Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Wrze¶niowe spotkanie KOGI
Ledwon :: 2012-09-05 11:57:59
Witamy Kole¿anki i Kolegów !!!!!

Po odbytych urlopach i naszych lipcowych i sierpniowych spotkaniach serdecznie zapraszamy na czwartkowe spotkanie "KOGI" jutro 2012-09-06 w pierwszy czwartek wrze¶nia. Spotykamy siê jak zawsze w Sopocie na Monciaku w SPATiF-ie o godzinie 16:30 a je¿eli bêdzie zamkniêty z powodu np. imprezy okoliczno¶ciowej lub koncertu to jeste¶my w lokalu rezerwowym - Stary Rower na parterze. Bêdzie mi³o na pierwszym powakacyjnym spotkaniu pogadaæ o spêdzonych wakacjach a przede wszystkim porozmawiaæ o czym chcecie ze szczególnym uwzglêdnieniem naszych kole¿eñskich i zawodowych sprawach z naciskiem na aspekt okrêtowy. Im liczniejsze grono tym wiêcej pomys³ów.
Do zobaczenia jutro. Zapraszamy Cz³onków i Sympatyków KOGI i naszych spotkañ. Mile widziani Kole¿anki i Koledzy okrêtowcy, którym le¿y na sercu podtrzymanie tradycji i pamiêci o Polskim Okrêtownictwie.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego " KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Andrzej Tomasik, S³awek Mierzwiñski
Krzysztof Adamczyk, Adam Soral
Waldek Pasturczak i Edek Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.