Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

VI Zjazd BO 2013
Admin :: 2013-08-26 12:38:26
Droga Kole¿anko / Drogi Kolego


W ¶lad za wcze¶niejszymi informacjami kierowanymi ju¿ wcze¶niej do Was drog± pocztow± oraz poprzez internet ( e-maile oraz strona internetowa "KOGI" ) uprzejmie przypominamy i serdecznie zapraszamy do udzia³u w Zje¼dzie. Up³ywaj±ce w tym roku czterdziestolecie ukoñczenia studiów i dwadzie¶cia lat od naszego pierwszego zjazdu zachêca do nastêpnego spotkania.

Zachowuj±c tradycje poprzednich zjazdów

tegoroczny Zjazd Absolwentów Instytutu Okrêtowego
z lat 1970 - 1973 oraz mile widzianych absolwentów innych rocznikówodbêdzie siê trzecim tygodniu wrze¶nia w dniach 21 - 22 wrze¶nia 2013 roku w Gdañsku

Szczegó³owy program wraz z innymi informacjami o Zje¼dzie w tym o formie p³atno¶ci znajdziecie w za³±czonym do niniejszej informacji Zaproszeniu ( patrz: Zaproszenie )
Bardzo zachêcamy do:
- spotkania na terenie uczelni,
- oraz atrakcji w o¶rodku wypoczynkowym nad morzem w Gdañsku - Jelitkowie.
(O¶rodek mo¿e zapewniæ na ¿yczenie zainteresowanych noclegi przed i po zje¼dzie.)

Swój udzia³ w Zje¼dzie zg³osi³a kilkuosobowa grupa naszych Kolegów Wietnamczyków, którzy po studiach wrócili do Wietnamu i tam pracowali w wyuczonym w Polsce zawodzie okrêtowca. Teraz chêtnie przyjad± z Wietnamu do Polski aby spotkaæ siê nami i odwiedziæ Polskê.
Informuj±c o zbli¿aj±cym siê zje¼dzie prosimy o:
- mo¿liwie jak najpilniejsze zg³oszenie swojego udzia³u ( patrz: Zaproszenie ) wraz z aktualizacj± swoich danych, najlepiej wed³ug za³±czonego wzoru ( patrz: Kwestionariusz udzia³u ),
- przekazanie informacji najbli¿szym kole¿ankom i kolegom (z którymi mo¿emy nie mieæ kontaktu) i przekazanie ich danych kontaktowych organizatorom,
- informacjê o chêci zamieszczenia w planowanej publikacji zjazdowej swojej wypowiedzi (zachêcamy do podzielenia siê swoimi do¶wiadczeniami, refleksjami itp.),
- przes³anie aktualnego zdjêcia do zamieszczenia w planowanej publikacji zjazdowej,
- informacji o zainteresowanych wsparciem finansowym poprzez zamieszczenie reklamy, artyku³u promocyjnego w publikacji zjazdowej (wydatek ten udokumentujemy faktur± ), które umo¿liwi± nam utrzymaæ koszty udzia³u na mo¿liwie niskim poziomie.

Chcieliby¶my, aby tegoroczna publikacja zjazdowa zawiera³a bogate tre¶ci i materia³y fotograficzne. W miarê mo¿liwo¶ci chcieliby¶my zamie¶ciæ zdjêcia ka¿dego z absolwentów z okresu studiów i obecnie oraz interesuj±ce szersze wypowiedzi. Prosimy o jak najszybsze dostarczanie materia³ów.Kwestionariusz udzia³u i zdjêcia prosimy wys³aæ - nawet je¿eli nie zamierzasz uczestniczyæ w zje¼dzie - na adres:

Andrzej Tomasik, 81-651 Gdynia 5, skr. poczt. 20
faks: 0-58 624 37 48, tel. +48 606 912 879,
email: andrzej@iso-tomasik.pl, tand@vp.pl

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.