Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Micha³ ADAMCZYK - Ocean zdobyty
Ledwon :: 2011-01-16 12:56:23
To czuli¶my, tego spodziewali¶my siê i to sta³o sie faktem: ATLANTYK ZDOBYTY. My okrêtowcy ludzie, którzy w wiêkszo¶ci ca³e swoje ¿ycie zwi±zali z okrêtownictwem, teraz szczególnie jeste¶my g³odni polskich sukcesów na morzach i oceanach ¦wiata. Cieszy nas ka¿dy sukces na tym polu tym bardziej gdy dokonany zostaje przez nasze dzieci. MICHA£ ADAMCZYK syn naszego Krzysztofa Adamczyka dostarczy³ nam takich ogromnych prze¿yæ.
.
Tego jeszcze nigdzie nie znajdziecie, a my ju¿ wiemy, i tê gor±c± informacjê przekazujemy:
.
KATAMARAN RENAULT ECO 2, na którym p³ynie Micha³ Adamczyk,w dniu wczorajszym tj. 2011-01-15 oko³o godziny 21-ej naszego czasu, pokona³ trawers Atlantyku (szlakiem Kolumba) w rekordowym czasie 8 dni i ok. 3-4 godz. Wiecej informacji ma podaæ TVP w g³ównym wydaniu Wiadomo¶ci w poniedzia³ek.
.
Micha³ na start w Las Palmas wyp³yn±³ z Cascais tu¿ przed Nowym Rokiem. Nie by³ to pierwszy jego Nowy Rok poza domem, bo kilka lat temu spêdzi³ go na Antarktydzie w drodze na biegun po³udniowy. Patrz: galeria na naszej stronie internetowej. Tytu³ galerii - Nasze slady na ¶wiecie
.
Obecnie po miniêciu mety w Gwadelupie pop³yneli na Antiquê a nastêpnie przyp³yn± na Martynikê sk±d 18 styczni± wracaj± via Paris do Warszawy. A katamaran bêdzie wraca³ ju¿ wolniej do Europy.

Wiecej szczegó³ów po powrocie Micha³a do kraju byæ mo¿e ze zdjêciami na najbli¿szym naszym spotkaniu w lutym w SPATIFIE.

GRATULUJEMY SUKCESU MICHA£OWI i CA£EJ 12-to OSOBOWEJ ZA£ODZE

POD DOW''DZTWEM kpt. PASZKE . Panowie !!!!! Jeste¶my z Was dumni.


PS. Je¿eli nie mia³e¶ jeszcze okazji zapoznac siê z wcze¶niejsz± informacj± z pocz±tku wyprawy Micha³a Adamczyka - patrz na wiadomo¶c poni¿ej zatytu³owan± Micha³ Adamczyk ¿egluje !

Bractwo Okrêtowe "KOGA"
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.