Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

65-lecie BO Relacja
Admin :: 2010-06-10 21:42:10
Przedstawiamy obszern± relacjê fotograficzn± z uroczysto¶ci obchodów 65-lecia naszego Wydzia³u, która odby³a siê w dniu 29 maja br. na Wydziale, który obecnie nosi nazwê Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa. Uroczysto¶ci odbywa³y siê jednocze¶nie z obchodami 106-lecia naszej Politechniki.

Obrazek Obrazek Obrazek


Na spotkanie przybyli licznie absolwenci naszego Wydzia³u zw³aszcza roczniki z lat 70-tych oraz Wyk³adowcy z Wydzia³u i W³adze Uczelni . W czasie imprezy mo¿na by³o nabyæ ksi±¿kê Studia okrêtowe w Politechnice Gdañskiej 1945-2010 w której oprócz obszernej historii Wydzia³u znajduje siê lista absolwentów Wydzia³u ze wszystkich lat .


Obrazek Obrazek Obrazek


Zebrali¶my siê w Auli prof. Sipowicza


Obrazek Obrazek Obrazek

wiêcej

Historiê Wydzia³u przedstawi³ Dziekan prof. Marek Dzida


Obrazek

wiecêj

W dalszej czê¶ci zebrani z wielk± uwag± wys³uchali przemówienie które wyg³osi³ Prorektor ds. badañ naukowych i wdro¿eñ Politechniki Gdañskiej prof. Jan Hupka oraz wspomnieñ z okresu pocz±tku istnienia Wydzia³u Budowy Okrêtów które przedstawi³ jeden z pierwszych absolwentów Wydzia³u Olgierd Paw³owski


Obrazek Obrazek

wiêcej

Obchody zakoñczy³o wspólne zdjêcie zrobione przed budynkiem Wydzia³u


Obrazek

wiêcej

oraz zdjêcie Cz³onków i Sympatyków Bractwa Okrêtowego KOGA Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów.


Obrazek Obrazek

wiêcej

Jeszcze rzut oka na znane nam z naszych czasów budynki oraz obecny budynek naszego Wydzia³u


Obrazek

wiêcej

Nastêpnie czê¶æ Kole¿anek i Kolegów przenios³a siê na uroczysto¶ci Uczelniane które skoncentrowane by³y na wielu obiektach Uczelni miêdzy innymi w Bratniaku


Obrazek


W przygotowaniu wykorzystano materia³y udostêpnione przez Mietka Krause, Wojtka Sulkowskiego, Janusza Madeja i Edka Ledwonia

Wszystkie zdjêcia ³±cznie mo¿na przegl±dac na naszej galerii - 65-lecie BO

PODZIÊKOWANIA

Od Kolegów którzy z ró¿nych powodów nie mogli uczestniczyæ w naszych uroczysto¶ciach na Wydziale i Uczelni otrzymali¶my du¿o e-mail. Za wszystkie bardzo piêknie dziêkujemy. Poni¿ej przedstawiamy korespondencjê otrzyman± od Kolegów w kolejno¶ci jej otrzymania.


Kolega W³adys³aw Kossakowski

Drogi Panie Edku;
Proszê przekazaæ w moim imieniu ca³emu Wydzia³owi i wszystkim Kolegom najserdeczniejsze ¿yczenie z okazji obchodów 65 rocznicy Polskiej Politechniki Gdañskiej i Jej Wydzia³u Okrêtowego.Moje ¿yczenia ³±cz± siê z ¿yczeniami utrzymania dotychczasowego suprematu wysokiego, miêdzynarowowego standardu tej Uczelni.
W³adys³aw Kossakowski

----------------------------------------------------------

Kolega Nguyen Tai Phu

Ngay: Thu Tu, 26 tang 5, 2010, 0:04
Szanowni panstwo!Drodzy kolezanki i koledzy
W roku 1966 przyjechalem do Gdanska na studia na naszym wydziale.Dzieki trosce i pomocy profesorow, wykladowcow ,
pracownikow i wszystkich kolezanek i kolegow naszego wydzialu uzyskalem bardzo dobre wyniki w nauce. Nigdy nie zapomne o naszym wydziale, gdzie przez piec i pol roku codziennie siedzialem w salach wykladowych,by zdobywac wiedze o okretownictwie. Nigdy nie zapomne o tych, ktorzy z calego serca pomagali mi w czasie mojego pobytu na naszym wydziale. Wiedza naukowo-techniczna ,jaka zdobylem podczas studiow jest bardzo dobrze wykorzystywana dla odbudowy i rozwoju naszej ojczyzny; zwlaszcza dla rozwoju vietnamskiego okretownictwa.
Zawsze jestem wdzieczny profesorom,wykladowcom , pracownikom i kolezanek i kolegow naszego wydzialu za wszystko ,co zrobili dla naszej dzisiejszosci.
Z tej okazji 65-tej rocznicy utworzenia NASZEGO WYDZIALU Chcialbym zlozyc WSZYSTKIM WAM najlepsze zyczenia .

NGUYEN TAI PHU ABSOL.WO iO PG
1966-1972 r.

----------------------------------------------------------


Kolega Tran Hung Nam

Prosze przekazac uczesnikow obchodow 65-lecia Wydzialu Budowy Okretow i Politechniki Gdanskiej moje serdeczne pozdrowia z dalekiego Wietnamu. Dolaczam takze wyraz szacunku i wdziecznosci dla wszystkich nauczycielow i pracownikow BO i PG dzieki ktorych wysilkow i pomocy otrzymaelem wyksztacenie inzyniera- okretowca. Zycze im i kolezankam i kolegam wspolnych studiow zdrowia, szczescia i pomyslnosci w zyciu i w pracy.
Tran Hung Nam (1965-1971).

------------------------------------------------------------

Kolega Bronek Morgen

Czesc Edek.
Bardzo dziekuje za wiadomosc o zjezdzie. Niestety jest za malo czsu abym mogl zmienic swoje plany. Tak czy inaczej pozdrowiena dla wszyskich czlonkow klubu i prosze abys przekazal pozdrowienia do wszyskich wspolnych znajomych i dla twojej rodziny.
Twoj przyjaciel z Los Angeles,
B. Morgen

----------------------------------------------------------

Kolega Zbyszek ¯d¿arski

Korzystam z okazji ¿eby serdecznie pozdrowiæ wszystkich Szanownych Kolegów.
Na szczê¶cie nie jeste¶my a¿ tak starzy jak nasz Wydzia³ , a duchem duuuu¿o m³odsi - czego Wam i sobie ¿yczê.

Zbyszek ¯d¿arski

----------------------------------------------------------

Kolega Andrzej Pietkiewicz

Koledzy,

Zaluje, niestety nie moge przyleciec na to spotkanie.

Pozdrowienia dla wszystkich.

Andrzej Pietkiewicz
Nigeria Lagos

------------------------------------------------------------

Wojtek Szczepañski

Witam Ciê Edzio!
Jak impreza na któr± czeka³em siê odbêdzie to ja muszê wyjechaæ do W-wy. Jestem w Ministerstwie Edukacji Narodowej w zespole ekspertów, pracujemy nad proponowanymi zmianami w szkolnictwie zawodowym i ustawicznym.
Pozdrawiam
P.S. pozdrów oficjalnie ode mnie wszystkich i my¶lê ¿e wrzeszcie siê spotkamy byæ moze w wakacje bed± spotkania.

Wojtek Szczepañski

----------------------------------------------------------

Kolega Wojtek Sulkowski

dzieki, jaka szkoda ale w tym dniu wylatuje dopiero z Chin
milej zabawy i atmosfery
Wojtek Sulkowski


Przypis administratora strony:
Wojtek i tak zd±¿y³ na uroczysto¶ci na Wydzia³, gdy¿ prosto z lotniska z walizkami przyjecha³ na PG tylko trochê siê spó¿niaj±c. Jako dowód - patrz zdjêcie ostatnie prezentowane w tej wiadomo¶ci - nasi przy piwku w Bratniaku. Wojtek to ten Pan z bródk± s³usznej postury w centrum kadruObrazek

-----------------------------------------------------------

Kolega S³awek Woronkowicz


Edek,

Szkoda, ze dostalem zawiadomenie zbyt pozno. Zycze dobrej zabawy.

Usciski

Slawek Woronkowicz

------------------------------------------------------


Kolega Zbyszek Olszak

Edek!

Dzieki za informacje i zaproszenie, niestety, nie bedzie mnie w Gdansku przed 20 czerwca.
Bawcie sie dobrze, pozdrowienia z Chin dla wszystkich,

Zbyszek Olszak

----------------------------------------------------------


Kolega Roman, Marek Nitsche

Pozdrowienia,

Zaproszenie z innego zrodla dostalem 1 dzien przed Waszym, co zupelnie nie zmienia sytuacji.
Szkoda troche, bo moglem przesunac wakacje.
Wyobrazacie sobie jak ekspresowo lece z Pld.Wschodniej Azji, zeby byc na spotkaniu?
Niestety pilot mojego jeta wzial wolne na imieniny ciotki...
Moze nastepnym razem. Bawcie sie dobrze.

Pozdrawiam Wszystkich

Roman/Marek Nitsche

------------------------------------------------------------


Kolega Marek Chêciñski

Edku
Dziekuje za zaproszennie ale niestety bede w Gdansku dopiero pod koniec czerwca. Zycze dobrej zabawy, serdeczne pozdrowienia z Norwegii.

Marek Checinski
Machinery Engineer


GL Noble Denton

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.057 sek.