Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Akademia Stoczni w Gdañsku
Ledwon :: 2013-07-26 12:21:42
W ¶lad za informacj± od Tadeusza Szczêsnego zamieszczamy informacjê o bardzo cennej akcji

Rusza "Akademia Stoczni w Gdañsku" - bezp³atny cykl otwartych wyk³adów i spacerów

Najbli¿szy wyk³ad ju¿ w poniedzia³ek 29. lipca o godz. 18 w IKM na D³ugim Targu 39/40.Grupa spo³eczna Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej zaprasza na cykl bezp³atnych, otwartych wyk³adów i spacerów dotycz±cych przesz³o¶ci Stoczni Gdañskiej - "Akademia Stoczni w Gdañsku".

"Akademia Stoczni w Gdañsku" po¶wiêcona jest ludziom, historii i architekturze gdañskiej stoczni. W trakcie odbywaj±cych siê wyk³adów, czy spacerów po terenach stoczniowych, prelegenci i prelegentki opowiedz± o powstaniu i roli przemys³u stoczniowego dla Pomorza i Trójmiasta, o technologii budowy jednostek p³ywaj±cych, porównaj± dawne i wspó³czesne techniki budowy oraz zaprezentuj± dzia³anie suwnic, ¿urawi, pochylni...

Dalsze informacje - kliknij w prawym dolnym rogu na WIÊCEJ

Pierwszy wyk³ad odbêdzie siê w poniedzia³ek, 29 lipca o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej. Prof. dr hab. in¿. Boles³aw Mazurkiewicz, autor kilkunastu ksi±¿ek i ponad 400 publikacji z zakresu ekspertyz hydrotechnicznych konstrukcji portowych i stoczniowych, specjalista budownictwa stoczniowego, portowego i oceanotechniki, opowie o historii przemys³u stoczniowego w Gdañsku.

Prowadz±cy spotkania to m.in. wyk³adowcy Politechniki Gdañskiej oraz pasjonaci,pasjonatki, tropiciele, tropicielki ¶ladów przesz³o¶ci Stoczni w Gdañsku: dr hab. in¿. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, dr hab. in¿. arch. Piotr Lorens, prof. nadzw. PG, Aldona Dybuk - rzeczniczka prasowa Stoczni Gdañsk S.A., Micha³ Szlaga - fotograf, cz³onkinie grupy Metropolitanka: Barbara Borowiak, Anna Miler, Anna Urbañczyk, Marta Tymiñska.

Harmonogram Akademii Stoczni w Gdañsku:

29.07.2013 r., godz. 18:00 - 19:30, wyk³ad prof. dr hab. in¿. Boles³awa Mazurkiewicza. Historia przemys³u stoczniowego w Gdañsku. Instytut Kultury Miejskiej.

27.08.2013 r., godz. 17:30 - 19:30, spacer. Start przy Bramie historycznej nr 2. Aldona Dybuk, rzeczniczka prasowa Stoczni Gdañsk SA. Industrialny spacer po stoczni. Stocznia Gdañska S.A. UWAGA! Ilo¶æ miejsc ograniczona. Wymagane zapisy na spacer: punkt@ikm.gda.pl.

2.09. 2013 r., godz. 18:00 - 19:30, wyk³ad dr hab. in¿. Marka Dzidy, prof. nadzw. PG. Stocznia
w Gdañsku. Budowa statków, urz±dzenia technologiczne w stoczni (pochylnia, ¿uraw, suwnica). Instytut Kultury Miejskiej.

23.09.2013 r., godz. 18:00 - 19:30, wyk³ad dr hab. in¿. arch. Piotra Lorensa, prof. nadzw. PG. Za³o¿enia przestrzenne Stoczni w Gdañsku. Instytut Kultury Miejskiej.

15.10.2013 r., godz. 18:00 - 19:30, prezentacja cz³onkiñ grupy Metropolitanka: Barbara Borowiak, Anna Miler, Anna Urbañczyk, Marta Tymiñska. Praca i spo³eczno¶ci w Stoczni. Instytut Kultury Miejskiej.

19.10.2013 r., godz. 12:00 - 14:00, spacer po terenach M³odego Miasta. Praca i spo³eczno¶ci
w Stoczni. Start przy Bramie historycznej nr 2. Metropolitanka: Barbara Borowiak, Anna Miler, Anna Urbañczyk, Marta Tymiñska. UWAGA! Ilo¶æ miejsc ograniczona. Wymagane zapisy na spacer: punkt@ikm.gda.pl.

26.11. 2013 r., godz. 18:00 - 19:30, spotkanie autorskie z Micha³em Szlag±. Prezentacja albumu "Stocznia 2000-2013".

10.12.2013 r., godz. 18:00 - 19:30, prezentacja audioprzewodnika projektu "Stocznia jest Kobiet±". Metropolitanka: Anna Miler, Marta Tymiñska. Instytut Kultury Miejskiej.


---
Pierwszy wk³ad poprowadzi:

[b]MAZURKIEWICZ BOLES£AW KAZIMIERZ (ur. 09.05.1931). [/b]W 1956 r. ukoñczy³ Wydzia³ Budownictwa L±dowego Politechniki Gdañskiej. W latach 1954-1960 projektant w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego oraz Budownictwa Komunikacyjnego w Gdañsku. 1960-1969 projektant w Zak³adzie Fundamentowania Politechniki Gdañskiej. Od 1964 dr, od 1968 dr hab., od 1969 docent, od 1980 profesor tytularny nadzwyczajny, od 1985 profesor tytularny zwyczajny. Specjalista z zakresu mechaniki gruntów, fundamentowania, budownictwa morskiego portowego i stoczniowego oraz oceanotechniki. Prace naukowo badawcze i ekspertyzy z zakresu hydrotechnicznych konstrukcji portowych i stoczniowych, konstrukcji pe³nomorskich, pali fundamentowych oraz ruroci±gów podmorskich. Wyda³ w tym zakresie ponad 400 publikacji w tym 13 ksi±¿ek w³asnych, piêæ ze wspó³autorami oraz 19 skryptów w³asnych. Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie budownictwa stoczniowego w latach 1980-2004. 1981-1984 prorektor i 1987-1990 rektor Politechniki Gdañskiej. 1983-2001 kierownik Katedry Budownictwa Morskiego PG. 1989-1994 cz³onek Zarz±du Europejskiej Konferencji Rektorów. 1990-2000 cz³onek Zarz±du Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Doktor honoris causa: Pañstwowego Uniwersytetu Politechnicznego w Sankt Petersburgu (1989), Odesskiej Pañstwowej Akademii Budownictwa i Architektury (1995), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (1997), Pañstwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu (1998), Uniwersytetu Fridericiana w Karlsruhe (1998), Politechniki Szczeciñskiej (1999), Kaliningradzkiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego (2005), Politechniki Gdañskiej (2007). Profesor tytularny: Uniwersytet w Stuttgarcie (1991). Profesor honoris causa: Odesskiego Narodowego Uniwersytetu Morskiego (1999), Odesskiej Pañstwowej Akademii Budownictwa i Architektury (2007). Cz³onek: Akademii Nauk In¿ynieryjnych Federacji Rosyjskiej (1993), Miêdzynarodowej Akademii In¿ynierii w Rosji (1993) , Akademii Transportu Ukrainy (1999), Akademii In¿ynierskiej w Polsce (2005). Odznaczenia: Pañstwowe (11) - w tym Krzy¿ Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2011); Resortowe (12) - w tym Srebrny Medal „Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis” (2008); Regionalne (12) - w tym Medal ¦w. Wojciecha (2001) oraz wiele odznaczeñ honorowych wy¿szych uczelni i instytucji, Marynarki Wojennej i organizacji spo³ecznych, zwi±zków, klubów i stowarzyszeñ.

---
Informacja tak¿e na stronie: www.metropolitanka.ikm.gda.pl

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej
Partner: Europejskie Centrum Solidarno¶ci
Patronaty medialne: Radio Gdañsk, Trójmiasto.pl, Gazeta Wyborcza Trójmiasto
Patronaty honorowe: Politechnika Gdañska, Stocznia Gdañsk S.A.

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.011 sek.