Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Wyk³ad Prof. M. Didy w IKM
Ledwon :: 2013-08-01 09:51:03
Grupa spo³eczna Metropolitanka przy Instytucie Kultury Miejskiej zaprasza w poniedzia³ek, 2 wrze¶nia o godz. 18.00 do sieni IKM na kolejny z cyklu bezp³atnych, otwartych wyk³adów dotycz±cych przesz³o¶ci Stoczni Gdañskiej odbywaj±cy siê w ramach „Akademia Stoczni w Gdañsku” pt. „Stocznia w Gdañsku. Budowa statków, urz±dzenia technologiczne w stoczni (pochylnia, ¿uraw, suwnica).” Wyk³ad poprowadzi dr hab. in¿. Marek Dzida, prof. nadzw. Politechniki Gdañskiej.

Wyk³ad bêdzie dotyczy³ budowy statku, zw³aszcza rozwi±zañ technologicznych stosowanych na pochylniach Stoczni Gdañsk i nie tylko. W ramach prezentacji zostan± przedstawione za³o¿enia dotycz±ce budowy statku od zamówienia amatora do momentu zdania statku gotowego. Dr hab. in¿. Marek Dzida, prof. nadzw. Politechniki Gdañskiej omówi technologie stosowane przy budowie statku: przygotowanie projektu statku: projekt koncepcyjny, konstrukcyjny i technologiczny zwi±zany z mo¿liwo¶ciami stoczni. Uczestnicy dowiedz± siê czym jest trasowanie blach, na czym polega budowa sekcji p³askich i przestrzennych, budowa kad³uba, i w jaki sposób wyposa¿ane s± statki.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieæ siê wiêcej o budowaniu statków!

Marek Dzida (ur. 06.08.1953 r. w Bielsku-Bia³ej). Od 1978 r. pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej. Od 1983 r. doktor n. t., od 2001 r. doktor habilitowany. Od 2003 -2008 r. zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego w Politechnice Gdañskiej. W latach 2005-2008 prof. nazw. w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Elbl±gu. W latach 1996-2002 prodziekan ds. kszta³cenia Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej, od 2005 r.-2012 dziekan Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej, a od 2010 kierownik Katedry Automatyki i Energetyki. Od 2012 prorektor ds. kszta³cenia Politechniki Gdañskiej. Redaktor Zeszytów Naukowych serii Budownictwo Okrêtowe 2002-2005. Cz³onek Rady Naukowej Centrum Techniki Okrêtowej w Gdañsku - 2007-2010. Cz³onek Rady Centralnego Muzeum Morskiego oraz wiceprzewodnicz±cy Towarzystwa Przyjació³ Statku-Muzeum So³dek. £awnik Odwo³awczej Izby Morskiej. Cz³onek Forum Okrêtowego (Pracodawców przemys³u okrêtowego)- w latach 2007-2012 wiceprzewodnicz±cy. Cz³onek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków oraz Lloyds Register (Poland). Cz³onek Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. Autor lub wspó³autor 175 prac.

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.