Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Zjazd BO 2013 /1
Admin :: 2013-10-03 11:20:10
Informacja cz. 1
( od godz. 07:00 do godz. 10:30 )


Jeste¶my po kolejnym naszym zje¼dzie. Wszystkim uczestnikom VI Zjazdu BO bardzo dziêkujemy za liczny udzia³, przyjemn± atmosferê oraz wiele ciep³ych s³ów kierowanych pod adresem organizatorów.

Szanowne Kole¿anki i Koledzy udany Zjazd to efekt równie¿ Waszego zaanga¿owania w stworzenie tej wspania³ej i niezapomnianej atmosfery podczas jego trwania. Jeste¶my bardzo wdziêczni i zobowi±zani W³adzom Wydzia³u i Uczelni za udzia³ w Zje¼dzie oraz pomoc i zaanga¿owania w jego zorganizowanie. Dziêkujemy wszystkim Nauczycielom akademickim za i udzia³ w ca³ej imprezie. Szczególne wyrazy podziêkowania kierujemy do Kolegów Wietnamczyków, którzy przyjechali na Zjazd z Wietnamu wraz z Ma³¿onkami a tak¿e Kolegom Wietnamczykom mieszkaj±cym w Polsce przyby³ym na tê uroczysto¶æ i którzy dodatkowo pomagali nam organizacyjnie przez okres poprzedzaj±cy Zjazd jak równie¿ w czasie jego trwania.

Z uwagi na du¿y materia³ dokumentacyjny zgromadzony w zwi±zku ze Zjazdem przekraczaj±cy mo¿liwo¶ci natychmiastowego i ca³o¶ciowego umieszczenia na naszej stronie zosta³ on podzielony na czê¶ci, które bêd± publikowane w odstêpach mniej wiêcej jedno tygodniowych.

Dzisiaj cze¶æ pierwsza przedstawiaj±ca Mszê ¦wiêta oraz okres przybywania Kole¿anek i Kolegów na Zjazd czyli czas po¶wiêcony na recepcje i pierwsze spotkania po latach.

Zaczynamy od przypomnienia trzech miejsc na PG jednych z najwa¿niejszych z okresu naszych studiów.


Obrazek

Obrazek Obrazek


Aby zobaczyæ zdjêcia z poszczególnych czê¶ci naszej uroczysto¶ci kliknij poni¿ej na nazwê interesuj±cego Ciebie zdarzenia

01-00 Wstep
01-01 Msza ¦w.
01-02 Sponsorzy
01-03 Recepcja
01-04 Pierwsze Spotkania
01-05 Przybycie Wietnamczyków
01-06 Nauczyciele Akademiccy i pierwsi Go¶cie
01-07 Pierwsze Spotkania cd
01-08 Zaproszenie na Sale


Ci±g dalszy nast±pi

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.