Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie KOGI 2013-10-03
Ledwon :: 2013-10-01 19:41:42
Witam Kole¿anki i Kolegów !!!!

W ponad 10 dni po naszym VI Jubileuszowym Zje¼dzie w dniu 2013-10-03 ( czwartek ) serdecznie zapraszamy na nasze tradycyjne comiesiêczne spotkanie Cz³onków, Sympatyków i Przyjació³ Bractwa Okrêtowego "KOGA" a tak¿e Wszystkich chêtnych do spotkania siê z nami Absolwentów BO z lat 60-tych i 70-tych ubieg³ego wieku ( ubieg³ego wieku - to nie brzmi staro, to brzmi dumnie ).
Jak zawsze spotykamy siê w SPATiF-ie w Sopocie ul. Monte Cassino za Krzywym Domem vis a vis Domu Towarowego. Czekamy na Was od godz. 16:30. Je¿eli zdarzy³o by siê tak, ¿e SPATiF w³a¶nie jest zajêty lub trwa w nim przygotowanie zespo³u muzycznego do koncertu to spotykamy siê w lokalu rezerwowym na s±siedniej ulicy Bema ( prostopad³a do Monte Cassino naprzeciw Krzywego Domu ) - restauracja po³udniowo amerykañska po prawej stronie na nastêpnym skrzy¿owaniu. W razie potrzeby proszê o telefon 608-535-066 - Edek Ledwoñ , bêdê naprowadza³ na nasze aktualne miejsce spotkania. Liczymy na mi³e spotkanie i uwagi dotycz±ce odbytego Zjazdu. Uwagi te pomog± nam zorganizowaæ nastêpny zjazd zgodnie z Waszymi oczekiwaniami. Za wszystkie uwagi pozytywne i negatywne bêdziemy bardzo wdziêczni.

Pozdrawiamy i do zobaczenia

Za Bractwo Okrêtowe "KOGA"
Edek Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.