Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2013-01-03
Ledwon :: 2013-01-02 08:35:22
Witamy Noworocznie Kole¿anki i Kolegów !!!!

Wszystkim Wam i Waszym Rodzinom oraz Najbli¿szym ska³damy najlepsze ¿yczenia zdrowia szczê¶cia i wszelkiej pomy¶lno¶ci w Nowym 2013 Roku i oby nie by³ On gorszy od tego który min±³.

Bardzo dziêkujemy Wszystkim Kole¿ankom i Kolegom którzy nades³ali nam ¿yczenia ¦wi±teczne i Noworoczne. My¶lami ³±czyli¶my siê z Wami w chwilach ¶wi±tecznej i noworocznej zadumy. Szczególnie jednoczymy siê z Tymi Kole¿ankami i Kolegami którzy przebywaj± s³u¿bowo zagranic± lub tam od dawna mieszkaj±.
Pozdrawiaj±c Was polecamy zerkn±æ na ¦wiat 2012 w obiektywach fotoreporterów Reuters,a ukazuj±cych ten ¦wiat w wielu momentach innym ni¿ ten otaczaj±cy nas na codzieñ ( Wpisz adres http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VKKEisn-YEQ ).

.
Jednocze¶nie zapraszamy na nasze comiesiêczne spotkanie czwartkowe KOGI w dniu 2013-01--03 ( najbli¿szy czwartek ) o godzinie 16:30 w SPATiF-ie w Sopocie na Monte Cassino lub gdy ten bêdzie nieczynny po sylwestrowych szaleñstwach zawitamy jak zawsze w takich razach w Starym Rowerze ( niedaleko SPATiF-u )
.
Do mi³ego zobaczenia
.
Zarz±d
Bractwa Okrêtowego"KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.