Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Micha³ Adamczyk ¿egluje !
Ledwon :: 2011-01-08 15:21:46
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Micha³ Adamczyk, syn naszego kolegi Krzysztofa , na codzieñ dziennikarz TVP, wczoraj rozpocz±³ prywatnie swoj± ogromn± ¿eglarsk± przygodê. Micha³ jest cz³onekiem 12-to osobowej za³ogi, która na katamaranie "Renault Eco2" pod dowództwem kpt. Romana Paszke zamierza pobiæ rekord ¶wiata w przep³yniêciu Atlantyku tras± Kolumba a wiêc z Las Palmas na Karaiby (Gwadelupe, St.Lucia i Martynique). Obecny rekord nale¿y do w³oskiego milionera Rinaldo del Boso i wynosi 11 dni 5 godz. 32 min i 30 sek. i zosta³ ustanowiony w 2006 roku na 24-metrowym jachcie "Capricorno".
W za³odze "Renault Eco2" jest te¿ aktor Bogus³aw Linda.
¯yczymy aby Ci dzielni Panowie na swym niemal "lataj±cym" katamaranie dokonali tego wyczynu i spe³nili swoje oraz nasze okrêtowców marzenie zw³aszcza, ¿e w za³odze jest Micha³ Adamczyk osoba nam wszystkim bardzo bliska. Trzymamy za Nich kciuki i bêdziemy ¶ledziæ Ich zmagania z ¿ywio³em i czasem.

Parametry ogólne jachtu
Poprzednie nazwy jachtu: Bioton a nastêpnie Gemini III.
D³ugo¶æ ca³kowita 27,43 m
Szeroko¶æ 14,0 m
Wysoko¶æ masztu 33,0 m
Zanurzenie 0,46/4,9 m
Max prêdko¶æ 38,4 wêz³a - osi±gniêta!
Wyporno¶æ 9,8 t
Grot 240 m2
Solent jib 110 m2
Genaker 330 m2
Maszt (powierzchnia boczna) 49 m2
Ca³kowita powierzchnia o¿aglowania 350/729 m2A teraz adres gdzie mo¿na zapoznaæ siê z dzielno¶ci± morsk± Katamarana wówczas jeszcze nosz±cego nazwê Gemini.


KA + EL

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.