Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

¯yczenia ¦wi±teczne 2013
Admin :: 2013-12-23 12:17:30
 Z okazji ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia wszystkiego najlepszego, milej,  ¶wi±tecznej i rodzinnej atmosfery, wypoczynku, oderwania od szaro¶ci dnia codziennego a przede wszystkim zadumy przy wigilijnym stole nad kultem Narodzenia Pañskiego i nadziej± oraz rado¶ci± z tego p³yn±c± dla ka¿dego z nas, ¿yczy naszym Cz³onkom i Sympatykom  Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA"  Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów.

¯yczenia kierujemy równie¿ do szerokiej braci Okrêtowców a tak¿e do Profesorów, Kolegium Dziekañskiego, Nauczycieli Akademickich, Pracowników i Studentów naszego Wydzia³u - Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej,  ¯yczenia te upiêkszamy  widokiem choinki która aktualnie w tych ¶wi±tecznych chwilach  jest ustawiona przy wej¶ciu do Gmachu G³ównego  Politechniki Gdañskiej.


Obrazek

Obrazek


Do naszych ¿yczeñ do³±czamy ( patrz za³±cznik )  ¿yczenia, które otrzymali¶my od Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa Politechniki Gdañskiej podpisane przez Pana Dziekana oraz Prodziekanów Wydzia³u Panów: dr hab in¿. Janusza Kozaka - prof. nadzw. PG - Dziekana Wydzia³u , dr in¿. Wojciecha Litwina - Prodziekana ds. Nauki, dr in¿. Hossein Ghaemi - Prodziekana ds. Kszta³cenia, dr in¿. Damiana Bocheñskiego - Prodziekana ds. Organizacji Studiów


Obrazek


Zarz±d Bractwa Okrêtowego ,,KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów
Edek Ledwoñ, S³awek Mierzwiñski, Krzysiek Adamczyk
Andrzej Tomasik, Adam Soral, Waldek Pasturczak

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.