Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie KOGI 2013-07-04
Ledwon :: 2013-07-04 06:35:44
Uprzejmie przypominamy, ¿e dzisiaj jest pierwszy czwartek miesi±ca, a wiêc spotkanie czwartkowe "KOGI". Zapraszamy do SPATiF-u w Sopocie na 16:30 w dniu 04 lipca 2013r . Zaproszenie kierujemy do Wszystkich Kole¿anek i Kolegów, Cz³onków oraz Sympatyków KOGI i naszych spotkañ. Na spotkaniu przedstawimy, miêdzy innymi, stan przygotowañ do kolejnego ju¿ PIATEGO Zjazdu Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, który odbêdzie siê w dniach 21- 22 wrzesieñ br.

Do zobaczenia

Za Zarz±d "KOGI"
Edmund Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.