Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Wielka Tragedia Narodowa
Ledwon :: 2010-04-11 22:10:26
Jako pokolenie dojrza³ych ju¿ okrêtowców skupionych wokó³ Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów w obliczu tak wielkiej tragedii jaka dotknê³a Polaków wczoraj, 10 kwietnia, kiedy w wyniku katastrofy lotniczej w Smoleñsku 20 km od Katynia zgine³o 96 osób w¶ród nich Prezydent Polski Lech Kaczyñski wraz z Ma³¿onk±, ostatni Prezydent Polski na wychodzstwie R. Kaczorowski, Wicemarsza³ek Senatu, dwóch Wicemarsza³ków Sejmu, Najwy¿si Dowódcy Wojska Polskiego 8-¶miu Genera³ów, Senatorowie i Pos³owie, Biskupi, Duszpasterze, Politycy wszystkich opcji, Najwy¿si Urzêdnicy Pañstwowi, Przedstawiciele Organizacji i Cz³onkowie Rodzin Katyñskich, Pracownicy BOR-u, Za³oga samolotu, pragniemy wyrazic nasz przeogromny ból oraz okazac zadumê nad histori± Polski i Polaków splecion± z obecnymi dziejami naszej Ojczyzny. Katyñ to miejsce podwójnej naszej narodowej tragedii. £±czymy siê w bólu ze Wszystkimi naszymi Rodakami a zw³aszcza z Rodzinami Osób tragicznie zmar³ych i modlimy siê za ich wieczne spoczywanie.
. -------------------------------------------------------
W tej trudnej dla nas sytuacji pozwalamy sobie przytoczyc s³owa kondolencji spontanicznie nam nades³anych przez naszego Kolegê ze studiów, Wietnamczyka, które w swej prostocie s± tak wzruszaj±ce, ¿e ca³± korespondencjê przekazujemy dos³ownie:
.
CZESC!!!!! JESTEM BARDZO SMUTNY PO ODBIORZE INFORMACJI O PADNIECIU SAMOLOTU ,NA KTORYM BYLI 90 PASAZEROW POLSKICH>WSPOLCZUJE SIE Z WAMI.
POZEGNANIE W POGRAZONYM SMUTKU>
Nguyen Tai Phu

.
Nasza odpowied¼:
Dziekuje Ci za slowa wspolczucia i zjednoczenia sie z Polakami w tej tak bardzo dla nas tragicznej chwili. Twoje slowa sa dla nas bardzo wazne. dziekujemy ci za to.

Cala Polska pograzona w zalobie.

Dziekuje
Bractwo Okrêtowe "KOGA"
Edek Ledwon

.
Nasz Przyjaciel z Wietnamu dalej napisa³:
.
CZESC!!!!
OJ DROGI EDKU > CZLOWIEK< JEGO EGZYSTENCJA> JEST NAJWAZNIEJSZYM SKARBEM CALEGO NASZEGO SWIATA.
NIECHAJ BEDA PAMIETAC O TYM KAZDY PROJEKTANT I INZYNIER
POZEGNANIE

Nguyen Tai Phu

. ------------------------------------------------------
Pamiêtajmy s³owa naszego Kolegi bo ¿ycie musi i¶c dalej
.
Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdaskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.