Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Urodziny Doc. J. Wi¶niewskiego
Admin :: 2013-03-29 12:44:07
Dnia 26 marca 2013 na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej odby³a siê niezwykle mi³a milenijna uroczysto¶æ 90-lecia urodzin Pana Docenta Jerzego Wi¶niewskiego - wieloletniego kierownika Katedry Projektowania, Konstrukcji i Wytrzyma³o¶ci Okrêtów.


Obrazek
Doc.J.Wi¶niewski ( po lewej stronie )

Dostojnego Jubilata powita³o liczne grono pracowników Uczelni i Wydzia³u w wiêkszo¶ci by³ych studentów i najbli¿szych wspó³pracowników Pana Docenta.

Laudacjê wyg³osi³ Pan dr in¿. Jan Michalski - najd³u¿ej pracuj±cy z Panem Docentem w Katedrze Projektowania Okrêtów. Okoliczno¶ciowo
przemówili: Prorektor ds. Kszta³cenia - prof. Marek Dzida oraz Dziekan Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa - prof. Janusz Kozak.


ObrazekObrazek
doc. J.Wisniewski, prof.Kozak, prof. M.Dzida


Spotkanie zaszczyci³ m.in. Pan prof. Maciej Kobyliñski, który ofiarowa³ Jubilatowi cynow± butelkê. Ten podarunek uzupe³ni³ przebogat± kolekcjê wyrobów z cyny, jak± przez ca³e lata uzbiera³ Doc. Jerzy Wi¶niewski.


Obrazek
Doc.J.Wisniewski, prof.M.Kobylinski


Uroczysto¶æ odby³a siê w sali Wydzia³u (na 2-pietrze) gdzie na czo³owym miejscu eksponowany jest portret nestora polskich okrêtowców Pana prof.
Aleksandra Rylkego, a nie opodal wisz± powiêkszone reprodukcje Doktoratów Honoris Causa naszych znakomitych profesorów - Tytanów
Nauki: Staliñskiego, Szewalskiego, Doerffera i Kobyliñskiego.

Mieli¶my to szczê¶cie, ¿e mogli¶my Ich osobi¶cie poznaæ, wys³uchaæ wyk³adów a niekiedy i m±dro¶ci ¿yciowych. Samo ju¿ przebywanie w Ich krêgu dodawa³o nam si³y i dowarto¶ciowa³o nasze Ego. Wtedy oczywi¶cie nie byli¶my do koñca tego ¶wiadomi, ale dzisiaj do¶wiadczeni przez ¿ycie wiemy, ¿e tak by³o na pewno.

Na zdjêciach drodzy koledzy rozpoznacie na pewno jeszcze inne osoby. Ja jeszcze chcia³bym zwróciæ uwagê na obecno¶æ m³odego Pana Prodziekana ds.
Nauki - dr in¿. Wojciecha Litwina (foto nr 10 - po¶rodku najwy¿szy w okularach nieopodal naszego Tadzia Kolendy), bo to przecie¿ syn naszego znakomitego kolegi i przyjaciela Jurka Litwina


Obrazek
Prodziekana ds. Nauki - dr in¿. Wojciecha Litwina - po¶rodku najwy¿szy w okularachI jeszcze dodatkowo dziêki uprzejmo¶ci B.Oleksiewicza za³±czam zdjêcie retro - na pierwszym planie: Docenci L.Buczkowski, nieco w tyle A.Zborowski oraz W.We³nicki. No i studenci z tych co rozpozna³em - koledzy W³odek Fieduk (w ¶rodku kadru) oraz Wojtek Szczepañski przy ¶cianie po lewej stronie.


Obrazek
nasi Nauczyciele i my


By³a to bardzo mi³a uroczysto¶æ (w tej Katedrze jako nauczyciel akademicki przepracowa³em ponad 10 lat) i okazja do spotkania siê razem wielu dawnych dobrych znajomych.

Krzysztof Adamczyk

Wiêcej zdjêæ patrz galeria pod tytu³em: 90-te urodziny Doc. Wi¶niewskiego

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.011 sek.