Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

IMPULS - Targi Innowacje 2011
Ledwon :: 2011-11-01 00:16:11
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w dniach 27-28 pa¼dziernika odby³y siê VII Targi Technicon-Innowacje, w których udzia³ bra³a firma Przedsiêbiorstwo Innowacyjno-Wdro¿eniowe"IMPULS", której Prezesem, za³o¿ycielem i w³a¶cicielem jest nasz kolega ze studiów W³adys³aw Fediuk.

Udzia³ firmy w targach zakoñczy³ siê du¿ym sukcesem:


- w konkursie o MEDAL MERCURIUS GEDANENSIS najwy¿sza nagroda dla innowacji opracowanej,wdro¿onej i dobrze sprzedaj±cej siê zdoby³a firma PIW"IMPULS" za "Reutylizator dializatorów kapilarnych Dialister Futura ii".Jest to aparat w pe³ni automatyczny który umo¿liwia regeneracjê "filtrów krwi".

- ponadto w drugim konkursie Z£OTY MEDAL INNOWACJE 2011 IMPULS zosta³ nagrodzony z³otym medalem za"Instalacjê do dekontaminacji gazowym nadtlenkiem wodoru".Jest t o nowoczesna instalacja która w sposób nowatorski wykorzystuje biobójcze w³a¶ciwo¶ci gazowej postaci nadtlenku wodoru.

W niniejszej wiadomo¶ci zamieszczamy wypowied¼ W³adka Fediuka na temat prezentowanych przez Jego Firmê produktów na Targach Innowacje 2011 w Gdañsku. Aby zapoznaæ siê z tym materia³em kliknij Wiêcej w prawym dolnym rogu poni¿ej ramki okalaj±cej tê wiadomo¶æ.
Ponadto oprócz prezentowanego tutaj zdjêcia dodatkowo zamieszczamy kilka zdjêæ z uroczysto¶ci wrêczenia nagród Firmie IMPULS. Aby te zdjêcia zobaczyæ kliknij s³owo Zdjêcia w tej wiadomo¶ci.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów serdecznie gratuluje W³adkowi sukcesów w tak presti¿owej miêdzynarodowej imprezie i ¿yczy dalszego dynamicznego rozwoju mysli innowacyjnej uwieñczonej wieloma wdro¿eniami urz±dzeñ tak bardzo potrzebnych na naszym i miêdzynarodowym rynku. Jeste¶my dumni z sukcesów kolegi Fediuka.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"


Obrazek


Wiêcej zdjêæ

Wypowied¼ W³adys³awa Fediuka - Prezesa i W³a¶ciciela Firmy PIW "IMPULS"

W dniach 27-28 pa¼dziernika odby³y siê VII Targi Technicon-Innowacje udzia³ bra³a moja firma tj Przedsiêbiorstwo Innowacyjno-Wdro¿eniowe"IMPULS"
-----------------------------------------------------------------------------
A. Udzia³ zakoñczy³ siê du¿ym sukcesem mojej firmy:


1. W konkursie o MEDAL MERCURIUS GEDANENSIS najwy¿sza nagroda dla innowacji opracowanej,wdro¿onej i dobrze sprzedaj±cej siê zdoby³a firma PIW"IMPULS" za "Reutylizator dializatorów kapilarnych Dialister Futura ii".Jest to aparat w pe³ni automatyczny który umo¿liwia regeneracjê "filtrów krwi".dziêki czemu:
a.NFZ oszczêdza w skali roku 80mln z³ i nie musi utylizowaæ 1600 ton odpadów medycznych(tzn. tyle filtrów krwi by zu¿yto dodatkowo gdyby nie stosowano naszego aparatu) b.koszt jednostkowy jednej hemodializy zosta³ obni¿ony o 10% dziêki czemu dializowanie nerek sta³o siê bardziej dostêpne dla kilkudziesiêciu osób w skali roku.Rocznie NFZ wydaje na zabiegi hemodializy 1.010.000,00 z³.
Nale¿y podkre¶liæ ,¿e prace projektowe oraz wdro¿eniowe zosta³y sfinansowane z w³asnych ¶rodków naszej firmy.Zwrot poniesionych kosztów nast±pi³ po 4-miesi±cach sprzeda¿y aparatu.Dobry wynalazek!Dlatego spotka³ siê z tak wysokim wyró¿nieniem.Jedyny wdro¿ony i znakomicie siê sprzedaj±cy wynalazek.
Pozosta³e 3 firmy otrzyma³y tylko wyró¿nienia.Brakuje firm które potrafi± wymy¶laæ i wdra¿aæ prawdziwie innowacyjne produkty, które naprawdê potrzebuje gospodarka.

2. Z kolei w drugim konkursie Z£OTY MEDAL INNOWACJE 2011 zostali¶my nagrodzeni z³otym medalem za"Instalacjê do dekontaminacji gazowym nadtlenkiem wodoru".Jest t o nowoczesna instalacja która w sposób nowatorski wykorzystuje biobójcze w³a¶ciwo¶ci gazowej postaci nadtlenku wodoru (perhydrolu ciek³ego zamienionego w gaz dziêki czemu jego moc niszczenia bakterii wzrasta 30-krotnie) .Ta instalacja opracowana w naszej firmie i produkowana na sprzeda¿ znalaz³a szerokie zastosowanie :
-suchej dezynfekcji aparatury elektronicznej oraz elektronicznego sprzêtu kontrolno-pomiarowego.Dotychczas stosowane tkzw.mokre metody nie mog³y byæ stosowane ze wzg³edu na swoj± agresywno¶æ oraz korozyjno¶æ,by³y produkowane na bazie agresywnych zwi±zków chemicznych i substancji jak np aldehyd glutarowy ,chlor,itp.
instalacje produkowane mog± znale¼æ zastosowania w takich dziedzinach jak:
-dezynfekcja sal operacyjnych,oddzia³ów intensywnej opieki medycznej(tkzw.OJOM), zalet± tej metody jest fakt ¿e nie musimy opró¿niaæ pomieszczeñ ze znajduj±cych siê w nich aparatów oraz urz±dzeñ medycznych -dezynfekcja elektronicznej medycznej aparatury diagnostycznej,dezynfekcja ambulansów medycznych,w zak³adach farmaceutycznych dezynfekujemy pomieszczenia przeznaczone do sterylnej produkcji medycznej -dezynfekcja zabytków muzealnych oraz archiwalnych.Nieniszcz±ca ,sucha dezynfekcja eksponatów muzealnych oraz archiwaliów i ksiêgozbiorów -w si³ach zbrojnych :dezynfekcja wnêtrz okrêtów podwodnych,samolotów bojowych;wyposa¿enia osobistego oraz uzbrojenia ¿o³nierzy którzy zostali zaatakowani broni± biologiczn±.Utylizacja niewybuchów broni biologicznej oraz broni chemicznej -usuwanie ska¿eñ broni± chemiczn± lub biologiczn± u¿yt± w ataku terorystycznym na obiekty u¿yteczno¶ci publicznej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Oprócz wy¿ej wymienionych i nagrodzonych produktów, aktualnie produkowanych w naszej firmie ,do konkursu wystawi³em jeszcze trzy produkty wysoce innowacyjne. By³y to miêdzy innymi.

1. DEFENDER preparat do dekonataminacji okrêtów wojennych
Innowacyjno¶æ tego ¶rodka polega na tym,¿e:
-usuwa ska¿enia okrêtu wywo³ane atakiem broni± biologiczn±,broni± chemiczn± lub nuklearn±.Pierwszy tego typu preparat w polskich si³ach zbrojnych,typowy "3 w 1". Odpowiada normom obronnym RP,NATO oraz USA
-rozpuszcza siê w wodzie morskiej zaburtowej bez wzglêdu na stopieñ jej zasolenia.Co jest bardzo istotne,zw³aszcza teraz kiedy nasze okrêty wojenne uczestnicz± w ró¿nych dzia³aniach wojskowych na ró¿nych akwenach globu ziemskiego
dotychczas produkowane odka¿alniki nie mia³y tej innowacyjnej zalety ,w zwi±zku z czym na pok³adzie okrêtu wo¿ono zasobniki z rozpuszczalnikami organicznymi oraz zbiorniki wype³nione wod± s³odk± 2.GEDANIA system monitoringu, wykrywania i likwidacji ska¿eñ
Chodzi o ochronê ludzi oraz ¶rodowiska przed ska¿eniami wywo³anymi:
-atakiem terorystycznym .Oferowane preparaty s± bardzo ³agodne,nie dra¿ni±ce,nie wywo³uj±ce odczynów alergicznych (broñ biologiczna,chemiczna,materia³y promieniotwórcze) -lokalne konflikty zbrojne(np Kaliningrad) -klêski ¿ywio³owe -awarie przemys³owe(zw³aszcza obiektów przemys³u chemicznego) -katastrofy komunikacyjne z udzia³em substancji niebezpiecznych Innowacyjno¶æ systemu polega na tym,¿ê:
-monitoring ¶rodowiska danej aglomeracji prowadzony bêdzie przez ca³± dobê za pomoc± detektorów ska¿eñ IMPULS MAG-1 które s³u¿± do:
a.detekcji ska¿eñ chemicznych w tym Bojowych ¦rodków Truj±cych i Toksycznych ¦rodków Przemys³owych oraz promieniotwórczych b.ostrzegania przed przekroczeniem wybranego stê¿enia substancji chemicznych i progu dawki promieniowania Urz±dzenia rozmieszczone bêd± w strategicznych punktach monitorowanego terenu tj.budynki u¿yteczno¶ci publicznej oraz na pojazdach komunikacji miejskiej W przypadku przekroczenia progowej warto¶ci substancji toksycznej niezw³ocznie podjête zostan± dzialania w celu likwidacji ska¿enia Dziêki wykwalifikowanej kadrze PIW"IMPULS"dzia³ania te bêd± w³a¶ciwe i ukierunkowane co przyczyni siê do zminimalizowania skutków ska¿enia.Równocze¶nie powiadomione zostan± lokalne s³u¿by ratownicze.
Innowacyjno¶æ oraz unikalny charakter opracowanego Systemu polega na ci±g³ym diagnozowaniu powietrza w konkretnej aglomeracji.Po otrzymaniu sygna³u o wykryciu ska¿enia mo¿liwe bêdzie szybkie i skuteczne rozpoczêcie akcji ratowniczej,co przyczyni siê do zminimalizowania tragicznych skutków ataku broni± NBC,katastrof przemys³owych lub klêsk ¿ywio³owych.
Wprowadzenie Systemu GEDANIA w danej aglomeracji bêdzie oznaczaæ,¿e "studnia zosta³a wykopana przed wybuchem po¿aru" i ¿e "Polak bêdzie m±dry przed szkod± a nie..."

2. ZIELONA CHEMIA GOSPODARCZA
Jest to innowacyjna ,na wskro¶ ekologiczna lina preparatów myj±cych ,czyszcz±cych oraz dezynfekuj±cych ,które w swoim sk³adzie nie zawieraj± ,¿adnych chemicznych,syntetycznych komponentów.
W sk³ad tych preparatów wchodz± jedynie komponenty pochodzenia ro¶linnego.Opracowane preparaty s± bardzo ³agodne,nie dra¿ni±ce.Nie wywo³uj± odczynów alergicznych.G³ównym ich odbiorc± powinni byæ- gospodarstwa domowe.

W³adys³aw Fediuk

Wiêcej zdjêæ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.014 sek.