Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

ADAMCZYK Naszym Radnym
Admin :: 2010-11-13 16:46:22
W nadchodz±cych wyborach samorz±dowych polecamy Wszystkim Wyborcom naszego Kolegê Krzysztofa Adamczyka absolwenta Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, który od pocz±tku swojej kariery zawodowej a wiêc od 1972 roku zwi±zany jest z gospodark± morsk±.

Do sejmiku kandyduje z listy KRAJOWA WSP''LNOTA SAMORZ¡DOWA, jest to lista na której kandydatami s± osoby nie zwi±zane z ¿adn± parti± polityczn± a maj±cy do¶wiadczenie samorz±dowe. Dziêki temu kandydaci z tej listy s± mniej nara¿eni na partyjne naciski grup interesów, mog± podejmowaæ bardziej suwerenne decyzjê z korzy¶ci± dla regionu i lokalnej spo³eczno¶ci a nie dla elit partyjnych. Wyj±tkowo s³aba reprezentacja przedstawicieli gospodarki morskiej w gremiach decyzyjnych w parlamencie jak i ich strukturach samorz±dowych wszystkich szczebli sprawi³a ¿e problemy gospodarki morskiej s± ma³o zauwa¿alne i czêsto pomijane przy podejmowaniu wielu istotnych decyzji.

Wybory do Sejmiku Województwa Pomorskiego odbywaja siê w znacznie wiêkszych okrêgach wyborczych ni¿ wybory do rady miasta. I tak Okrêg wyborczy nr 2 w którym startuje Krzysztof Adamczyk obejmuje miasto Gdyniê, Sopot ca³y powiat wejherowski i ca³y powiat pucki.Krzysztof Adamczyk zna problemy gospodarki morskiej jest uczciwym i prawym obywatelem a w swoim postêpowaniu kieruje siê wysokimi zasadami moralnymi i etycznymi.
Znamy Krzysztofa ju¿ od czasów studenckich i z pe³n± satysfakcj± i odpowiedzialno¶ci± kierujemy jako organizacja spo³eczna apolityczna apel do Wszystkich Wyborców a zw³aszcza do ¦rodowisk zwi±zanych z gospodark± morsk± o oddanie swoich g³osów na Krzysztofa Adamczyka kandyduj±cego do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jest kandydatem ponad podzia³ami partyjnymi i kandyduje z listy Krajowej Wspólnoty Samorz±dowej.

Poni¿ej prezentujemy materia³ o Krzysztofie przygotowany przez Komitet Wyborczy Krajowej Wspólnoty Samorz±dowej oraz kilka zdjêc ze spotkania Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, z udzia³em Krzysztofa Adamczyka, który jest jednym z V-ce Prezesów naszego Stowarzyszenia, spotkania, które odby³o siê w Centralnym Muzeum Morskim na pocz±tku listopada br.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów
Obrazek


Zdjêcia ze spotkania w Centralnym Muzeum Morskim kliknij { TUTAJ }

...........................................................................

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.