Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie w Muzeum Morskim
Ledwon :: 2010-11-01 13:31:16
W dniu 4 listopada 2010r. odby³o siê listopadowe Czwartkowe Spotkanie naszego Stowarzyszenia "KOGA" Spotkali¶my siê w Centralnym Muzeum Morskim korzystaj±c, jak ju¿ by³o to wielokrotnie, z zaproszenia Dyrektora J. Litwina. W czasie spotkania zwiedzili¶my dwie wystawy:

1. Cztery opowie¶ci znad jednego morza

Objazdowa miêdzynarodowa wystawa marynistyczna "1 morze - 4 opowie¶ci", któr± Centralne Muzeum Morskie go¶ci w swojej g³ównej siedzibie w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Muzeum, przyjecha³a do Gdañska prosto z po³o¿onego nad rzek± Warnow Rostoku. Tam, w lipcu, w trzecim co do wielko¶ci niemieckim porcie morskim nad Ba³tykiem, zainaugurowano podró¿ ekspozycji przez 4 kraje regionu Po³udniowego Ba³tyku: Niemcy, Polskê, Szwecjê i Litwê, wieñcz±c zarazem wspólne przedsiêwziêcie 4 morskich muzeów w ramach unijnego projektu SeaSide.

2. Podró¿ na Wyspy Szczê¶liwe

Syreny, rozgwiazdy, bajkowe ¿aglowce, dziwne stwory morskie, kolorowe ptaki to motywy przewodnie tegorocznej wystawy, której twórcami s± osoby niesprawne mentalnie, uczestnicz±ce w Warsztatach Terapii Zajêciowej w gdañskich o¶rodkach Fundacji "Sprawni Inaczej". W tym roku niepe³nosprawni arty¶ci zapraszaj± w "Podró¿ na Wyspy Szczê¶liwe" po spokojnych ciep³ych morzach egzotycznych krajów.


Jak zawsze spotkanie w Centralnym Muzeum Morskim by³o niezwykle ciekawie o czym wielokrotnie przekonali¶my siê podczas poprzednich spotkañ organizowanych dziêki uprzejmo¶ci kol. Jerzego Litwina. Po obu wystawach oprowadza³ nas kol. Jerzy Litwin. Za co serdecznie Dyrektorowi Litwinowi dziêkujemy. Dla Osób, które nie mog³y uczestniczyc w tym spotkaniu dodajemy, w czasie spotkania mieli¶my okazê zasi±¶c w miejscowej na terenie Muzeum dzia³aj±cej Tawernie serwuj±cej smaczne i tanie posi³ki.
.

Kliknij { TUTAJ } aby zobaczyæ relacjê fotograficzn± z tego spotkania

Zarz±d KOGI

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.