Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Akademia Stoczni w Gdañsku
Ledwon :: 2013-09-23 07:58:11
Dzi¶ 2013-09-23 kolejny wyk³ad z cyklu Akademia Stoczni Gdañsku. Wyk³ad zatytu³owany "Za³o¿enia przestrzenne Stoczni w Gdañsku" wyg³osi dr hab. in¿. arch. Piotr Lorens, Prof. PG. w Instytucie Kultury Miejskiej na D³ugi Targ 39/40 o godz. 18:00 dnia 2013-09-23

Przemys³ stoczniowy w Gdañsku rozwija³ siê równolegle z ewolucj± struktury miasta. Od czasów ¶redniowiecza zak³ady zwi±zane z produkcj± ówczesnych statków znajdowa³y siê w rejonie Starego Przedmie¶cia. Dopiero pocz±tek XIX wieku i zmiany w zakresie technologii morskich spowodowa³y konieczno¶æ poszukania nowej lokalizacji dla tej dzia³alno¶ci. Wybór pad³ wówczas na podmok³e ³±ki zajmowane niegdy¶ przez M³ode Miasto. I tak, od lat 40-tych XIX wieku przestrzeñ ta sta³a siê aren± niezwyk³ego rozwoju struktur przestrzennych stoczni, najpierw - Klawittera, pó¼niej - królewskiej, nastêpnie - cesarskiej, a od czasu Wolnego Miasta - po prostu gdañskiej. Równolegle rozwija³y siê inne zak³ady, w tym - zak³ady stoczniowe Schichaua czy Fabryka Wagonów. Wszystkie te obszary stanowi± obecnie przestrzeñ ekspansji struktur miejskich i w niedalekiej przysz³o¶ci stan± siê zapewne jednym wielkim placem budowy. W trakcie wyk³adu przedstawiony zostanie m.in. proces ewolucji struktury przestrzennej tego obszaru a tak¿e historia planowania jego przekszta³ceñ - siêgaj±ca (o czym ma³o kto wie) ju¿ pocz±tku XX wieku.

Na wyk³ad serdecznie zapraszaj±

Tadeusz Szczêsny
Edmund Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.