Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

D¿entelmeni Roku
Admin :: 2013-06-11 12:00:56
Mi³o nam poinformowaæ, ze laureatami 21-ej edycji plebiscytu D¿entelmen Roku zostali dwaj nasi Koledzy, Absolwenci politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów

Fediuk W³adys³aw - Dyrektor Przedsiêbiorstwa Innowacyjno-Wdro¿eniowego ,,IMPULS'' w Pruszczu Gdañskim oraz Jerzy Litwin, który otrzyma³ tytu³ D¿entelmen Roku


Obrazek


oraz

Litwin Jerzy - Dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku który otrzyma³ tytu³ D¿entelmen w kulturze


ObrazekSerdecznie gratulujemy naszym Kolegom okrêtowcom zaszczytnych tytu³ów nadanych w dowód uznania Ich szlachetnych charakterów, wysokiej kultury i niezwyk³ych osobowo¶ci umo¿liwiaj±cych jednoczenie wokó³ siebie ludzi doceniaj±cych fakt, ¿e pracuj± pod Ich kierownictwem. Ogromna kultura osobista i ogromna wiedza zawodowa obu Wyró¿nionych zaszczytnymi tytu³ami w 2013 roku jest ¼ród³em sukcesów zespo³ów którymi kieruj±.

Bractwa Okrêtowego ,,KOGA'' Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów ¿yczy Kolegom wielu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i spo³ecznej dla dobra naszego Regionu i Kraju.
.
. Obszerna informacja z Dziennika Ba³tyckiego Polska The Times kliknij poni¿ej na s³owo Wiecej
.
Zarz±d
.
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''

Poni¿ej przedstawiamy obszerne fragmenty z Dziennika Ba³tyckiego Polska The Times wydanie z dnia 2013-06-08 i 09 dodatek 21 D¿entelmen Roku.


Obrazek

Laureaci XXI plebiscytu D¿entelmen Roku


W celu zapoznania siê z materia³em zawartym w Dzienniku Ba³tycki Polska The Times kliknij TUTAJ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.