godz. 11-tej w Gdañsku na £ostowicach a Msza ¦w. ¿a³obna tego samego dnia o 9-tej w ko¶ciele pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdañsku ¯abiance.
.
Wszystkich maj±cych i mog±cych wygospodarowac czas zapraszamy do udzia³u w ostatniej drodze Pani Jadwigi ¯uk.
Rodzinie Zmar³ej sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i obiecujemy, ¿e pamiêc o naszej Wspania³ej Nauczycielce nadal i na zawsze pozostanie w naszych sercach.

W imieniu szerokiej rzeszy braci okrêtowców wykszta³conych przez dr Jadwigê ¯uk

Zarz±d Bractwa Okrêtowców "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.