Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

PLO 1951 - 2012
Admin :: 2012-12-09 23:13:44
Mamy przyjemno¶æ poinformowaæ, ¿e Cz³onkowie, Sympatycy, Osoby Zaprzyja¼nione z Bractwem Okrêtowym ,,KOGA" mog± czuæ siê zaproszone w imieniu Polskich Linii Oceanicznych, Wydawcy i Muzeum Miasta Gdyni oraz Autora Jerzego DRZEMCZEWSKIEGO na uroczyst± promocjê ksi±¿ki opisuj±cej dzieje Polskich Linii Oceanicznych w latach 1951-2012. Niniejsza promocja odbêdzie siê 11 grudnia o godzinie 17:00 w Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1. Wiêcej informacji na za³±czonym zaproszeniu.


Obrazek
Obrazek


Ponadto poni¿ej zamieszczamy maleñki fragment z tej ksi±¿ki dotycz±cy brawurowej akcji statku PLO s/s ,,Kiliñski" który w 1954 roku w ci±gu 9 miesiêcy przetransportowa³ z po³udnia na pó³noc Wietnamy oko³o 85 tysiêcy ludno¶ci cywilnej i ¿o³nierzy Vietcongu wraz ze sprzêtem. Przytaczamy ten tekst gdy¿ ta historia jest bardziej znana w Wietnamie ni¿ w Polsce oraz dlatego aby przypomnieæ nam i naszym Kolegom Wietnamczykom to co nas ³±czy. Mamy nadziejê, ¿e ten fragment zwiêkszy i tak ju¿ du¿e zapotrzebowanie na tê pozycjê istniej±ce w¶ród okrêtowców i marynarzy w Polsce i poza jej granicami.


Obrazek
ObrazekInformujemy, ¿e ta ksi±¿ka oraz poprzednie pozycje wydane w PORTA MARE - Pomorskiej Oficynie Wydawniczo - Reklamowej bêdzie mo¿na nabyæ po promocyjnych cenach. W tym równie¿ ksi±¿kê ,,PLO Album Floty", której jednymi ze wspó³autorów s±: nasz kolega Krzysztof Adamczyk i pan Jerzy Drzemczewski.
.
Wiêcej zdjêæ patrz: galeria Polskie Linie Oceaniczne 1951-2012

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.