Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

LIONS CLUB SOPOT
Admin :: 2013-04-11 15:41:41
Bractwo Okrêtowe "KOGA" jako zaprzyja¼niona organizacja ze Stowarzyszeniem LIONS CLUB SOPOT uprzejmie zawiadamia o imprezie kabaretowej organizowanej przez LIONS CLUB SOPOT, któr± poprowadzi Piotr Ba³troczyka. Impreza odbêdzie siê w dniu 15 kwietnia br. o godz. 18:30 w Sali Obrad Rady Miasta w Urzêdzie Miasta Sopot i po³±czona bêdzie z aukcj± obrazów i grafik oraz fantami. Dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla Zak³adów Opieki Spo³ecznej nad Niepe³nosprawnymi Dzieæmi i Osobami Doros³ymi. Bardzo zachêcamy do udzia³u w tej imprezie.

Obrazek


Cena wstêpu wynosi 60 PLN od osoby. Zaproszenia mo¿na rezerwowaæ i odebraæ u naszego kolegi W³adys³awa Fediuka tel 606 910 124
Gor±co zachêcamy i zapraszamy nasze Kole¿anki i Kolegów do udzia³u w tym spotkaniu.
[b] [i] Wiêcej szczegó³ów rozwiñ t± wiadomo¶æ klikaj±c w dolnym prawym rogu [ Wiêcej ]


Obrazek

Obrazek


¯yczymy dobrej zabawy
W³adys³aw Fediuk

oraz

Bractwo Okrêtowe ,,KOGA"
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.