Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Wystawa w CMM: Prof. J. Doerffer
Admin :: 2013-04-21 21:51:37
Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów do³±cza siê do naszego Kolegi Jerzego Litwina Dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego, który skierowa³ do naszej Braci Okrêtowej zaproszenie do wziêcia udzia³u w otwarciu wystawy po¶wiêconej Nestorowi polskiego okrêtownictwa Prof. Jerzemu Doerfferowi.

Obrazek


Otwarcie wystawy nast±pi 24 kwietnia 2013r. o godz. 15-tej w Centralnym Muzeum Morskim Spichlerze na O³owiance ul. O³owianka 9 - 13.

Niniejsze zaproszenie wszyscy przyjmujemy a nasz udzia³ bêdzie wyrazem ogromnego szacunku dla Pana Profesora którego pamiêtamy z ca³ego naszego ¿ycia studenckiego i zawodowego a tak¿e z wyk³adów inauguracyjnych wyg³aszanych wielokrotnie na naszych Zjazdach organizowanych przez nas dla Absolwentów BO
Zarz±d
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.006 sek.