Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Zjazd BO 2013 /3
Admin :: 2013-11-06 18:22:56
Informacja cz. 3
( od godz. 15:00 do koñca )


Oto kolejna, ostatnia ju¿ cze¶æ fotoreporta¿u z VI Zjazdu BO. W tej czê¶ci pokazujemy czê¶æ towarzysk± opart± na biesiadzie kulinarnej, która muzycznie upiêkszy³ S³awek Mierzwiñski prezentuj±c du¿a dawkê muzyki z naszych lat. By³y równie¿ tañce oraz smutne chwile po¿egnañ A wszystko dzia³o siê w Domu Wczasowym ,,Rzemie¶lnik'' w Gdañsku Jelitkowie.


Obrazek


Aby zobaczyæ zdjêcia z kolejnych chwil naszej uroczysto¶ci kliknij poni¿ej na nazwê kolejnych czê¶ci popo³udniowo wieczornej czê¶ci Zjazdu


03-01 Uroczysty obiad.
03-02 Towarzyskie rozmowy przy winie i piwie.
03-03 Kolacja.
03-04 S³awek Mierzwiñski poprowadzi³ czê¶æ video-muzyczno-taneczn± pt. ,,MUZYKA z NASZYCH LAT''
03-05 Biesiadowania ci±g dalszy.
03-06 Niestety, czas nieub³aganie mija, .... nastaj± chwile po¿egnañ, ......padaj± obietnice kolejnych spotkañ.W tej czê¶ci wykorzystano materia³y autorstwa:
Tadeusza Szczêsnego ( zdjêcia / pliki posiadaj±ce w nazwie lub w czê¶ci nazwy oznaczenie .... Img.... )
Edmunda Ledwonia ( zdjêcia / pliki nie posiadaj±ce w nazwie lub w czê¶ci nazwy oznaczenia .... Img.... )

Ci±g dalszy na pewno jeszcze nast±pi .

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.