Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie SPATiF 2012-12
Admin :: 2013-02-05 12:13:18
Spotkanie grudniowe 2012r by³o bardzo ciekawe i mia³o kilka nowo¶ci.

Po pierwsze odwiedzi³ nas, po latach, Stasiu Ciesió³ka co by³o dla wszystkich a szczególnie dla sta³ych bywalców naszych spotkañ bardzo mi³± niespodziank±. Stasiu ju¿ od pewnego czasu zapowiada³ chêæ odwiedzenia nas na spotkaniu KOGI. Cieszymy siê ¿e spotkanie ze Staszkiem dosz³o do skutku i mamy nadziejê, ¿e wkrótce bêd± nastêpne.


Obrazek

Obrazek


Po drugie Krzysiu Adamczyk w imieniu p. Jerzego Drzemczewskiego autora ksi±¿ki Polskie Linie Oceaniczne 1951 - 2012 zaprosi³ Cz³onków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia do udzia³u w uroczystej promocji tej ksi±¿ki.


Obrazek

Poni¿ej pokazujemy pierwsza stronê ok³adki


Obrazek


Pamiêtamy, ¿e p. Drzemczewski jest wspó³autorem ³±cznie z Krzysiem Adamczykiem i p. Bohdanem Hurasem ksi±¿ki Polskie Linie Oceaniczne Album Floty 1951-2011, której promocja odby³a siê ponad rok temu. ( Wydarzenie z promocji albumu Krzysztofa Adamczyka relacjonowali¶my na naszej stronie internetowej, patrz kilka galerii pt. ALBUM PLO..... ).
W zwi±zku z ksi±¿k± p. Drzemczewskiego przedstawiaj±c± historiê PLO w wersji g³ównie tekstowej ale równie¿ bogato ilustrowan± archiwalnymi zdjêciami, Krzysztof Adamczyk przedstawi³ kopiê obszernej wzmianki zamieszczonej w tej ksi±¿ce która dotyczy brawurowej akcji ewakuacji 85 000 Wietnamczyków z po³udnia na pó³noc Wietnamu przeprowadzonej w 1954 i 1955 roku przez statek PLO s/s ,,Kiliñski" o czym ju¿ pisali¶my na naszej stronie internetowej ( wiadomo¶ci: s/s ,,Kiliñski" oraz PLO 1951 - 2011 ).Obrazek


Po trzecie w dalszej czê¶ci spotkania W³adek Fediuk i Andrzej Tomasik przedstawili informacjê ze swojego pobytu w Wietnamie. Koledzy podzielili siê z nami bardzo mi³ymi wra¿eniami z tego pobytu a zw³aszcza podkre¶laj±c bardzo sympatyczn± i rodzinna atmosfer± stworzona przez naszych Kolegów Wietnamczyków.


Obrazek


Szczegó³y z tego pobytu zaprezentowane zosta³y w poprzedniej wiadomo¶ci zatytu³owanej Nasi w Wietnamie zamieszczonej na naszej stronie internetowej w wiadomo¶ci Nasi w Wietnamie oraz w galerii o tym samym tytule.

Rozmowy jak zwykle na naszych spotkaniach by³y bardzo ¿ywe na wiele tematów w tym na temat ewentualnego zorganizowania w bie¿±cym roku kolejnego Zjazdu Absolwentów naszego Wydzia³u. Atmosferê spotkania przedstawiaj± zdjêcia tu zamieszczone i w galerii zdjêæ pod tytu³em Spotkanie SPATIF grudzieñ 2012.

Dodatkowo swoisto¶ci naszym spotkaniom dodaje wystrój SPATiF-u jak równie¿ czêste koncerty tam siê odbywaj±ce


Obrazek


Tekst Edek Ledwoñ
Zdjêcia Waldek Pasturczak i Edek Ledwoñ

Wiêcej zdjêæ na galerii pt. Spotkanie SPATIF grudzieñ 2012 - aby przej¶æ do galerii kliknij [ TUTAJ ]

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.011 sek.